Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5176 of 76 results
82.
%(sec)d second ago
%(sec)d seconds ago
2010-06-03
%(sec)d sekondë më parë
%(sec)d sekonda më parë
83.
About Gwibber
2010-06-03
Rreth Gwibber
84.
Copyright (C) 2007-2010 Gwibber Team
2010-06-03
Copyright (C) 2007-2010 Skuadra e Gwibber
85.
Gwibber Web Site
2010-06-03
Faqja Web e Gwibber
86.
Gwibber is an open source microblogging client for GNOME that supports Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca and other popular social web services.
2010-06-03
Gwibber është një klient microblogging me burim të hapur për GNOME që suporton Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca dhe shërbime të tjera të njohura shoqërore të internetit.
88.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2010-06-03
Ky program është një program falas; ju mund t'a rishpërndani dhe/ose ndryshoni atë sipas kushteve të Liçencës së Përgjithshme Publike GNU botuar nga Fondacioni i Porgrameve Falas; sipas versionit 2 të Liçencës, ose (sipas opinionit tuaj) çdo versioni të mëvonshëm. Ky program shpërndahet me shpresën që do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; pa as garancinë e shprehur të SHITJES apo PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. Shiko Liçencën e Përgjithshme Publike të GNU për më shumë detaje. Ju duhet të keni marrë një kopje të Liçencës së Përgjitshme Publike të GNU së bashku me këtë program, nëse jo, shkruaj tek Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
90.
Add _new account for:
2010-06-03
Shto _llogari të re për:
95.
_Add
2010-06-03
_Shto
96.
_Add...
2010-06-03
_Shto...
97.
_Remove
2010-06-03
_Largo
98.
<b>Advanced</b>
2010-06-03
<b>Të Avancuara</b>
99.
<b>Retweet</b>
2010-06-03
<b>Retweet</b>
101.
<b>Theme</b>
2010-06-03
<b>Tema</b>
103.
<b>Update</b>
2010-06-03
<b>Përditëso</b>
131.
_Authorize
2010-06-03
_Autorizo
132.
_Receive Messages
2010-06-03
_Merr Mesazhet
133.
_Send Messages
2010-06-03
_Dërgo Mesazhe
134.
<span size="small"><b>Example:</b> username</span>
2010-06-03
<span size="small"><b>Shembull:</b> pseudonimi</span>
135.
Login I_D:
2010-06-03
I_D e hyrjes:
136.
Authorize with facebook
2010-06-03
Autorizoje me facebook
137.
Facebook authorized
2010-06-03
Facebook u autorizua
140.
<span size="small"><b>Example:</b> username</span> friendfeed requires a "remote key" for access from gwibber, you can find your's at <a href="https://friendfeed.com/account/api">https://friendfeed.com/account/api</a>
2010-06-03
<span size="small"><b>Shembull:</b> username</span> friendfeed kërkon një "çelës të largët" për tu hapur nga gwibber, ju mund ta gjeni tuajin tek <a href="https://friendfeed.com/account/api">https://friendfeed.com/account/api</a>
141.
Remote key:
2010-06-03
Çelësi i largët:
151.
<span size="small"><b>Example:</b> username</span> You will need to enable "API access" to retrieve an API key, <a href="http://www.qaiku.com/settings/api/">http://www.qaiku.com/settings/api/</a>
2010-06-03
<span size="small"><b>Shembull:</b> username</span> Juve ju nevojitet të aktivizoni "hyrjen API" për të marrë një çelës API, <a href="http://www.qaiku.com/settings/api/">http://www.qaiku.com/settings/api/</a>
152.
API-key:
2010-06-03
API-key:
154.
Pass_word:
2010-06-03
Fjalë_kalimi: