Translations by chinara

chinara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 228 results
1.
Restart to Continue
2011-06-07
Улантуу үчүн кайра жүктөңүз
2.
Manual configuration (advanced)
2011-06-07
Кол менен тууралоо(жакшы өздөштүргөндөр үчүн)
3.
Too smart for us? Get your hands dirty with some advanced partitioning options.
2011-06-07
Сиз жетишээрлик тажрыйбалуусузбу? Өзүңүздүң тажрыйбаңызды жакшыртылган бөлүү параметрлеринде колдонуңуз.
5.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2011-06-07
Орнотуу(OEM режими, жабдуу чыгаруучулар үчүн гана)
6.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2011-06-07
"Сиз өндүрүшчүнүн режиминде орнотуп атасыз. Системанын бул комплектисиге угникалдуу ат кийириңиз. Бул ат орнотулган системада сакталып жана каталарды иштетүүдө колдонулат. "
7.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2011-06-07
Сиз ${RELEASE} ди ${MEDIUM}дан түз алып, компьютерди өзгөртпөй аракет кылып көрсөңүз болот.
8.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2011-06-07
Же, эгер даяр болсоңуз,${RELEASE} ди иштетүү системасынын жанына (же анын ордуна) орнотсоңуз болот. Бул көп убакытты талап кылбайт.
9.
Try ${RELEASE}
2011-06-07
${RELEASE} ди көрүңүз.
10.
Install ${RELEASE}
2011-06-07
${RELEASE} ди орнотуңуз
11.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2011-06-07
Сиз <a href="release-notes">чыгарылышка эскертүү</a> же <a href="update">орноткучту жаңылоо</a> ти окугуңуз келет.
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2011-06-07
Сиз <a href="release-notes">чыгарылышка эскертүү</a> ти окугуңуз келет.
13.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2011-06-07
Сиз <a href="release-notes">орноткучту жаңылоо</a> ти окугуңуз келет.
14.
This is a pre-release of the ${RELEASE} live ${MEDIUM} installer. It is not a final release; that will come with the final release of ${RELEASE} in April 2011.
2011-06-07
Бул live ${MEDIUM} орноткучунун алдын - ала ${RELEASE}чыгарылышы. Бул акыркы чыгарылыш эмес, ал 2011 - жылдын апрелинде акыркы выпуск болот.
15.
The installation process may resize or erase partitions on your hard disk. Be sure to <b>take a full backup of any valuable data</b> before running this program.
2011-06-07
Орнотуу программасы катуу дисктеги бөлүктөрдүн өлчөмүн өзгөртөт жана же аларды өчүруп жиберет. <b>сизде берилиштериңиздин резервдик көчүрмөсү бар</b> экендигин текшериңиз.
16.
Warning
2011-06-07
Эскертүү
18.
Keyboard layout
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосу
19.
Choose your keyboard layout:
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосун тандаңыз:
20.
Type here to test your keyboard
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосун тестирлөө үчүн бул жерге арип териңиз.
21.
Detect Keyboard Layout
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосун табуу
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосу табуу
22.
Detect Keyboard Layout...
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосун табуу...
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосу табуу...
23.
Please press one of the following keys:
2011-06-07
Төмөнкү баскычтардын бирөөсүн басыңыз:
24.
Is the following key present on your keyboard?
2011-06-07
Төмөнкү баскычтар сиздин ариптактада барбы?
26.
Your name:
2011-06-07
Сиздин ысым:
27.
Your name
2011-06-07
Сиздин ысым
28.
Pick a username:
2011-06-07
Колдонуучунун атын бериңиз:
29.
Username
2011-06-07
Колдонуучун аты
30.
Choose a password:
2011-06-07
Сыр сөздү көрсөтүңүз:
31.
Password
2011-06-07
Сыр сөз
32.
Confirm password
2011-06-07
Сыр сөздү ырастаңыз
33.
Confirm your password:
2011-06-07
Өзүңүздүн сыр сөзүңүздү ырастаңыз
34.
Your computer's name:
2011-06-07
Сиздин компьютердин аты:
35.
The name it uses when it talks to other computers.
2011-06-07
Башка компьютерлер менен байланышуудагы колдонулуучу ат.
36.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2011-06-07
Сиз ыкка келтирүү режиминде жүргүзүп атасыз.
37.
Passwords do not match
2011-06-07
Сыр сөздөр бири - бирине дал келбейт
38.
Short password
2011-06-07
Кыска сыр сөз
39.
Weak password
2011-06-07
Бекем эмес сыр сөз
40.
Fair password
2011-06-07
Жаман эмес сыр сөз
41.
Good password
2011-06-07
Жакшы сыр сөз
42.
Strong password
2011-06-07
Бекем сыр сөз
43.
Log in automatically
2011-06-07
Автоматтык түрдө кирүү
44.
Require my password to log in
2011-06-07
Кирүү үчүн менин сыр сөзүм талап кылынат
45.
Encrypt my home folder
2011-06-07
Өздүк папкамды шифрлөө
46.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2011-06-07
Импорттоо үчүн каалаган аккаунттарды көрсөтүңүз. Бул аккаунттарга тиешелүү документтер жана тууралоолор оронтуу бүткөндөн кийин жеткиликтүү.
47.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2011-06-07
Сиз аккаунттарды импорттоону каалабасаңыз, эч нерсени көрсөтпөй кийинки бетке өтүңүз.
48.
Allocate drive space
2011-06-07
Каттуу дисктеги мейкиндикти бөлүштүрүү
49.
Files (${SIZE})
2011-06-07
(${SIZE}) файлдары
50.
Prepare partitions
2011-06-07
Бөлүктөрдү даярдоо
51.
_Install Now[ action ]
2011-06-07
Азыр орнотуу[ аракет ]