Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 47 results
1.
GNU %s %s

Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010
Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Written by Brendan O'Dea <bod@debian.org>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
GNU %s %s

Tác quyền © năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010
của Tổ chức Phần mềm Tự do.
Đây là phần mềm tự do; hãy xem mã nguồn để biết về điều kiện sao chép.
KHÔNG có sự đảm bảo nào; THẬM CHÍ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI
HAY CHO MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG NÀO ĐÓ.

Viết bởi Brendan O'Dea <bod@debian.org>
Translated by Clytie Siddall on 2010-05-11
Located in help2man:69
2.
`%s' generates a man page out of `--help' and `--version' output.

Usage: %s [OPTION]... EXECUTABLE

-n, --name=STRING description for the NAME paragraph
-s, --section=SECTION section number for manual page (1, 6, 8)
-m, --manual=TEXT name of manual (User Commands, ...)
-S, --source=TEXT source of program (FSF, Debian, ...)
-L, --locale=STRING select locale (default "C")
-i, --include=FILE include material from `FILE'
-I, --opt-include=FILE include material from `FILE' if it exists
-o, --output=FILE send output to `FILE'
-p, --info-page=TEXT name of Texinfo manual
-N, --no-info suppress pointer to Texinfo manual
--help print this help, then exit
--version print version number, then exit

EXECUTABLE should accept `--help' and `--version' options and produce output on
stdout although alternatives may be specified using:

-h, --help-option=STRING help option string
-v, --version-option=STRING version option string
--version-string=STRING version string
--no-discard-stderr include stderr when parsing option output

Report bugs to <bug-help2man@gnu.org>.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
« %s » tạo một trang hướng dẫn dựa vào kết xuất của tuỳ chọn
`--help' (trợ giúp) và `--version' (phiên bản).

Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... BẢN_THỰC_HIỆN_ĐƯỢC

-n, --name=CHUỖI mô tả cho đoạn văn TÊN (NAME)
-s, --section=PHẦN số thứ tự phần cho trang hướng dẫn (1, 6, 8)
-m, --manual=TÊN tên của trang hướng dẫn (User Commands, ...)
-S, --source=TEXT nguồn của chương trình (FSF, Debian, ...)
-L, --locale=CHUỖI chọn miền địa phương (mặc định "C";
đối với tiếng Việt thì là « vi_VN.UTF-8 »)
-i, --include=TỆP bao gồm dữ liệu từ tập tin này
-I, --opt-include=TỆP bao gồm dữ liệu từ tập tin này nếu có
-o, --output=TỆP gửi kết xuất cho tập tin này
-p, --info-page=TÊN tên của trang hướng dẫn loại Texinfo
-N, --no-info thu hồi cái chỉ tới trang hướng dẫn Texinfo
--help hiển thị trợ giúp này, sau đó thoát
--version hiển thị số thứ tự phiên bản, sau đó thoát

BẢN_THỰC_HIỆN_ĐƯỢC nên chấp nhận hai tuỳ chọn `--help' và `--version'
thì xuất qua đầu ra tiêu chuẩn (stdout) dù cũng có thể ghi rõ thêm tuỳ chọn:

-h, --help-option=CHUỖI chuỗi là tuỳ chọn trợ giúp
-v, --version-option=CHUỖI chuỗi là tuỳ chọn phiên bản
--version-string=CHUỖI chuỗi phiên bản
--no-discard-stderr bao gồm đầu lỗi tiêu chuẩn
khi phân tích cú pháp của kết xuất tuỳ chọn

Thông báo lỗi nào cho <bug-help2man@gnu.org>.
Translated by Clytie Siddall on 2010-05-11
Located in help2man:80
3.
%s: can't open `%s' (%s)
%s: không thể mở “%s” (%s)
Translated by Trần Ngọc Quân on 2013-12-18
Located in help2man:183
4.
%s: no valid information found in `%s'
%s: không tìm thấy thông tin hợp lệ trong “%s”
Translated by Trần Ngọc Quân on 2013-12-18
Located in help2man:259
5.
%s: can't unlink %s (%s)
%s: không thể bỏ liên kết %s (%s)
Translated by Clytie Siddall on 2010-05-11
Located in help2man:296
6.
%s: can't create %s (%s)
%s: không thể tạo %s (%s)
Translated by Clytie Siddall on 2010-05-11
Located in help2man:300
7.
NAME
Translators: "NAME", "SYNOPSIS" and other one or two word strings in all
upper case are manual page section headings.  The man(1) manual page in your
language, if available should provide the conventional translations.
TÊN
Translated by Clytie Siddall on 2010-05-11
Located in help2man:209 help2man:340 help2man:346 help2man:697 help2man.h2m.PL:88 help2man.h2m.PL:138
8.
%s \- manual page for %s %s
%s \- trang hướng dẫn cho %s %s
Translated by Clytie Siddall on 2010-05-11
Located in help2man:354
9.
System Administration Utilities
Tiện ích quản trị hệ thống
Translated by Trần Ngọc Quân on 2013-12-18
Located in help2man:368
10.
Games
Trò chơi
Translated by Clytie Siddall on 2010-05-11
Located in help2man:369
110 of 47 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Trần Ngọc Quân.