Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 62 results
6.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Bạn đang cài đặt ở chế độ dành cho nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập một tên duy nhất cho loạt sản phẩm này. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống sau khi cài đặt và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
In upstream:
Bạn đang cài đặt ở chế độ dành cho nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập một cái tên duy nhất cho loạt sản phẩm này. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống sau khi cài đặt và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Suggested by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Located in ../ubiquity.templates:9001
11.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
Có thể bạn muốn đọc <a href="release-notes">thông tin về phiên bản này</a> hoặc <a href="update">cập nhật trình cài đặt này</a>.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Bạn có thể thích đọc <a href="release-notes">thông tin về phiên bản này</a> hoặc <a href="update">thông tin để cập nhật trình cài đặt này</a>.
Suggested by Vu Do Quynh on 2010-04-09
Located in ../ubiquity.templates:13001
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
Type: text
Description
Có thể bạn muốn đọc <a href="release-notes">thông tin về phiên bản này</a>.
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-10
In upstream:
Bạn có thể thích đọc <a href="release-notes">thông tin về phiên bản này</a>.
Suggested by Vu Do Quynh on 2010-04-09
Located in ../ubiquity.templates:14001
13.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
Có thể bạn muốn <a href="update">cập nhật trình cài đặt này</a>.
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Bạn có thể mong muốn <a href="update">cập nhật trình cài đặt này</a>.
Suggested by Vu Do Quynh on 2010-04-09
Located in ../ubiquity.templates:15001
15.
The installation process may resize or erase partitions on your hard disk. Be sure to <b>take a full backup of any valuable data</b> before running this program.
Type: text
Description
Quá trình cài đặt có thể thay đổi kích thước hoặc xóa các phân vùng trên ổ đĩa cứng của bạn. Bạn nên <b>sao lưu toàn bộ các dữ liệu quan trọng</b> trước khi chạy chương trình này.
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Quá trình cài đặt sẽ thay đổi kích thước hoặc xóa các phân vùng trên ổ đĩa cứng của bạn. Để chắc chắn hãy <b> tạo một bản sao lưu đầy đủ của các dữ liệu</b> trước khi khởi chạy chương trình này.
Suggested by huuchien86 on 2010-03-25
Located in ../ubiquity.templates:17001
18.
Keyboard layout
Type: text
Description
Kiểu bàn phím
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Bố trí bàn phím
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:17001
24.
Is the following key present on your keyboard?
Type: text
Description
Phím sau đây có trên bàn phím của bạn hay không?
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Phím sau có mặt trên bàn phím của bạn không?
Suggested by Vu Do Quynh on 2010-04-09
Located in ../ubiquity.templates:23001
36.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
Type: text
Description
Bạn đang chạy ở chế độ sửa lỗi. Không nên dùng mật khẩu quan trọng!
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Bạn đang chạy ở chế độ truy tìm lỗi. Không nên dùng mật khẩu quan trọng!
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:42001
43.
Log in automatically
Type: text
Description
Tự động đăng nhập
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
In upstream:
Đăng nhập tự động
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:49001
46.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
Type: text
Description
Chọn tài khoản có dữ liệu bạn muốn nhập. Toàn bộ tài liệu cùng thiết đặt của tài khoản bạn chọn sẽ có trong hệ thống sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Chọn tài khoản bạn muốn chuyển dữ liệu vào. Toàn bộ tài liệu cùng thiết đặt của tài khoản bạn chọn sẽ có trong hệ thống sau khi quá trình cài đặt thành công
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:59001
110 of 62 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Evan, Ha-Duong Nguyen, Huynh Trong Nghia, Lê Hoàng Phương, Lê Quốc Tuấn, Lê Trường An, Nguyễn Anh, RadioActiveRice, Tan Loc, Thoan Nguyễn, Trung Ngô, Vu Do Quynh, dongha, huuchien86, zeratulbk.