Translations by Sergiu Bivol

Sergiu Bivol has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 225 results
~
&Go
2009-07-17
&Mergi
~
Custom
2009-01-19
Personalizat
~
Default Session
2009-01-19
Sesiune implicită
2.
Your emails
2009-01-31
,taipanromania@xnet.ro
3.
C++ Header (GPL)
2009-01-19
Antet C++ (GPL)
4.
Source Code
2009-01-19
Cod-sursă
5.
A very simple GPL C++ header file
2009-01-19
Un fișier-antet C++ GPL foarte simplu
6.
Anders Lund <anders@alweb.dk>
2009-01-19
Anders Lund <anders@alweb.dk>
7.
HTML 4.01 Strict Document
2009-01-19
Document HTML 4.01 Strict
8.
Internet
2009-01-19
Internet
10.
C++ Source File (LGPL)
2009-01-19
Fișier sursă C++ (LGPL)
11.
A very simple LGPL C++ source file
2009-01-19
Un fișier-sursă C++ LGPL foarte simplu
12.
C++ Source File (GPL)
2009-01-19
Fișier sursă C++ (GPL)
13.
A very simple GPL C++ source file
2009-01-19
Un fișier-sursă C++ GPL foarte simplu
14.
Kate Highlight Definition
2009-01-19
Evidențiere definiții Kate
16.
Dominik Haumann <dhdev@gmx.de>
2009-01-19
Dominik Haumann <dhdev@gmx.de>
17.
C++ Header (LGPL)
2009-01-19
Antet C++ (LGPL)
18.
A very simple LGPL C++ header file
2009-01-19
Un fișier-antet C++ LGPL foarte simplu
20.
Documentation
2009-01-19
Documentație
22.
&File
2009-01-19
&Fișier
23.
&Edit
2009-01-19
&Editare
24.
&View
2009-01-19
&Vizualizare
25.
Split View
2009-07-17
Desparte vizualizarea
26.
&Tools
2009-01-19
&Unelte
27.
Sess&ions
2009-01-19
Ses&iuni
28.
&Settings
2009-07-17
&Configurări
2009-01-19
&Setări
29.
&Help
2009-01-19
&Ajutor
30.
Main Toolbar
2009-01-19
Bara de unelte principală
31.
<p>Kate comes with a nice set of plugins, providing simple and advanced features of all sorts.</p> <p>You can enable/disable plugins to suit your needs in the configuration dialog, choose <strong>Settings -&gt;configure</strong> to launch that.</p>
2009-01-19
<p>Kate vine un set interesant de module, ce asigură funcții o pleiadă de funcții simple și avansate.</p> <p>Le puteți activa/dezactiva corespunzător nevoilor dumneavoastră în dialogul de configurare alegînd, <strong>Setări -&gt; Configurează</strong>.</p>
32.
<p>You can swap the characters on each side of the cursor just by pressing <strong>Ctrl+T</strong></p>
2009-01-19
<p>Puteți inversa caracterele de-o parte și de alta a cursorului prin apăsarea combinației de taste <strong>Ctrl+T</strong></p>
33.
<p>You can export the current document as a HTML file, including syntax highlighting.</p> <p>Just choose <strong>File -&gt; Export -&gt; HTML...</strong></p>
2009-01-19
<p>Puteți exporta documentul curent ca fișier HTML, incluzînd evidențierea de sintaxă.</p> <p>Alegeți <strong>Fișier -&gt; Exportă -&gt; HTML...</strong></p>
34.
<p>You can split the Kate editor as many times as you like and in either direction. Each frame has its own status bar and can display any open document.</p> <p>Just choose <br><strong>View -&gt; Split [ Horizontal | Vertical ]</strong></p>
2009-01-19
<p>Puteți împărți editorul Kate de cîte ori doriți și în orice direcție. Fiecare cadru își menține propria bară de stare și poate afișa orice document deschis.</p> <p>Alegeți <br><strong>Vizualizare -&gt; Împarte pe [ orizontală | verticală ]</strong></p>
35.
<p>You can drag the Tool views (<em>File List</em> and <em>File Selector</em>) to any side that you want them in Kate, or stack them, or even tear them off the main window.</p>
2009-01-19
<p>Puteți trage de vizualizările de unelte (<em>Lista de fișiere</em> și <em>Selectorul de fișiere</em>) în orice parte doriți, le puteți stivui stack sau chiar să le scoateți în afara ferestrei principale.</p>
36.
<p>Kate has a built-in terminal emulator, just click on <strong>"Terminal"</strong> at the bottom to show or hide it as you desire.</p>
2009-01-19
<p>Kate are un emulator de terminal înglobat. Apăsați pe <strong>Terminal</strong> în partea de jos pentru a-l afișa sau ascunde după dorință.</p>
37.
<p>Kate can highlight the current line with a <table bgcolor="yellow" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td>different background color.<strong>|</strong></td></tr></table></p> <p>You can set the color in the <em>Colors</em> page of the configuration dialog.</p>
2009-01-19
<p>Kate poate evidenția linia curentă cu <table bgcolor="yellow" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td>o culoare de fundal diferită.<strong>|</strong></td> </tr></table></p> <p>Puteți seta această culoare în subfereastra <em>Culori</em> a dialogului de configurare.</p>
38.
<p>You can open the currently edited file in any other application from within Kate.</p> <p>Choose <strong>File -&gt; Open With</strong> for the list of programs configured for the document type. There is also an option <strong>Other...</strong> to choose any application on your system.</p>
2009-01-19
<p>Puteți deschide fișierul curent editat în orice altă aplicație direct din Kate.</p> <p>Alegeți <strong>Fișier -&gt; Deschide cu</strong> pentru o listă de programe configurate pentru tipul de document. Există și opțiunea <strong>Altul...</strong> pentru a alege orice altă aplicație din sistemul dumneavoastră.</p>
39.
<p>You can configure the editor to always display the line numbers and/or bookmark panes when started from the <strong>View Defaults</strong> page of the configuration dialog.</p>
2009-01-19
<p>În dialogul <strong>Vizualizări implicite</strong> puteți configura editorul ca la pornire să afișeze întotdeauna numerele de linie și/sau panoul cu semne de carte.</p>
40.
<p>You can download new or updated <em>Syntax highlight definitions</em> from the <strong>Highlighting</strong> page in the configuration dialog.</p> <p>Just click the <em>Download...</em> button on the <em>Open/Save -&gt; Modes & Filetypes</em> tab (You have to be online, of course...).</p>
2009-01-19
<p>Puteți transfera <em>definiții de evidențiere de sintaxă</em> noi sau actualizate din secțiunea <strong>Evidențiere</strong> a dialogului de configurare.</p> <p>Apăsați pe butonul <em>Descarcă...</em> din fila <em>Deschide/Salvează -&gt; Regimuri și tipuri de fișiere</em> (Bineînțeles trebuie să fiți conectat la Internet).</p>
41.
<p>You can cycle through all open documents by pressing <strong>Alt+Left</strong> or <strong>Alt+Right</strong>. The next/previous document will immediately be displayed in the active frame.</p>
2009-01-19
<p>Puteți comuta printre toate documentele deschise folosind combinația de taste <strong>Alt+Stînga</strong> sau <strong>Alt+Dreapta</strong>. Documentul următor/precedent va fi imediat afișat în cadrul activ.</p>
42.
<p>You can do cool sed-like regular expression replacements using <em>Command Line</em>.</p> <p>For example, press <strong>F7</strong> and enter <code>s /oldtext/newtext/g</code> to replace &quot;oldtext&quot; with &quot;newtext&quot; throughout the current line.</p>
2009-01-19
<p>Puteți face înlocuiri de tipul expresii regulate <em>sed</em> utilizînd <em>Linia de comandă</em>.</p> <p>De exemplu, apăsați <strong>F7</strong> și introduceți <code>s/textvechi/textnou/g</code> pentru a înlocui &quot;textvechi&quot; cu &quot;textnou&quot; în toată linia curentă.</p>
43.
<p>You can repeat your last search by just pressing <strong>F3</strong>, or <strong>Shift+F3</strong> if you want to search backwards.</p>
2009-01-19
<p>Puteți repeta ultima căutare executată apăsînd <strong>F3</strong>sau <strong>Shift+F3</strong> dacă doriți să căutați în sens invers.</p>
44.
<p>You can filter the files displayed in the <em>File Selector</em> tool view. </p> <p>Simply enter your filter in the filter entry at the bottom, for example: <code>*.html *.php</code> if you only want to see HTML and PHP files in the current folder.</p> <p>The File Selector will even remember your filters for you.</strong></p>
2009-01-19
<p>Puteți filtra fișierele afișate în vizualizarea de unelte <em>Selector de fișiere</em>. </p> <p>Pur și simplu introduceți filtrul dorit în linia de editare din partea de jos. De exemplu: <code>*.html *.php</code> dacă doriți să vedeți numai fișierele HTML și PHP din directorul curent.</p> <p>În plus, selectorul de fișiere va ține minte filtrele pe care le-ați utilizat.</p>
45.
<p>You can have two views - or even more - of the same document in Kate. Editing in either will be reflected in both.</p> <p>So if you find yourself scrolling up and down to look at text at the other end of a document, just press <strong>Ctrl+Shift+T</strong> to split horizontally.</p>
2009-01-19
<p>În Kate puteți avea două vizualizări - sau chiar mai multe - ale aceluiași document. Editările făcute în oricare din ele vor fi reflectate în ambele.</p> <p>Astfel, dacă vă găsiți în situația să defilați în sus și în jos pentru a vă uita după un text la capătul documentului, apăsați <strong>Ctrl+Shift+T</strong> pentru a face o împărțire pe orizontală a vizualizării.</p>
46.
<p>Press <strong>F8</strong> or <strong>Shift+F8</strong> to switch to the next/previous frame.</p>
2009-01-19
<p>Apăsați <strong>F8</strong> sau <strong>Shift+F8</strong> pentru a comuta la cadrul următor, respectiv precedent.</p>
47.
Close
2009-01-19
Închide
49.
Tree Mode
2011-01-13
Regim arbore
51.
List Mode
2011-01-13
Regim listă
54.
Sort by Document Name
2011-01-13
Sortează după denumirea documentului
59.
View Mode
2011-01-13
Regim vizualizare