Translations by Lê Xuân Thảo

Lê Xuân Thảo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
6.
Development
2009-04-15
Phát triển
282.
Never upgrade to a new version automatically. Be _very_ careful with this option as you will not get security updates automatically! If you manually force a version the package version will follow the chosen distribution.
2009-04-12
Không bao giờ cho phép tự động nâng cấp lên một phiên bản mới. Hãy _hết_sức_ cẩn thận với lựa chọn này vì bạn sẽ không nhận được các bản nâng cấp bảo mật một cách tự động! Nếu bạn ép buộc hệ thống sử dụng một phiên bản nhất định, phiên bản của gói sẽ tuân theo bản phân phối bạn đã chọn.
418.
Setup Vendors
2009-04-12
Thiết lập các nhà cung cấp
526.
<b>Package upgrade behavior (default distribution)</b>
2009-04-12
<b>Hành vi nâng cấp gói (đối với bản phân phối mặc định)</b>
2009-04-12
<b>Hành động nâng cấp gói (bản phân phối mặc định)</b>
612.
Boolean operator between property criterias:
2009-04-12
Toán tử boolean giữa các tiêu chí