Translations by Xavier Queralt

Xavier Queralt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 50 results
1.
warning: Line number overflow
2008-12-17
avís: Desbordament del nombre de línies
2.
missing closing `"'
2008-12-17
falta el caràcter `"' de tancament
3.
can not open `%s'
2008-12-17
no s'ha pogut obrir `%s'
4.
unknown variable `%s'
2008-12-17
no s'ha trobat la variable `%s'
5.
variable name expected
2008-12-17
s'esperava un nom de variable
6.
variable `%s' was already defined
2008-12-17
la variable `%s' ja ha estat definida
7.
`=' expected after variable name
2008-12-17
s'esperava un `=' després de la variable
8.
value in quotes expected after `='
2008-12-17
s'esperava un valor entre cometes després del `='
9.
invalid value `%s' of PRUNE_BIND_MOUNTS
2008-12-17
valor `%s' invàlid per a PRUNE_BIND_MOUNTS
10.
unexpected data after variable value
2008-12-17
dades no esperades després del nom de la variable
11.
I/O error reading `%s'
2008-12-17
S'ha produït un error d'E/S en llegir `%s'
12.
Usage: updatedb [OPTION]... Update a mlocate database. -f, --add-prunefs FS omit also FS -n, --add-prunenames NAMES omit also NAMES -e, --add-prunepaths PATHS omit also PATHS -U, --database-root PATH the subtree to store in database (default "/") -h, --help print this help -o, --output FILE database to update (default `%s') --prune-bind-mounts FLAG omit bind mounts (default "no") --prunefs FS filesystems to omit from database --prunenames NAMES directory names to omit from database --prunepaths PATHS paths to omit from database -l, --require-visibility FLAG check visibility before reporting files (default "yes") -v, --verbose print paths of files as they are found -V, --version print version information The configuration defaults to values read from `%s'.
2009-11-17
Ús: updatedb [OPCIÓ]... Actualitza la base de dades del mlocate. -f, --add-prunefs SF sistemes de fitxers que s'ometran -n, --add-prunenames NOMS noms que s'ometran -e, --add-prunepaths CAMINS camins que s'ometran -U, --database-root CAMÍ el subarbre que es desarà a la base de dades ("/" per defecte) -h, --help mostra l'ajuda -o, --output FITXER base de dades que s'actualitzarà (per defecte és `%s') --prune-bind-mounts SENYALADOR indica si s'han d'ometre els punts de muntatge vinculats ("no" per defecte) --prunefs SF sistemes de fitxers que s'ometran de la base de dades --prunepaths CAMINS camins que s'ometran de la base de dades -l, --require-visibility SENYALADOR indica si s'ha de comprovar la visibilitat abans d'informar ("yes" per defecte) -v, --verbose mostra els camins als fitxers tal i com es van trobant -V, --version mostra informació sobre la versió La configuració per defecte es llegeix des de `%s'.
13.
Report bugs to %s.
2008-12-17
Informar d'errors a %s.
14.
can not get current working directory
2008-12-17
no s'ha pogut obtenir el directori de treball actual
15.
--%s would override earlier command-line argument
2008-12-17
--%s ignorarà els arguments passats prèviament per línia d'ordres
16.
invalid value `%s' of --%s
2008-12-17
valor `%s' invàlid de --%s
17.
--%s specified twice
2008-12-17
--%s s'ha especificat dos cops
18.
Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc. All rights reserved. This software is distributed under the GPL v.2. This program is provided with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
2008-12-17
Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc. Tots els drets reservats. Aquest programa es distribueix sota la llicència GPL v 2. Aquest programa s'entrega sense CAP GARANTIA, fins el punt en que ho permeti la llei
19.
unexpected operand on command line
2008-12-17
operador invàlid en la línia d'ordres
20.
`%s' does not seem to be a mlocate database
2008-12-17
`%s' no sembla ser una base de dades del mlocate
21.
`%s' has unknown version %u
2008-12-17
`%s' té una versió %u desconeguda
22.
`%s' has unknown visibility flag %u
2008-12-17
`%s' té un senyalador de visibilitat %u desconegut
23.
unexpected EOF reading `%s'
2008-12-17
Fi de fitxer inesperat en llegir `%s'
24.
I/O error seeking in `%s'
2008-12-17
error d'E/S mentre es cercava en `%s'
25.
Database %s:
2008-12-17
Base de dades %s:
26.
%'ju directory
%'ju directories
2008-12-17
%'ju directori
%'ju directoris
27.
%'ju file
%'ju files
2008-12-17
%'ju fitxer
%'ju fitxers
28.
%'ju byte in file names
%'ju bytes in file names
2008-12-17
%'ju byte en els noms de fitxers
%'ju bytes en els noms de fitxers
29.
%'ju byte used to store database
%'ju bytes used to store database
2008-12-17
%'ju byte usat per a emmagatzemar la base de dades
%'ju bytes usats per a emmagatzemar la base de dades
30.
invalid empty directory name in `%s'
2008-12-17
nom de directori buit invàlid a `%s'
31.
file name length %zu in `%s' is too large
2008-12-17
la longitud %zu del nom de fitxer a `%s' és massa llarga
32.
Usage: locate [OPTION]... [PATTERN]... Search for entries in a mlocate database. -b, --basename match only the base name of path names -c, --count only print number of found entries -d, --database DBPATH use DBPATH instead of default database (which is %s) -e, --existing only print entries for currently existing files -L, --follow follow trailing symbolic links when checking file existence (default) -h, --help print this help -i, --ignore-case ignore case distinctions when matching patterns -l, --limit, -n LIMIT limit output (or counting) to LIMIT entries -m, --mmap ignored, for backward compatibility -P, --nofollow, -H don't follow trailing symbolic links when checking file existence -0, --null separate entries with NUL on output -S, --statistics don't search for entries, print statistics about each used database -q, --quiet report no error messages about reading databases -r, --regexp REGEXP search for basic regexp REGEXP instead of patterns --regex patterns are extended regexps -s, --stdio ignored, for backward compatibility -V, --version print version information -w, --wholename match whole path name (default)
2008-12-17
Ús: locate [OPCIÓ]... [PATRÓ]... Cerca entrades en una base de dades del mlocate. -b, --basename compara solament el nom dels fitxers -c, --count mostra solament el nombre d'entrades que concorden -d, --database CAMIBD usa CAMIBD en comptes de la base de dades per defecte (la qual es troba a %s) -e, --existing mostra únicament els resultats de fitxers existents -L, --follow segueix els enllaços simbòlics quan se'n comprovi l'existència dels fitxers (habilitat per defecte) -h, --help mostra l'ajuda -i, --ignore-case no diferenciïs les majúscules de les minúscules en cercar patrons -l, --limit, -n LIMIT limita la sortida (o el recompte) a LIMIT nombre d'entrades -m, --mmap ignorat, requerit per compatibilitat amb versions anteriors -P, --nofollow, -H no segueixis els enllaços simbòlics en comprovar l'existència dels fitxers -0, --null separa les entrades de la sortida amb NUL -S, --statistics no cerquis entrades, mostra les estadístiques sobre cada base de dades usada -q, --quiet no informis dels missatges d'error sobre la lectura de la base de dades -r, --regexp REGEXP cerca l'expressió regular REGEXP en comptes de patrons --regex els patrons són expressions regulars esteses -s, --stdio ignorat, requerit per compatibilitat amb versions anteriors -V, --version mostra informació sobre la versió -w, --wholename fes coincidir el camí complet (usat per defecte)
33.
non-option arguments are not allowed with --%s
2008-12-17
arguments sense opció no estan permesos amb --%s
34.
no pattern to search for specified
2008-12-17
no s'ha especificat cap patró per la cerca especificada
35.
invalid regexp `%s': %s
2008-12-17
expressió regular invàlida `%s':%s
36.
can not drop privileges
2008-12-17
no s'han pogut alliberar els privilegis
37.
can not read two databases from standard input
2008-12-17
no es poden llegir dues bases de dades des de l'entrada estàndard
38.
can not stat () `%s'
2008-12-17
ha fallat la crida stat() a %s
39.
I/O error while writing to standard output
2008-12-17
error d'E/S quan s'escrivia a la sortida estàndard
40.
file name length %zu is too large
2008-12-17
la longitud %zu del nom de fitxer és massa llarga
41.
can not open a temporary file for `%s'
2008-12-17
no es pot obrir un fitxer temporal per a `%s'
42.
configuration is too large
2008-12-17
la configuració és massa gran
43.
can not find group `%s'
2008-12-17
no s'ha trobat el grup `%s'
44.
can not change group of file `%s' to `%s'
2008-12-17
no s'ha pogut canviar el grup del fitxer `%s' a `%s'
45.
can not change permissions of file `%s'
2008-12-17
no s'han pogut canviar els permisos del fitxer `%s'
46.
`%s' is locked (probably by an earlier updatedb)
2009-11-17
«%s» està blocat (probablement per un updatedb anterior)
47.
can not lock `%s'
2009-11-17
no s'ha pogut blocar `%s'
48.
can not change directory to `%s'
2008-12-17
no s'ha pogut canviar el directori a `%s'
49.
I/O error while writing to `%s'
2008-12-17
error d'E/S quan s'escrivia a `%s'
50.
error replacing `%s'
2008-12-17
error en substituir `%s'