Translations by kiatgak

kiatgak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
29.
Multimedia menu
2008-06-01
To-mûi-thé soán-toaⁿ
30.
Sound & Video
2008-06-01
Iáⁿ-im
31.
Programming
2008-05-26
Thêng-sek-siat-kè
32.
Tools for software development
2008-05-26
Nńg-thé khai-hoat ke-si
33.
Education
2008-05-24
Kàu-io̍k
34.
Games
2008-05-27
Chhit-thô
35.
Games and amusements
2008-05-27
Chhit-thô kap gī-niū
36.
Graphics
2008-05-27
Tô͘-hêng
37.
Graphics applications
2008-06-02
Tô͘-hêng èng-iōng
2008-05-27
Tô͘-hêng ke-si
38.
Hardware
2008-06-02
Ngē-thé
2008-05-27
Nn̄g-thé
39.
Settings for several hardware devices
2008-05-27
Chē-chē ngē-thé siat-pī ê siat-tēng
40.
Internet and Network
2008-05-27
Bāng-chè-bāng-lō͘ kap Bāng-lō͘
41.
Network-related settings
2008-06-02
Bāng-lō͘ siong-koan siat-tēng
2008-05-27
Bāng-lō͘-siong-koan siat-tēng
42.
Look and Feel
2008-05-27
Goā-iông kap Kám-kak
43.
Settings controlling the desktop appearance and behavior
2008-06-01
Khòng-chè toh-téng goā-khoán kap hêng-ûi ê siat-tēng
44.
Internet
2008-05-27
Bāng-chè-bāng-lō͘
45.
Programs for Internet access such as web and email
2008-05-27
Bāng-ia̍h kap tiān-chú-phoe téng-téng bāng-chè-bāng-lō͘ ê thêng-sek
46.
Office
2008-06-01
Sū-bū
47.
Office Applications
2008-06-02
Sū-bū Èng-iōng
2008-06-01
Sū-bū Nńg-thé
48.
Personal
2008-06-01
Kò-jîn
49.
Personal settings
2008-06-01
Kò-jîn siat-tēng
50.
Administration
2008-06-01
Koán-lí
51.
Change system-wide settings (affects all users)
2008-06-01
Kái-piàn thong-hē-thóng ê siat-tēng (éng-hióng choân-pō͘ sú-ióng-chiá)
52.
Personal preferences
2008-06-02
Kò-jîn ì-hiòng
2008-06-01
Kò-jîn kah-ì
53.
Preferences
2008-06-02
Ì-hiòng
54.
System
2008-05-24
Hē-thóng
55.
System settings
2008-06-01
Hē-thóng siat-tēng
56.
System Tools
2008-06-01
Hē-thóng Ke-si
57.
System configuration and monitoring
2008-06-02
Hē-thóng cho͘-thài kap kàm-koán
58.
Universal Access
2008-05-27
Hong-piān-hoat
2008-05-26
Thong-hêng
59.
Universal Access Settings
2008-05-27
Hong-piān-hoat Siat-tēng
2008-05-26
Thong-hêng Siat-tēng
60.
Accessories
2008-05-26
Ke-si-thâu-á
61.
Desktop accessories
2008-05-26
Toh-téng ke-si-thâu-á
62.
Applications
2008-05-26
Èng-iōng
63.
Personal preferences and administration settings
2008-06-02
Kò-jîn ì-hiòng kap koán-lí siat-tēng
2008-05-26
Kò-jîn kah-ì kap koán-lí siat-tēng
64.
Applications that did not fit in other categories
2008-06-02
Iáu bô hun-lūi ê èng-iōng
2008-06-01
Iáu bô hun-lūi ê nńg-thé
65.
Other
2008-06-01
Kî-tha
66.
Menu Editor
2008-06-01
Soán-toaⁿ Pian-chip-khì
67.
Edit Menus
2008-06-01
Pian-chip Soán-toaⁿ
68.
_Applications:
2008-06-02
Èng-iōng (_A)
69.
_Defaults
2008-06-02
Ī-siat (_D)