Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 152 results
1.
Configuration Editor
2007-09-19
Bộ chỉnh sửa cấu hình
2006-03-20
Bộ sửa đổi cấu hình
2.
Directly edit your entire configuration database
2007-09-19
Trực tiếp chỉnh sửa toàn cơ sở dữ liệu cấu hình của bạn
2006-03-20
Trực tiếp sửa đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu về cấu hình của bạn
3.
Bookmarks
2007-09-19
Liên kết lưu
2006-03-20
Đánh dấu
4.
gconf-editor folder bookmarks
2008-01-12
Liên kết lưu thư mục gconf-editor
2006-03-20
Đánh dấu thư mục gconf-editor
2005-08-24
Đánh dấu danh mục gconf-editor
5.
Edit Bookmarks
2007-09-19
Sửa liên kết lưu
2006-03-20
Sửa đổi Đánh dấu
6.
<no value>
2006-03-20
<không giá trị>
7.
Couldn't display help: %s
2006-03-20
Không thể hiển thị trợ giúp: %s
8.
An editor for the GConf configuration system.
2006-03-20
Trình biên soạn cho hệ thống cấu hình GConf.
9.
translator-credits
2009-11-20
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-13
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2006-03-20
Nhóm Việt hóa GNOME (http://gnomevi.sourceforge.net)
10.
Couldn't unset key. Error was: %s
2008-01-12
Không thể bỏ đặt khoá. Lỗi : %s
2005-08-24
Không thể bỏ đặt khóa. Lỗi : %s
11.
Could not create key. The error is: %s
2006-03-20
Không thể tạo khoá. Lỗi: %s
2005-08-24
Không thể tạo khóa. Lỗi: %s
12.
Could not change key value. Error message: %s
2006-03-20
Không thể thay đổi giá trị khoá. Thông điệp báo lỗi: %s
13.
Currently pairs and schemas can't be edited. This will be changed in a later version.
2006-03-20
Hiện thời không thể biên soạn các cặp và giản đồ. Chức năng này sẽ được bổ sung trong phiên bản sau.
14.
Could not set value. Error was: %s
2009-02-16
Không thể đặt giá trị. Lỗi : %s
15.
Could not sync value. Error was: %s
2006-03-20
Không thể đồng bộ hoá giá trị. Lỗi : %s
16.
_File
2006-03-20
_Tập tin
17.
_Edit
2007-09-19
_Sửa
2006-03-20
_Sửa đổi
18.
_Search
2006-03-20
_Tìm
19.
_Bookmarks
2007-09-19
_Liên kết lưu
2006-03-20
Đánh _dấu
20.
_Help
2007-09-19
Trợ g_iúp
2006-03-20
Trợ _giúp
21.
New _Settings Window
2007-09-19
Cửa _sổ thiết lập mới
2006-03-20
Cửa sổ _thiết lập mới
22.
Open a new Configuration Editor window editing current settings
2006-03-20
Mở cửa sổ trình biên soạn cấu hình mới để sửa đổi thiết lập hiện thời
23.
New _Defaults Window
2006-03-20
Cửa sổ _mặc định mới
24.
Open a new Configuration Editor window editing system default settings
2006-03-20
Mở cửa sổ trình biên soạn cấu hình mới để sửa đổi thiết lập hệ thống mặc định
25.
New _Mandatory Window
2007-09-19
Cửa sổ bắt buộc _mới
2006-03-20
Cửa sổ cần thiết _mới
26.
Open a new Configuration Editor window editing system mandatory settings
2007-09-19
Mở cửa sổ trình biên soạn cấu hình mới để sửa đổi thiết lập hệ thống bắt buộc phải đặt
2006-03-20
Mở cửa sổ trình biên soạn cấu hình mới để sửa đổi thiết lập hệ thống cần thiết
27.
_Close Window
2006-03-20
_Đóng cửa sổ
28.
Close this window
2006-03-20
Đóng cửa sổ này
29.
_Quit
2006-03-20
T_hoát
30.
Quit the Configuration Editor
2006-03-20
Thoát khỏi trình sửa đổi cấu hình
31.
_Copy Key Name
2006-03-20
_Chép tên khoá
32.
Copy the name of the selected key
2008-01-12
Chép tên khoá được chọn
2005-08-24
Chép tên khóa được chọn
33.
_Find...
2006-03-20
_Tìm...