Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with LTSP5 ltsp series template ltsp.

110 of 95 results
1.
Login Error
Lỗi đăng nhập
Translated by Clytie Siddall on 2009-10-06
Located in ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:30 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:33 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:40 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:50
2.
User
Người dùng
Translated by Clytie Siddall on 2009-10-06
Located in ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:31 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:34 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:44 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:52 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:62 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:81 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:84 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:95 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:105 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:115
3.
already logged in!
đã đăng nhập !
Translated by Clytie Siddall on 2009-10-06
Located in ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:31 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:34 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:44 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:52 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:62 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:81 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:84 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:95 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:105 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:115
4.
Continue
Tiếp tục
Translated by Clytie Siddall on 2009-10-06
Located in ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:34 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:43 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:84 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:93 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:117
5.
Login Warning
Cảnh báo Đăng nhập
Translated by Clytie Siddall on 2009-10-06
Located in ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:80 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:83 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:90 ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:103
6.
Cancel
Thôi
Translated by Clytie Siddall on 2009-10-06
Located in ../server/ALTLinux/configs/ltsp-login.sh:94
7.
set the list of packages to install after base-install is completed
đặt danh sách các gói cần cài đặt sau khi chạy xong tiến trình cài đặt cơ bản (base-install)
Translated by Clytie Siddall on 2010-02-18
Located in ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/ALTLinux/030-early-packages:3 ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/Debian/030-early-packages:3
8.
list of packages to install as part of the final installation
danh sách các gói cần cài đặt như là phần của tiến trình cài đặt cuối cùng
Translated by Clytie Siddall on 2010-02-18
Located in ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/ALTLinux/050-late-packages:3 ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/Debian/030-late-packages:3
9.
set the default locale
đặt miền địa phương mặc định
Translated by Clytie Siddall on 2010-02-18
Located in ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/ALTLinux/010-locales:3 ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/Debian/025-locales:3 ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/Gentoo/000-basic-configuration:5 ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/025-locales:3
10.
Enable progress reporting
Bật thông báo về tiến hành
Translated by Clytie Siddall on 2009-10-06
Located in ../server/share/ltsp/plugins/ltsp-build-client/ALTLinux/000-progress:3
110 of 95 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall.