Translations by Saltanat Osmonova

Saltanat Osmonova has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
11.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2011-05-20
<a href="release-notes">release notes</a> же <a href="update">update this installer</a> окуп көргүңуз келээр.
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2011-05-20
<a href="release-notes"> жаңы чыгарууларын </a> окугуңуз келээр.
13.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2011-05-20
<a href="update"> - ти жаңырткыңыз келээр.
17.
Where are you?
2011-05-20
Кайдасыз?
27.
Your name
2011-05-20
Сиздин атыңыз
28.
Pick a username:
2011-05-20
Колдонуучу атыңызды тандаңыз:
29.
Username
2011-05-20
Колдонуучу ат
30.
Choose a password:
2011-05-20
Сыр сөзүңүздү тандаңыз:
32.
Confirm password
2011-05-20
Сырсөздү ырастаңыз
33.
Confirm your password:
2011-05-20
Сырсөздү ырастаңыз:
34.
Your computer's name:
2011-05-20
Компьютериңиздин аты:
35.
The name it uses when it talks to other computers.
2011-05-20
Башка компьютерлер менен сүйлөшкөндөгү аты.
41.
Good password
2011-05-20
Жакшы сырсөз
42.
Strong password
2011-05-20
Күчтүү сырсөз
43.
Log in automatically
2011-05-20
Автоматикалуу кирүү
44.
Require my password to log in
2011-05-20
Кирүү үчүн менин сырсөзүмдү талап кыл
45.
Encrypt my home folder
2011-05-20
Менин папкамды бекитип кой
49.
Files (${SIZE})
2011-05-20
Файлдар (${SIZE})
51.
_Install Now[ action ]
2011-05-20
_Азыр орнот[ action ]
52.
Quit the installation?
2011-05-20
Орнотууну бүтүрсүнбү?
59.
Cancel the installation.
2011-05-20
Орнотууну жокко чыгар.
63.
Installation Complete
2011-05-20
Орнотуу бүттү
64.
Continue Testing
2011-05-20
Текшерүүнү улант
65.
Restart Now
2011-05-20
Ишти азыр кайрадан башта
66.
Shutdown Now
2011-05-20
Азыр жап
67.
Installer crashed
2011-05-20
Орноткуч бузулду
68.
We're sorry; the installer crashed. Please file a new bug report at https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (do not attach your details to any existing bug) and a developer will attend to the problem as soon as possible. To help the developers understand what went wrong, include the following detail in your bug report, and attach the files /var/log/syslog and /var/log/partman:
2011-05-20
Кечирип коюңуз; орноткуч бузулуп калды. Ката жөнүндө https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug дарегине жибериңиз (бар катага өзүңүздөн эч нерсе кошпоздон), бул суроону иштеп чыгуучулар эң жакын убакытта чечет. Чыгаруучулардын жардамына /var/log/syslog жана /var/log/partman файлдарын ката менен кошо жибериңиз:
71.
Change...
2011-05-20
Өзгөрт...
74.
Recalculating partitions...
2011-05-20
Бөлүнүштөрдү кайрадан санап чыгуу...
76.
Type
2011-05-20
Түр
80.
Used
2011-05-20
Колдонууда
81.
free space
2011-05-20
бош орун
82.
unknown
2011-05-20
белгисиз
83.
Create partition
2011-05-20
Бөлүм түзүү
84.
New partition size in megabytes (1000000 bytes):
2011-05-20
Жаңы бөлүмдүн мегабайттагы өлөмү (1000000 байт):
85.
Beginning
2011-05-20
Башталышы
86.
End
2011-05-20
Аягы
87.
Primary
2011-05-20
Алгачкы
88.
Logical
2011-05-20
Логикалык
89.
Edit partition
2011-05-20
Бөлүмдү кайта өзгөртүү
90.
Edit a partition
2011-05-20
Бөлүмдү кайта өзгөртүү
91.
Boot loader
2011-05-20
Түп жүктөгүч
92.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2011-05-20
Орнотуу аягына жетти. ${RELEASE} текшерип улантсаңыз болот, бирок комьпютерди өчуруп күйгүзмөйнчө өзгөртүүлөр ишке ашпайт.