Translations by Miroslav Matejaš

Miroslav Matejaš has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 91 results
395.
Create
2009-04-21
Kreiraj
407.
Close all
2009-04-21
Zatvori sve
408.
Close all opened images
2009-04-21
Zatvori sve otvorene slike
417.
Save and Close...
2009-04-21
Spremi i zatvori...
426.
Create New Template
2009-04-21
Kreiraj novi predložak
540.
Create a new image
2009-04-21
Kreiraj novu sliku
590.
_Layer
2009-04-21
S_loj
737.
Filte_rs
2009-04-21
_Filteri
769.
Toggle Quick Mask
2006-05-25
Izmjeni brzu masku
778.
_Select
2009-04-21
Oda_beri
926.
_View
2009-04-21
P_ogled
1110.
Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk and back in. Be aware that the swap file can easily get very large if GIMP is used with large images. Also, things can get horribly slow if the swap file is created on a folder that is mounted over NFS. For these reasons, it may be desirable to put your swap file in "/tmp".
2009-04-21
Namješta lokaciju swap datoteke. Gimp koristi "memoriju baziranu na pločastoj alokacijskoj shemi" (tile based memory allocation scheme). Swap datoteka se koristi za brzo i lako pisanje na disk i čitanje sa njega. Treba biti oprezan sa swap datotekom koja lako može postati vrlo velika ukoliko je GIMP korišten sa vrlo velikim slikama. Također, stvari mogu postati užasno spore ako je swap datoteka stvorena u direktoriju koji je montiran preko NFS-a. Radi ovih razloga, poželjno je staviti swap datoteku u "/tmp".
1266.
Deleting "%s" failed: %s
2006-05-25
Brisanje „%s“ neuspio: %s
1825.
Close All Images
2009-04-21
Zatvori sve slike
1862.
Scalable SVG image (*.svg)
2006-05-25
Skalabilna SVG slika (*.svg)
1863.
_Merge imported paths
2006-05-25
Spoji uvežene putanje
1864.
_Scale imported paths to fit image
2006-05-25
Skala uvežene putanje uklopi u sliku
2006-05-25
Skala uvežene putanje da se uklope u sliku
1866.
Tool icon
2006-05-25
Ikona alata
1867.
Tool icon with crosshair
2006-05-25
Ikona alata sa križićem
1869.
From theme
2006-05-25
Od teme
1870.
Light check color
2006-05-25
Boja svijetlih polja
1871.
Dark check color
2006-05-25
Boja tamnih polja
1880.
Zoom image when window size changes
2006-05-25
Uvećaj sliku kada se promjeni veličina prozora
1883.
Close %s
2006-05-25
Zatvoriti %s
1885.
Save the changes to image '%s' before closing?
2006-05-25
Spremi i zmjene slike '%s' prije zatvaranja?
1905.
(modified)
2006-05-25
(izmjenjeno)
1906.
(clean)
2006-05-25
(čist)
2018.
invalid value '%s' for icon type
2006-05-25
neispravna vrijednost „%s“ za vrstu ikone
2019.
invalid value '%ld' for icon type
2006-05-25
neispravna vrijednost '%ld' za vrstu ikone
2023.
Rename Text Layer
2006-05-25
Preimenuj tekstualni sloj
2024.
Move Text Layer
2006-05-25
Premjesti tekstualni sloj
2025.
Scale Text Layer
2006-05-25
Povećaj ili smanji tekstualni sloj
2026.
Resize Text Layer
2006-05-25
Promjeni veličinu tekstualnog sloja
2029.
Transform Text Layer
2006-05-25
Promijeni tekstualni sloj
2067.
Adaptive supersampling
2006-05-25
Prilagodljivo
2071.
Blen_d
2006-05-25
Miješati
2077.
B_rightness-Contrast...
2006-05-25
Osvjetljenje-kontrast...
2093.
Fill transparent areas
2006-05-25
Ispuni prozirna područja
2094.
Sample merged
2006-05-25
Uzorak stapanja
2098.
_Bucket Fill
2006-05-25
Kanta za ispunu
2101.
_By Color Select
2006-05-25
Izbor prema boji
2110.
Color _Balance...
2006-05-25
Balans boje
2121.
Preserve _luminosity
2006-05-25
Očuvaj osvjetljenost
2132.
Sample average
2006-05-25
Normalan uzorak
2138.
C_olor Picker
2006-05-25
Birač boja
2157.
Current layer only
2006-05-25
Samo trenutni sloj
2193.
Move Floating Selection
2006-05-25
Makni plutajući izbor
2197.
_Ellipse Select
2006-05-25
Izaberi elipsu
2233.
_Free Select
2006-05-25
Slobodni odabir