Translations by SimpleLeon

SimpleLeon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
2.
Manual configuration (advanced)
2013-02-18
Кол менен ырастоо (жакшы өздөштүргөндөр үчүн)
9.
Try ${RELEASE}
2013-02-18
${RELEASE}'ну сынап көрүү
2013-02-18
${RELEASE}'ну карап көрүү
10.
Install ${RELEASE}
2013-02-18
${RELEASE}'ну орнотуу
18.
Keyboard layout
2013-02-21
Клавиатура раскладкасы
2013-02-20
Клавиатура жайылматүрү
2013-02-18
19.
Choose your keyboard layout:
2013-02-21
Клавиатура раскладкаңызды тандаңыз
2013-02-20
Клавиатура жайылматүрүңүздү тандаңыз
2013-02-18
21.
Detect Keyboard Layout
2013-02-21
Клавиатура раскладкасын аныктоо
2013-02-20
Клавиатура жайылмтүрүн аныктоо
22.
Detect Keyboard Layout...
2013-02-21
Клавиатура раскладкасын аныктоо...
2013-02-20
Клавиатура жайылматүрүн аныктоо...
26.
Your name:
2013-02-20
Атыңыз:
27.
Your name
2013-02-20
Атыңыз
28.
Pick a username:
2013-02-20
Колдонуучу атын киргизиңиз:
29.
Username
2013-02-20
Колдонуучу аты
30.
Choose a password:
2013-02-20
Сырсөздү көрсөтүңүз:
31.
Password
2013-02-20
Сырсөз
37.
Passwords do not match
2013-02-20
Сырсөздөрүңүз дал келген жок
38.
Short password
2013-02-20
Кыска сырсөз
39.
Weak password
2013-02-20
Начар сырсөз
40.
Fair password
2013-02-20
Жаман эмес сырсөз
43.
Log in automatically
2013-02-20
Системага автоматтык түрдө кирүү
44.
Require my password to log in
2013-02-20
Системага кирүү үчүн сырсөздү талап кылуу
45.
Encrypt my home folder
2013-02-20
Үй папкамды шифрлөө
51.
_Install Now[ action ]
2013-02-20
_Азыр орнотуу
54.
Bootloader install failed
2013-02-20
Жүктөгүчтү орнотуу оңунан чыккан жок
57.
Continue without a bootloader.
2013-02-20
Жүктөгүчсүз улантуу.
62.
Skip
2013-02-20
Өткөрүү
65.
Restart Now
2013-02-20
Кайта жүктөө
66.
Shutdown Now
2013-02-20
Өчүрүү
75.
Device
2013-02-20
Түзмөк
80.
Used
2013-02-20
Колдонулганы
83.
Create partition
2013-02-20
Бөлүктү жаратуу
91.
Boot loader
2013-02-20
Жүктөгүч
97.
Installing system
2013-02-20
Системаны орнотуу
99.
Copying files...
2013-02-20
Файлдарды көчүрүү...
101.
Installation Failed
2013-02-20
Орнотуу оңунан чыккан жок
111.
Configuring apt...
2013-02-20
apt'ни ырастоо...
112.
Configuring time zone...
2013-02-20
Саатык алкагын ырастоо...
113.
Configuring keyboard...
2013-02-20
Клавиатураны ырастоо...
114.
Creating user...
2013-02-20
Колдонуучуну жаратуу...
116.
Configuring hardware...
2013-02-20
Жабдууларды ырастоо...
118.
Configuring network...
2013-02-20
Тармакты ырастоо...
145.
Installing language packs
2013-02-20
Тил пакеттерин орнотуу
154.
System Configuration
2013-02-20
Системаны ырастоо
155.
Welcome
2013-02-20
Кош келиңиз!
156.
Network configuration
2013-02-20
Тармакты ырастоо