Translations by Nikola Kasabov

Nikola Kasabov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
1.
0 KB
2007-12-04
2.
1 KB
2007-12-04
3.
%.0f KB
2008-11-01
%.0f KБ
2008-01-12
4.
%.1f MB
2008-01-12
5.
Server for %s
2008-01-12
6.
Main server
2008-01-12
7.
Custom servers
2008-01-12
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2009-02-03
Не може да намери никакви пакетни файлове, може би това не е диск с Ubuntu или е за друга процесорна архитектура?
10.
Failed to add the CD
2008-12-20
Грешка при добавяне на CD
11.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2008-12-20
Възникна грека при добавянето на CD, надграждането ще бъде прекратено. Моля докладвайте това като грешка ако става въпрос за оригинален Ubuntu компакт диск. Съобщението за грешка беше: '%s'
16.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2006-11-23
Системата Ви съдържа повредени пакети, които не могат да бъдат поправени с този софтуер. Моля, поправете ги със synaptic или apt-get преди да продължите.
20.
Could not calculate the upgrade
2006-11-23
Не може да бъде изчислено надграждането
27.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2006-11-23
Не можеше да бъде инсталиран нужен пакет. Моля, докладвайте това като грешка.
73.
Restoring original system state
2006-08-25
Рестартиране на системата
85.
Preparing the upgrade failed
2006-12-05
Подготовката за надграждането се провали
114.
Use frontend. Currently available: DistUpgradeViewText, DistUpgradeViewGtk, DistUpgradeViewKDE
2008-11-01
Ползване на фронтенд. Текущо налични: DistUpgradeViewText, DistUpgradeViewGtk, DistUpgradeViewKDE
120.
Fetching is complete
2006-12-05
Изтеглянето е завършено
122.
About %s remaining
2006-12-05
Остава около %s
123.
Fetching file %li of %li
2006-12-05
Изтегляне на файл %li от %li
128.
Replace the customized configuration file '%s'?
2006-12-06
Замяна на персонализиран конфигурационен файл '%s'?
129.
You will lose any changes you have made to this configuration file if you choose to replace it with a newer version.
2006-12-05
Ще изгубите всички промени, които сте направили в този конфигурационен файл ако изберете да го замените с по-нова версия.
151.
Details
2006-05-04
Детайли
182.
There are no upgrades available for your system. The upgrade will now be canceled.
2006-12-05
Няма налични надграждания за вашата система. Надграждането ще бъде прекратено.
196.
Verifying the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2006-12-05
Проверката на надграждането се провали. Възможно е да има проблем с мрежата или със сървъра.
201.
Aborting
2008-01-12
204.
Continue [yN]
2007-10-01
_Продъжаване
205.
Details [d]
2007-10-01
Детайли
206.
y
2008-01-12
207.
n
2008-01-12
208.
d
2008-01-12
210.
Remove: %s
2007-10-01
Премахване на %s
212.
Upgrade: %s
2007-10-01
Надграждане на %s
225.
_Cancel Upgrade
2006-12-05
_Отмяна на надграждането
226.
_Continue
2006-12-05
_Продъжаване
230.
_Start Upgrade
2006-12-05
_Стартиране на надграждането
244.
Downloading file %(current)li of %(total)li with %(speed)s/s
2006-12-05
Смъкване на файл %(current)li от %(total)li при %(speed)s/сек
245.
Downloading file %(current)li of %(total)li
2006-12-05
Смъкване на файл %(current)li от %(total)li
252.
_Uncheck All
2006-12-05
_Отморкирай всичко
282.
(Size: %s)
2006-12-05
(Размер: %s)
283.
From version %(old_version)s to %(new_version)s
2008-08-20
От версия %(old_version)s към %(new_version)s
284.
Version %s
2008-08-20
Версия %s
299.
Failed to download the list of changes. Please check your Internet connection.
2006-12-05
Неуспех при изтегляне на списъка с промени. Моля, проверете Интернет връзката си.
304.
Important security updates
2009-02-03
Важни обновявания по сигурността
2006-12-05
Важни обновявания по сиурността
2006-12-05
Важни обновявания по сиурността
2006-12-05
Важни обновявания по сиурността
305.
Recommended updates
2006-12-05
Препоръчителни обновления
2006-12-05
Препоръчителни обновления
2006-12-05
Препоръчителни обновления