Translations by Elvis Krumholcs

Elvis Krumholcs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 50 results
7.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2012-10-03
Jūs varat izmēģināt ${RELEASE}, neveicot izmaiņas datorā, bet izmantojot tikai ${MEDIUM}.
8.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2012-10-03
Vai arī, ja esat gatavs, jūs varat instalēt ${RELEASE} līdztekus esošajai operētājsistēmai vai tās vietā. Instalēšana neprasīs daudz laika.
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2012-10-03
Ja vēlaties, varat izlasīt <a href="release-notes">laidiena piezīmes</a>.
13.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2012-10-03
Ja vēlēties, Jūs varat <a href="update">atjaunināt šo instalatoru</a>.
15.
The installation process may resize or erase partitions on your hard disk. Be sure to <b>take a full backup of any valuable data</b> before running this program.
2012-10-03
Instalēšanas procesa laikā jūsu cietā diska nodalījumi var tikt dzēsti vai to izmērs — mainīts. Lūdzu, nodrošinieties ar <b>jums nozīmīgu datu pilnu rezerves kopiju</b> pirms šīs programmas palaišanas.
20.
Type here to test your keyboard
2012-10-03
Tastatūras pārbaudes nolūkos ievadiet šeit tekstu.
23.
Please press one of the following keys:
2012-10-03
Lūdzu, nospiediet kādu no uzskaitītajiem taustiņiem:
24.
Is the following key present on your keyboard?
2012-10-03
Vai šis taustiņš atrodams uz jūsu tastatūras?
35.
The name it uses when it talks to other computers.
2012-10-03
Šo nosaukumu izmanto saziņā ar citiem datoriem.
44.
Require my password to log in
2012-10-03
Pieprasīt manas paroles ievadi, lai pieteiktos sistēmā
46.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2012-10-03
Izvēlieties, kurus kontus jūs vēlētos importēt. Pēc instalēšanas pabeigšanas šo kontu dokumenti un uzstādījumi būs pieejami jaunajā sistēmā.
47.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2012-10-03
53.
Do you really want to quit the installation now?
2012-10-03
Vai tiešām Jūs tagad vēlaties iziet no instalēšanas?
54.
Bootloader install failed
2012-10-03
Ielādētāja instalēšana kļūmīga
55.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2012-10-03
Diemžēl parādījusies kļūda, tādēļ nav iespējams instalēt ielādētāju norādītajā vietā.
56.
Choose a different device to install the bootloader on:
2012-10-03
Ielādētāja instalēšanai izvēlieties citu ierīci.
60.
This may leave your computer unable to boot.
2012-10-03
Tā rezultātā operētājsistēmas ielāde datorā var kļūt neiespējama.
67.
Installer crashed
2012-10-03
Instalators avarējis.
92.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2012-10-03
Instalēšana pabeigta. ${RELEASE} testēšanu jūs varat turpināt, bet līdz datora pārstartēšanai jūsu veiktās izmaiņas vai saglabātie dokumenti netiks paturēti.
96.
Verifying the installation configuration...
2012-10-03
Pārbauda instalācijas konfigurāciju...
103.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2012-10-03
Instalēšana uz mērķa nodalījumu nav iespējama diska vietas trūkuma dēļ. Lūdzu, palaidiet instalatoru vēlreiz un izvēlieties lielāku mērķa nodalījumu, kurā tiks instalēta distribūciju.
104.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2012-10-03
Šādu situāciju bieži izraisa bojāts CD/DVD disks vai disku lasošais diskdzinis. Iespējamie risinājumi - diska tīrīšana, diska ierakstīšana zemākā ātrumā, vai arī diskdziņa lēcu tīrīšana (tīrīšanas komplekti ir nopērkami elektronikas preču tirdzniecības vietās).
105.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2012-10-03
Šādu situāciju bieži izraisa bojāts cietais disks. Būtu vēlams pārbaudīt, vai cietais disks nav vecs un aizstājams, vai arī pārvietot sistēmu uz vēsāku vidi.
106.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2012-10-03
Šādu situāciju bieži izraisa bojāts CD/DVD disks vai disku lasošais diskdzinis. Iespējamie risinājumi - diska tīrīšana, diska ierakstīšana zemākā ātrumā, diskdziņa lēcu tīrīšana (tīrīšanas komplekti ir nopērkami elektronikas preču tirdzniecības vietās), cietā diska vecuma pārbaude, sistēmas pārvietošana uz vēsāku vidi.
117.
Installing third-party software...
2012-10-03
Instalē neatkarīgas izcelsmes programmatūru...
135.
Error while removing packages
2012-10-03
Kļūda pakotņu noņemšanas laikā
136.
An error occurred while removing packages:
2012-10-03
Pakotņu noņemšanas laikā gadījusies kļūda
139.
Error copying network configuration
2012-10-03
Kļūda tīkla konfigurācijas kopēšanas laikā
140.
An error occurred while copying the network settings. The installation will continue, but the network configuration will have to be set up again in the installed system.
2012-10-03
Kopējot tīkla iestatījumus, gadījusies kļūda. Instalēšana turpināsies, bet tīkla konfigurāciju vajadzēs iestatīt instalētajā sistēmā no jauna.
141.
Error restoring installed applications
2012-10-03
Kļūda instalēto lietotņu atjaunošanas laikā
142.
An error occurred while restoring previously-installed applications. The installation will continue, but you may have to manually reinstall some applications after the computer reboots.
2012-10-03
Iepriekš instalēto lietotņu atjaunošanas laikā gadījusies kļūda. Instalēšana turpināsies, bet jums būs pašrocīgi jāinstalē dažas pakotnes pēc datora pārstartēšanās.
143.
Calculating files to skip copying...
2012-10-03
Aprēķina kopēšanas laikā izlaižamās datnes...
147.
Failed to unmount partitions
2012-10-03
Kļūmīga nodalījumu atmontēšana
148.
The installer needs to commit changes to partition tables, but cannot do so because partitions on the following mount points could not be unmounted:
2012-10-03
Instalatoram jāsaglabā izmaiņas nodalījumu tabulā, taču tas nav iespējams, jo šajās vietās piemontētos nodalījumus neizdevās atmontēt:
152.
Some of the partitions you created are too small. Please make the following partitions at least this large:
2012-10-03
Daži no jūsu izveidotajiem nodalījumiem ir pārāk mazi. Lūdzu, palieliniet šos nodalījumus vismaz līdz norādītajam izmēram:
153.
If you do not go back to the partitioner and increase the size of these partitions, the installation may fail.
2012-10-03
Instalēšana var būt kļūmīga, ja nepalielināsiet nodalījumu izmērus.
172.
The installer encountered an error while trying to update itself:
2012-10-03
Atjaunošanās mēģinājuma laikā instalatoram gadījusies kļūda:
177.
Installation failed
2012-10-03
Instalācija kļūmīga
191.
For best results, please ensure that this computer:
2012-10-03
Vislabākie rezultāti sagaidāmi, ja datoram izpildīsies šie nosacījumi:
197.
Install this third-party software
2012-10-03
Instalēt neatkarīgas izcelsmes programmatūru
198.
Download updates while installing
2012-10-03
Instalēšanas laikā lejupielādēt atjauninājumus
201.
Below is an image of your current layout:
2012-10-03
Zemāk sniegts pašreizējā izkārtojuma attēls:
202.
Select your location, so that the system can use appropriate display conventions for your country, fetch updates from sites close to you, and set the clock to the correct local time.
2012-10-03
Izvēlieties jūsu atrašanās vietu, lai sistēma varētu parādīt valstij nozīmīgākos datus, iegūt atjauninājumus no tuvākiem serveriem un iestatīt pareizu pulksteņlaiku atbilstoši vietējam laikam.
206.
Replace ${OS} with ${DISTRO}
2012-10-03
Aizstāt ${OS} ar ${DISTRO}
208.
Install ${DISTRO} alongside ${OS}
2012-10-03
Instalēt ${DISTRO} līdztekus ${OS}
214.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your ${CURDISTRO} programs, documents, photos, music, and any other files.
2012-10-03
<span foreground="darkred">Brīdinājums:</span> tas dzēsīs visas jūsu ${CURDISTRO} programmas, dokumentus, fotogrāfijas, mūziku un jebkuras citas datnes.
217.
Install ${DISTRO} ${VER} alongside ${CURDISTRO}
2012-10-03
Instalēt ${DISTRO} ${VER} līdztekus ${CURDISTRO}
224.
Install ${DISTRO} alongside them
2012-10-03
Instalēt ${DISTRO} tām līdzās
229.
OEM mode (for manufacturers only)
2012-10-03
OEM režīms (tikai ražotājiem)
234.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
2012-10-03
Kad sistēma ir nokonfigurēta pēc jūsu patikas, palaidiet 'oem-config-prepare'. Tas liks sistēmai izdzēst pagaidu lietotāju 'oem' un gala lietotājam uzdos vairākus jautājumus par konfigurāciju nākamreiz sistēmas ielādes laikā.