Translations by Ask Hjorth Larsen

Ask Hjorth Larsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 678 results
141.
Default zoom level used by the list view.
2008-09-30
Forvalgt zoomniveau for listevisningen.
144.
Desktop home icon name
2016-09-03
Navn for skrivebordsikonet hjem
150.
For users with mice that have "Forward" and "Back" buttons, this key will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed.
2009-09-21
For brugere med mus, der har "Fremad"- og "Tilbage"-knapper, bestemmer denne nøgle den handling, der skal tages i Nautilus når disse trykkes.
151.
For users with mice that have buttons for "Forward" and "Back", this key will set which button activates the "Back" command in a browser window. Possible values range between 6 and 14.
2009-09-21
For brugere med mus, der har "Fremad"- og "Tilbage"-knapper, bestemmer denne nøgle hvilken knap, der aktiverer "Tilbage"-kommandoen i et browservindue. Mulige værdier ligger i intervallet 6 til 14.
152.
For users with mice that have buttons for "Forward" and "Back", this key will set which button activates the "Forward" command in a browser window. Possible values range between 6 and 14.
2009-09-21
For brugere med mus, der har "Fremad"- og "Tilbage"-knapper, bestemmer denne nøgle hvilken knap, der aktiverer "Fremad"-kommandoen i et browservindue. Mulige værdier ligger i intervallet 6 til 14.
154.
If set to "after_current_tab", then new tabs are inserted after the current tab. If set to "end", then new tabs are appended to the end of the tab list.
2008-09-30
Hvis denne sættes til "after_current_tab", så vil nye faneblade blive indsat efter det aktuelle faneblad. Hvis den sættes til "end", så vil nye faneblade føjes til enden af fanebladslisten.
163.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
2007-08-30
Hvis sat til sand, vil Nautilus spørge om bekræftelse når du forsøger at slette filer, eller tømme papirkurven.
164.
If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-visible hard disks and removable media on start-up and media insertion.
2008-09-30
Hvis "true", vil Nautilus automatisk montere medier såsom brugersynlige harddiske og flytbare medier ved opstart og ved indsættelse af medierne.
165.
If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was detected; for media where a known x-content type is detected, the user configurable action will be taken instead.
2008-03-11
Hvis "true", vil Nautilus automatisk åbne en mappe når medier automonteres. Dette gælder kun når ingen kendt x-content/*-type blev fundet for mediet; for medier hvor en kendt x-content-type findes, vil den brugerdefinerbare handling i stedet blive foretaget.
167.
If set to true, then Nautilus will exit when all windows are destroyed. This is the default setting. If set to false, it can be started without any window, so nautilus can serve as a daemon to monitor media automount, or similar tasks.
2009-09-21
Hvis true, vil Nautilus afslutte når alle vinduer er blevet ødelagt. Dette er standardindstillingen. Hvis false, kan programmet startes uden noget vindue, så nautilus kan tjene som en dæmon, der overvåger automontering af medier eller tilsvarende opgaver.
169.
If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart programs when a medium is inserted.
2008-09-30
Hvis "true", vil Nautilus aldrig spørge brugeren eller foretage autokørsel/autostart af programmer når medier indsættes.
178.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2009-09-21
Hvis sat til sand, vil et ikon der henviser til monterede diskenheder, blive vist på skrivebordet.
179.
If this preference is set, all columns in the compact view have the same width. Otherwise, the width of each column is determined seperately.
2008-09-30
Hvis denne indstilling aktiveres, vil alle kolonner i kompakt visning have samme bredde. Ellers vil bredden af hver kolonne bestemmes separat.
187.
List of x-content/* types for which the user have chosen "Do Nothing" in the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching application be started on insertion of media matching these types.
2008-09-30
Liste af x-content/*-typer for hvilke brugeren har valgt "Gør intet" i "preference capplet". Ingen forespørgsel vil blive vist, ejheller vil noget tilsvarende program startes ved indsættelse af medier svarende til disse typer.
188.
List of x-content/* types for which the user have chosen "Open Folder" in the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of media matching these types.
2008-09-30
Liste af x-content/*-typer for hvilke brugeren har valgt "Åbn mappe" i "preferenes capplet". Et mappevindue vil blive åbnet ved indsættelse af medier svarende til disse typer.
189.
List of x-content/* types for which the user have chosen to start an application in the preference capplet. The preferred application for the given type will be started on insertion on media matching these types.
2008-09-30
Liste af x-content/*-typer for hvilke brugeren har valgt at starte et program i "preference capplet". Det foretrukne program for den givne type vil blive startet ved indsættelse af medier svarende til disse typer.
190.
List of x-content/* types set to "Do Nothing"
2008-09-30
Liste af x-content/*-typer sat til "Gør intet"
191.
List of x-content/* types set to "Open Folder"
2008-09-30
Liste af x-content/*-typer sat til "Åbn mappe"
192.
List of x-content/* types where the preferred application will be launched
2008-09-30
Liste af x-content/*-typer for hvilke et foretrukkent program startes
195.
Mouse button to activate the "Back" command in browser window
2009-09-21
Museknap, der aktiverer "Tilbage"-kommandoen i browservinduet
196.
Mouse button to activate the "Forward" command in browser window
2009-09-21
Museknap, der aktiverer "Fremad"-kommandoen i browservinduet
200.
Nautilus will exit when last window destroyed.
2009-09-21
Nautilus vil afslutte når sidste vindue destrueres.
202.
Network servers icon name
2016-09-03
Navn for ikonet netværksservere
2007-08-30
Ikonnavn for Netværksservere
203.
Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted
2008-09-30
Spørg aldrig og benyt aldrig automatisk programkørsel ved medieindsættelse
204.
Only show folders in the tree side pane
2007-08-30
Vis kun mapper i træsidepanelet
209.
Show advanced permissions in the file property dialog
2008-03-11
Vis avancerede rettigheder i filegenskabsvinduet
212.
Show mounted volumes on the desktop
2009-09-21
Vis monterede diskenheder på skrivebordet
215.
Show the package installer for unknown mime types
2009-09-21
Vis pakkeinstallationsprogrammet for ukendte mime-typer
222.
Text Ellipsis Limit
2008-09-30
Tekst-ellipsegrænse
223.
The default size of an icon for a thumbnail in the icon view.
2007-08-30
Standard-ikonstørrelsen for en miniature i ikonvisningen.
231.
This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the desktop.
2007-08-30
Dette navn kan anføres hvis du ønsker et brugerdefineret navn for maskinikonet på skrivebordet.
232.
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2016-09-03
Dette navn kan indstilles hvis du ønsker et brugerdefineret navn for skrivebordsikonet hjem.
2007-08-30
Dette navn kan anføres hvis du ønsker et brugerdefineret navn for hjemmeikonet på skrivebordet.
233.
This name can be set if you want a custom name for the network servers icon on the desktop.
2016-09-03
Dette navn kan indstilles hvis du ønsker et brugerdefineret navn for skrivebordsikonet netværksservere.
2007-08-30
Dette navn kan anføres hvis du ønsker et brugerdefineret navn til Netværksservere-ikonet på skrivebordet.
234.
This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the desktop.
2007-08-30
Dette navn kan anføres hvis du ønsker et brugerdefineret navn for papirkurvsikonet på skrivebordet.
237.
Use extra mouse button events in Nautilus' browser window
2009-09-21
Brug ekstra museknapbegivenheder i Nautilus' browservindue
240.
What to do with executable text files when activated
2007-08-30
Hvad der skal gøre med eksekverbare tekstfiler ved aktivering
241.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are "launch" to launch them as programs, "ask" to ask what to do via a dialog, and "display" to display them as text files.
2016-09-03
Ved der skal gøres med eksekverbare tekstfiler som aktiveres (ved enkelt- eller dobbeltklik). Mulige værdier er "launch" som køre dem som programmer, "ask" som spørger hvad der skal gøres via en dialog og "display" som viser dem som tekstfiler.
2007-08-30
Ved der skal gøres med eksekverbare tekstfiler som aktiveres (ved enkelt- eller dobbeltklik). Mulige værdier er "launch" som køre dem som programmer, "ask" som spørger hvad der skal gøres via et vindue og "display" som viser dem som tekstfiler.
242.
When a folder is visited this viewer is used unless you have selected another view for that particular folder. Possible values are "list_view", "icon_view" and "compact_view".
2008-09-30
Når en mappe besøges, benyttes denne fremviser medmindre du har valgt en anden fremviser specifikt for denne mappe. Mulige værdier er "list_view", "icon_view" og "compact_view".
246.
Where to position newly open tabs in browser windows.
2008-09-30
Hvor nyåbnede faneblade placeres i filhåndteringsvinduer.
251.
Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash
2007-08-30
Om der skal spørges om bekræftelse ved sletning af filer eller når papirkurven tømmes
252.
Whether to automatically mount media
2008-03-11
Om medier monteres automatisk
253.
Whether to automatically open a folder for automounted media
2008-03-11
Om der automatisk skal åbnes en mappe for automonterede medier
258.
Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime type is opened, in order to search for an application to handle it.
2009-09-21
Hvorvidt et pakkeinstallationsvindue skal vises til brugeren, hvis en ukendt mime-type åbnes, for at søge efter et program, der kan håndtere typen.
260.
No applications found
2008-03-11
Ingen programmer fundet
261.
Ask what to do
2008-03-11
Spørg om handling
262.
Do Nothing
2008-03-11
Gør intet