Translations by Cristian Oneț

Cristian Oneț has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 95 results
1.
Your names
2011-03-11
Claudiu Costin,Bogdan Daniel Vatră, Sergiu Bivol,Florin Cătălin Russen
2.
Your emails
2011-03-11
claudiuc@kde.org,taipanromania@xnet.ro,sergiu@ase.md,cfrussen@yahoo.co.uk
4.
Source Code
2011-03-11
Cod sursă
5.
A very simple GPL C++ header file
2011-03-11
Un fișier antet C++ GPL foarte simplu
9.
This will create a very basic HTML file with the HTML 4.01 strict DTD.
2011-03-11
Acest model va crea un fișier HTML foarte simplu cu DTD 4.01 scrtict.
11.
A very simple LGPL C++ source file
2011-03-11
Un fișier sursă C++ LGPL foarte simplu
13.
A very simple GPL C++ source file
2011-03-11
Un fișier sursă C++ GPL foarte simplu
15.
This template will create the basics of a kate highlight definition file.
2011-03-11
Acest șablon va crea elementele de bază ale unui fișier kate cu definițiile evidențierii de sintaxă
18.
A very simple LGPL C++ header file
2011-03-11
Un fișier antet C++ LGPL foarte simplu
19.
Kate Plugin Docbook Chapter
2011-03-11
Capitol Docbook pentru o extensie Kate
21.
This creates a suitable beginning of a docbook chapter for a Kate plugin.
2011-03-11
Acest model creează începutul corect al unui capitol Docbook pentru o extensie Kate.
25.
Split View
2011-03-11
Împarte fereastra
31.
<p>Kate comes with a nice set of plugins, providing simple and advanced features of all sorts.</p> <p>You can enable/disable plugins to suit your needs in the configuration dialog, choose <strong>Settings -&gt;configure</strong> to launch that.</p>
2011-03-11
<p>Kate vine cu un set interesant de extensii, oferind o pleiadă de funcționalități simple și avansate.</p> <p>Le puteți activa/dezactiva corespunzător nevoilor dumneavoastră în dialogul de configurare,alegînd <strong>Parametri -&gt; Configurează</strong>.</p>
32.
<p>You can swap the characters on each side of the cursor just by pressing <strong>Ctrl+T</strong></p>
2011-03-11
<p>Puteți inversa caracterele de-o parte și de alta a cursorului prin apăsarea combinației de taste <strong>Ctrl+T</strong></p>
33.
<p>You can export the current document as a HTML file, including syntax highlighting.</p> <p>Just choose <strong>File -&gt; Export -&gt; HTML...</strong></p>
2011-03-11
<p>Puteți exporta documentul curent ca fișier HTML, incluzînd evidențierea de sintaxă.</p> <p>Alegeți <strong>Fișier -&gt; Exportă -&gt; HTML...</strong></p>
34.
<p>You can split the Kate editor as many times as you like and in either direction. Each frame has its own status bar and can display any open document.</p> <p>Just choose <br><strong>View -&gt; Split [ Horizontal | Vertical ]</strong></p>
2011-03-11
<p>Puteți împărți editorul Kate de cîte ori doriți și în orice direcție. Fiecare cadru își menține propria bară de stare și poate afișa orice document deschis.</p> <p>Alegeți <br><strong>Vizualizare -&gt; Împarte pe [ orizontală | verticală ]</strong></p>
35.
<p>You can drag the Tool views (<em>File List</em> and <em>File Selector</em>) to any side that you want them in Kate, or stack them, or even tear them off the main window.</p>
2011-03-11
<p>Puteți trage de vederile de unelte (<em>Lista de fișiere</em> și <em>Selectorul de fișiere</em>) în orice parte doriți, le puteți stivui sau chiar să le scoateți în afara ferestrei principale.</p>
36.
<p>Kate has a built-in terminal emulator, just click on <strong>"Terminal"</strong> at the bottom to show or hide it as you desire.</p>
2011-03-11
<p>Kate are un emulator de terminal încorporat. Apăsați pe <strong>Terminal</strong> în partea de jos pentru a-l afișa sau ascunde după dorință.</p>
37.
<p>Kate can highlight the current line with a <table bgcolor="yellow" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td>different background color.<strong>|</strong></td></tr></table></p> <p>You can set the color in the <em>Colors</em> page of the configuration dialog.</p>
2011-03-11
<p>Kate poate evidenția linia curentă cu <table bgcolor="yellow" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td>o culoare de fundal diferită.<strong>|</strong></td> </tr></table></p> <p>Puteți defini această culoare în subfereastra <em>Culori</em> a dialogului de configurare.</p>
42.
<p>You can do cool sed-like regular expression replacements using <em>Command Line</em>.</p> <p>For example, press <strong>F7</strong> and enter <code>s /oldtext/newtext/g</code> to replace &quot;oldtext&quot; with &quot;newtext&quot; throughout the current line.</p>
2011-03-11
<p>Puteți face înlocuiri de expresii regulate în genul <em>sed</em> utilizînd <em>Linia de comandă</em>.</p> <p>De exemplu, apăsați <strong>F7</strong> și introduceți <code>s/textvechi/textnou/g</code> pentru a înlocui &quot;textvechi&quot; cu &quot;textnou&quot; în toată linia curentă.</p>
49.
Tree Mode
2011-03-11
Mod arborescent
50.
Set view style to Tree Mode
2011-03-11
Stabilește stilul afișării în mod arborescent
51.
List Mode
2011-03-11
Mod listă
52.
Set view style to List Mode
2011-03-11
Stabilește stilul afișării în mod listă
53.
Document Name
2011-03-11
Numele documentului
55.
Document Path
2011-03-11
Calea documentului
56.
Sort by Document Path
2011-03-11
Sortează după calea documentului
58.
Sort by Opening Order
2011-03-11
Sortează în ordinea deschiderii
59.
View Mode
2011-03-11
Regim de vizualizare
62.
&Viewed documents' shade:
2011-03-11
Fundalul documentelor &vizualizate:
63.
&Modified documents' shade:
2011-03-11
Fundalul documentelor &modificate:
66.
&View Mode:
2011-03-11
Regim de &vizualizare:
71.
Set the color for shading viewed documents.
2011-03-11
Definește culoarea pentru fundalul documentelor vizualizate.
72.
Set the color for modified documents. This color is blended into the color for viewed files. The most recently edited documents get most of this color.
2011-03-11
Definește culoarea pentru fundalul documentelor modificate. Această culoare este amestecată cu culoarea fișierelor vizualizate. Cele mai recente documente editate au această culoare într-o nuanță mult mai intensă.
73.
When enabled, in tree mode, top level folders will show up with their full path rather than just the last folder name.
2011-03-11
Cînd este activat, în mod arborescent, dosarele primului nivel vor fi afișate cu calea completă în loc doar de numele ultimului dosar.
74.
Document Tree
2011-03-11
Arborescență documente
75.
Show open documents in a tree
2011-03-11
Arată documentele deschise în arborescență
76.
Configure Tree View
2011-03-11
Configurează vederea arborescentă
78.
&Show Active
2011-03-11
&Afișează documentul activ
79.
The supposedly temporary file %1 has been modified. Do you want to delete it anyway?
2011-03-11
Fișierul %1 presupus temporar a fost modificat. Doriți să-l ștergeți oricum?
81.
<p>The document '%1' has been modified, but not saved.</p><p>Do you want to save your changes or discard them?</p>
2011-03-11
<p>Documentul „%1” a fost modificat, dar nu și salvat.</p><p>Doriți să salvați sau să eliminați modificările?</p>
87.
Reopening files from the last session...
2011-03-11
Se redeschid fișierele din ultima sesiune...
89.
All documents written to disk
2011-03-11
Toate documentele scrise pe disc
91.
<p><b>w/wa &mdash; write document(s) to disk</b></p><p>Usage: <tt><b>w[a]</b></tt></p><p>Writes the current document(s) to disk. It can be called in two ways:<br /> <tt>w</tt> &mdash; writes the current document to disk<br /> <tt>wa</tt> &mdash; writes all documents to disk.</p><p>If no file name is associated with the document, a file dialog will be shown.</p>
2011-03-11
<p><b>w/wa &mdash; scrie documentele pe disc</b></p><p>Utilizare: <tt><b>w[a]</b></tt></p><p>Scrie documentele curente pe disc. Poate fi apelat în două feluri:<br /> <tt>w</tt> &mdash; scrie documentul curent pe disc<br /> <tt>wa</tt> &mdash; scrie toate documentele pe disc.</p><p>Dacă nu este asociat nici un fișier cu documentul curent, se va afișa o căsuță de dialog de tip fișier.</p>
92.
<p><b>q/qa/wq/wqa &mdash; [write and] quit</b></p><p>Usage: <tt><b>[w]q[a]</b></tt></p><p>Quits the application. If <tt>w</tt> is prepended, it also writes the document(s) to disk. This command can be called in several ways:<br /> <tt>q</tt> &mdash; closes the current view.<br /> <tt>qa</tt> &mdash; closes all views, effectively quitting the application.<br /> <tt>wq</tt> &mdash; writes the current document to disk and closes its view.<br /> <tt>wqa</tt> &mdash; writes all documents to disk and quits.</p><p>In all cases, if the view being closed is the last view, the application quits. If no file name is associated with the document and it should be written to disk, a file dialog will be shown.</p>
2011-03-11
<p><b>q/qa/wq/wqa &mdash; [scrie și] termină</b></p><p>Utilizare: <tt><b>[w]q[a]</b></tt></p><p>Termină aplicația. Dacă <tt>w</tt> este adăugat la început, scrie și documentele pe disc. Această comandă poate fi apelată în mai multe feluri:<br /> <tt>q</tt> &mdash; închide fereastra curentă.<br /> <tt>qa</tt> &mdash; închide toate ferestrele, terminînd efectiv aplicația.<br /> <tt>wq</tt> &mdash; scrie documentul curent pe disc și-i închide fereastra.<br /> <tt>wqa</tt> &mdash; scrie toate documentele pe disc și termină aplicația.</p><p>În toate cazurile, dacă fereastra ce se închide este ultima, se termină aplicația. Dacă nu este asociat nici un fișier cu documentul curent și trebuie scris pe disc, se va afișa o căsuță de dialog de tip fișier.</p>
93.
<p><b>x/xa &mdash; write and quit</b></p><p>Usage: <tt><b>x[a]</b></tt></p><p>Saves document(s) and quits (e<b>x</b>its). This command can be called in two ways:<br /> <tt>x</tt> &mdash; closes the current view.<br /> <tt>xa</tt> &mdash; closes all views, effectively quitting the application.</p><p>In all cases, if the view being closed is the last view, the application quits. If no file name is associated with the document and it should be written to disk, a file dialog will be shown.</p><p>Unlike the 'w' commands, this command only writes the document if it is modified.</p>
2011-03-11
<p><b>x/xa &mdash; scrie și termină</b></p><p>Utilizare: <tt><b>x[a]</b></tt></p><p>Salvează documentele și termină (e<b>x</b>its). Această comandă poate fi apelată în două feluri:<br /> <tt>x</tt> &mdash; închide fereastra curentă.<br /> <tt>xa</tt> &mdash; închide toate ferestrele, efectiv terminînd aplicația.</p><p>In all cases, if the view being closed is the last view, the application quits. If no file name is associated with the document and it should be written to disk, a file dialog will be shown.</p><p>Unlike the 'w' commands, this command only writes the document if it is modified.</p>
94.
<p><b>bp/bn &mdash; switch to previous/next document</b></p><p>Usage: <tt><b>bp/bn</b></tt></p><p>Goes to <b>p</b>revious or <b>n</b>ext document ("<b>b</b>uffer"). The two commands are:<br /> <tt>bp</tt> &mdash; goes to the document before the current one in the document list.<br /> <tt>bn</tt> &mdash; goes to the document after the current one in the document list.<br /><p>Both commands wrap around, i.e., if you go past the last document you end up at the first and vice versa.</p>
2011-03-11
<p><b>bp/bn &mdash; schimbă pe următorul/precedentul document</b></p><p>Utilizare: <tt><b>bp/bn</b></tt></p><p>Merge la documentul <b>p</b>recedent sau <b>u</b>rmător („<b>b</b>uffer”). Cele două comenzi sînt:<br /> <tt>bp</tt> &mdash; merge la documentul dinaintea celui curent din lista de documente.<br /> <tt>bn</tt> &mdash; merge la documentul de după cel curent din lista de documente.<br /><p>Ambele comenzi buclează, ex: dacă mergeți dincolo de ultimul document reveniți la primul și invers.</p>
95.
<p><b>[v]new &mdash; split view and create new document</b></p><p>Usage: <tt><b>[v]new</b></tt></p><p>Splits the current view and opens a new document in the new view. This command can be called in two ways:<br /> <tt>new</tt> &mdash; splits the view horizontally and opens a new document.<br /> <tt>vnew</tt> &mdash; splits the view vertically and opens a new document.<br /></p>
2011-03-11
<p><b>[v]new &mdash; împarte fereastra și creează un document nou</b></p><p>Utilizare: <tt><b>[v]new</b></tt></p><p>Împarte fereastra curentă și deschide un nou document în fereastra nouă. Această comandă poate fi apelată în două feluri:<br /> <tt>new</tt> &mdash; împarte fereastra orizontal și deschide un nou document.<br /> <tt>vnew</tt> &mdash; împarte fereastra vertical și deschide un nou document.<br /></p>
96.
<p><b>e[dit] &mdash; reload current document</b></p><p>Usage: <tt><b>e[dit]</b></tt></p><p>Starts <b>e</b>diting the current document again. This is useful to re-edit the current file, when it has been changed by another program.</p>
2011-03-11
<p><b>e[dit] &mdash; reîncarcă documentul curent</b></p><p>Utilizare: <tt><b>e[dit]</b></tt></p><p>Reîncepe <b>e</b>ditarea documentului curent. Re-editarea fișierului curent este necesară cînd a fost modificat de un alt program.</p>
101.
Make Non-Persistent
2011-03-11
Fă nepersistent