Translations by Lê Hoàng Phương

Lê Hoàng Phương has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1156 results
4.
Firefox and the Firefox logos are trademarks of the Mozilla Foundation.
2011-05-11
Firefox và các logo của Firefox là nhãn hiệu của Tổ chức Mozilla.
12.
about:home
2011-05-11
about:home
16.
Bing
2011-05-11
Bing
46.
&brandShortName; is designed by
2011-05-11
&brandShortName; được thiết kế bởi
47.
&vendorShortName;
2011-05-11
&vendorShortName;
48.
, a
2011-05-11
, một
49.
global community
2011-05-11
cộng đồng toàn cầu
50.
working together to make the Internet better. We believe that the Internet should be open, public, and accessible to everyone without any restrictions.
2011-05-11
làm việc cùng nhau để làm cho Internet trở nên tốt hơn. Chúng tôi tin rằng Internet nên được mở, công cộng và có thể truy cập được với tất cả mọi người mà không gặp bất cứ hạn chế nào.
51.
Sound interesting?
2011-05-11
Thấy thú vị chứ?
52.
Get involved!
2011-05-11
Hãy tham gia nào!
53.
contribute.end
2011-05-11
contribute.end
54.
Licensing Information
2011-05-11
Thông tin giấy phép
55.
End User Rights
2011-05-11
Quyền người dùng cuối
56.
Privacy Policy
2011-05-11
Chính sách riêng tư
57.
Checking for updates…
2011-05-11
Đang kiểm tra cập nhật...
58.
Checking Add-on compatibility…
2011-05-11
Đang kiểm tra tính tương thích Add-on
59.
&brandShortName; is up to date
2011-05-11
&brandShortName; là mới nhất
60.
Updates disabled by your system administrator
2011-05-11
Cập nhật bị tắt bởi quản trị viên hệ thống của bạn
61.
Update failed.
2011-05-11
Cập nhật thất bại
62.
Download the latest version
2011-05-11
Tải phiên bản mới nhất
63.
update.failed.end
2011-05-11
update.failed.end
64.
Updates available at
2011-05-11
Cập nhật sẵn sàng tại
65.
update.manual.end
2011-05-11
update.manual.end
66.
Downloading update —
2011-05-11
Đang tải cập nhật —
67.
update.downloading.end
2011-05-11
update.downloading.end
68.
&brandFullName; Start Page
2011-05-11
&brandFullName; Trang bắt đầu
69.
Search
2011-05-11
Tìm kiếm
70.
About Mozilla
2011-05-11
Giới thiệu Mozilla
71.
Thanks for choosing Firefox! To get the most out of your browser, learn more about the <a>latest features</a>.
2011-05-11
Cám ơn vì đã chọn Firefox! Để tận dụng hết các lợi ích từ trình duyệt của bạn, hãy tìm hiểu thêm về <a>những tính năng mới nhất</a>.
72.
It's easy to customize your Firefox exactly the way you want it. <a>Choose from thousands of add-ons</a>.
2011-05-11
Thật dễ dàng để tuỳ biến Firefox theo đúng cách mà bạn muốn. <a>Hãy chọn từ hàng ngàn add-on</a>.
83.
To stop Private Browsing, select &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label;, or close &brandShortName;.
2011-05-11
Để dừng Duyệt riêng tư, chọn &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label;, hoặc đóng &brandShortName;.
84.
To start Private Browsing, you can also select &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.
2011-05-11
Để bắt đầu Duyệt riêng tư, bạn cũng có thể chọn &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.
110.
Tabs From Other Computers
2011-05-11
Thẻ từ các máy tính khác
111.
Type here to find tabs…
2011-05-11
Nhập vào đây để tìm thẻ...
112.
Open This Tab
2011-05-11
Mở thẻ này
113.
O
2011-05-11
M
2011-05-11
O
114.
Open Selected Tabs
2011-05-11
Mở các thẻ đã chọn
115.
O
2011-05-11
C
2011-05-11
O
116.
Bookmark This Tab…
2011-05-11
Đánh dấu thẻ này...
117.
B
2011-05-11
D
2011-05-11
B
118.
Bookmark Selected Tabs…
2011-05-11
Đánh dấu các thẻ đã chọn...
119.
B
2011-05-11
H
2011-05-11
B
120.
Refresh List
2011-05-11
Làm mới danh sách
121.
R
2011-05-11
L
2011-05-11
R
148.
This page has a content security policy that prevents it from being embedded in this way.
2011-05-11
Trang này yêu cầu một chính sách bảo mật nội dung, điều mà ngăn trở nó khỏi được nhúng theo cách này.