Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
4.
<b><i>Scanning mode only works with layouts which are designed for the purpose.</i></b>
2010-09-06
<b><i>Način preiskovanja deluje le z razporeditvami, ki so zasnovane za ta namen.</i></b>
5.
Desktop Integration
2010-09-06
Vključitev v namizje
8.
Layouts
2011-04-23
Razporedi
9.
Option When Hidden
2010-09-06
Možnost ob skritju
10.
Personalise _current layout
2010-09-06
Poosebi _trenutno razporeditev
11.
Scanning
2010-09-07
Preiskovanje
13.
Show a floating icon on the desktop when onboard is hidden. A click on the icon makes onboard reappear.
2010-09-07
Pokaži plavajočo ikono na namizju, ko je onboard skrit. Klik na ikono povzroči, da se onboard ponovno pojavi.
14.
Show floating _icon when onboard is hidden
2010-09-07
Prikaži plavajočo _ikono, ko je onboard skrit
17.
Show the status item. A click on that icon hides or shows onboard.
2011-04-04
Prikaži predmet stanja. Klik na ikono skrije ali prikaže onboard.
2010-09-07
Prikaži stanje predmeta. Klik na ikono jo skrije ali prikaže onboard.
18.
Snippets
2011-04-04
Delčki
2010-09-07
Odseki
19.
Snippets are pieces of text which are entered when the corresponding button in Onboard is pressed.
2011-04-04
Delčki so deli besedila, ki so vneseni, ko pritisnete ustrezno tipko na Onboardu.
20.
Some password dialogs disable the area around them, making it impossible to click on onboard. By activating this option, these dialogs behave as normal windows and the area around the dialog remains active. This option is also available in the Assistive Technologies control panel.
2010-09-07
Nekatera pogovorna okna z gesli onemogočijo področje okrog njih, kar naredi klikanje na onboard nemogoče. Izbrana možnost določi, da se ta pogovorna okna obnašajo kot običajna okna in področje okoli pogovornih oken ostane dejavno. Ta možnost je na voljo tudi v nadzorni plošči Pomožne tehnologije.
21.
Start onboard _minimized
2011-04-04
Zaženi onBoard po_manjšan
22.
Start onboard hidden.
2011-04-04
Zaženi onBoard skrit.
23.
Startup Option
2011-04-04
Možnost zagona
2010-08-21
Možnosti zagona
24.
_Open custom layouts folder
2010-09-07
_Odpri mapo razporeditev po meri
25.
_Password dialogs as normal windows
2010-09-07
_Pogovorna okna za geslo kot običajna okna
27.
Enter text for snippet
2011-04-04
Vnesite besedilo za delček
2010-09-07
Vnesite besedilo za odsek
28.
No file manager to open layout folder
2011-04-04
Ni upravljalnika datotek za odprtje mape razporeditev
2010-09-07
Ni upravljalnika datotek za odprtje mape razporeditev.
29.
Enter name for personalised layout
2010-09-07
Vnesite ime za osebno razporeditev
30.
_Show Onboard
2011-04-04
_Pokaži Onboard
31.
_Hide Onboard
2010-09-07
_Skrij Onboard
32.
Flexible onscreen keyboard for GNOME
2010-09-07
Prilagodljiva zaslonska tipkovnica za GNOME
35.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However the system is not configured anymore to use onboard to unlock the screen. A possible reason can be that another application configured the system to use something else. Would you like to reconfigure the system to show onboard when unlocking the screen?
2011-04-04
Onboard je nastavljen tako, da se pojavi z oknom za odkepanje zaslona; na primer, za končanje ohranjevalnika zaslona, zaščitenega z geslom Sistem ni več nastavljen tako, da za odklepanje zaslona uporablja onboard. Obstaja možnost, da je drug program sistem nastavil za uporabo česa drugega. Ali bi radi znova nastavili sistem za prikaz onboarda pri odklepanju zaslona?
2010-09-07
Onboard je nastavljen tako, da se pojavi z oknom za odkepanje zaslona; na primer, za končanje ohranjevalnika zaslona, zaščitenega z geslom Sistem ni več nastavljen tako, da za odklepanje zaslona uporablja onboard. Obstaja možnost, da je drug program sistem nastavil za uporabo česa drugega. Ali bi radi znova nastavili sistem za prikaz onboarda pri zaklenjenem zaslonu?
36.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However this function is disabled in the system. Would you like to activate it?
2010-09-07
Onboard je nastavljen tako, da se pojavi s pogovornim oknom za odkepanje zaslona; na primer, za končanje ohranjevalnika zaslona, zaščitenega z geslom Ta možnost je na vašem sistemu onemogočena. Ali bi jo radi omogočili?
37.
Units for canvas height and width must currently be px (pixels).
2010-09-07
Enote za višino in širino platna morajo biti v px (točkah).
38.
%s appears in scanning definition only
2010-09-07
%s se pojavi le v preiskovanju definicije
39.
Error loading
2011-12-08
Napaka med nalaganjem
40.
Snippet
2011-04-04
Delček
2010-09-07
Odsek
44.
Tab
2010-09-07
Tabulator
63.
Pause
2010-09-07
Premor
66.
XInput extension unavailable%s
2010-09-07
Razširitev XInput ni na voljo%s