Translations by cubells

cubells has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
~
The reported error was "{0}". The message has not been sent.
2012-10-09
L'error fou «{0}». El missatge no s'ha enviat.
~
The reported error was "{0}". The message has most likely not been saved.
2012-10-09
L'error fou «{0}». El missatge probablement no s'ha desat.
~
The reported error was "{0}".
2012-10-09
L'error fou «{0}».
420.
Default reminder value
2012-10-09
Valor per defecte per als recordatoris
486.
The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain.
2012-10-09
La plantilla d'URL per utilitzar per defecte de dades de lliure/ocupat, %u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça electrònica i %d es reemplaça amb el domini.
587.
Selected Calendars for Alarms
2012-10-09
Calendaris seleccionats per les alarmes
854.
In Progress
2012-10-09
En curs
1213.
In progress
2012-10-09
En curs
1417.
America/Winnipeg
2012-10-09
Amèrica/Winnipeg
1492.
Asia/Shanghai
2012-10-09
Àsia/Xangai
1511.
Atlantic/Cape_Verde
2012-10-09
Atlàntic/Cap_Verd
1529.
Europe/Amsterdam
2012-10-09
Europa/Amsterdam
1692.
Because "{0}", you may need to select different mail options.
2012-10-09
Degut a «{0}» pot ser que hàgiu de seleccionar diferents opcions de correu.
1693.
Because "{1}".
2012-10-09
Degut a «{1}».
1697.
Could not read signature file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut llegir el fitxer de signatura «{0}».
1699.
Could not save to autosave file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut desar el fitxer de còpia automàtica «{0}».
1702.
Error saving to autosave because "{1}".
2012-10-09
S'ha produït un error en desar automàticament degut a «{1}».
1707.
You cannot attach the file "{0}" to this message.
2012-10-09
No es pot adjuntar el fitxer «{0}» a aquest missatge.
1902.
Bad regular expression "{0}".
2012-10-09
L'expressió regular «{0}» és incorrecta.
1903.
Could not compile regular expression "{1}".
2012-10-09
No s'ha pogut compilar l'expressió regular «{1}».
1904.
File "{0}" does not exist or is not a regular file.
2012-10-09
El fitxer «{0}» no existeix o no és un fitxer normal.
1908.
Name "{0}" already used.
2012-10-09
Ja s'està fent servir el nom «{0}».
1991.
Follow _Up...
2012-10-09
Seg_uiment...
1993.
_Attached
2012-10-09
_Adjunt
2107.
Flag to Follow Up
2012-10-09
Senyala per al seguiment
2155.
Follow Up
2012-10-09
Seguiment
2452.
Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply action, it will reply privately, while if you use the 'Reply to List' action it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-Post: header, if there is one.
2012-10-09
Algunes llistes de correu estableixen una capçalera «Respon-a:» («Reply-To:») per forçar als usuaris a enviar respostes a la llista, fins i tot quan han especificat que l'Evolution enviï una resposta privada. En establir aquesta opció com a «TRUE» (cert), l'Evolution intentarà ignorar aquestes capçaleres Respon-a:, de manera que es pugui comportar tal com s'espera. Si utilitzeu l'acció de resposta privada, s'enviarà una resposta privada, mentre que si utilitzeu l'opció «Respon a la llista», es respondrà a la llista. El funcionament es basa en comparar la capçalera «Reply-To:» amb la capçalera «List-Post:», si és que n'hi ha una.
2469.
This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is <header enabled> - set enabled if the header is to be displayed in the mail view.
2012-10-09
Aquesta clau ha de contenir una llista d'estructures XML que especifiqui capçaleres personalitzades i si s'han de visualitzar. El format de l'estructura XML és <capçalera enabled>. Indiqueu «enabled» (habilitat) si s'ha de visualitzar la capçalera en la visualització del correu.
2473.
This setting specifies whether the threads should be in expanded or collapsed state by default. Evolution requires a restart.
2012-10-09
Aquest paràmetre especifica si l'estat per defecte dels fils és expandit o contret. Haureu de reiniciar perquè els canvis tinguin efecte
2673.
_Use system defaults
2012-10-09
Utilitza els paràmetres pe_r defecte del sistema
2691.
Follow-Up
2012-10-09
Seguiment
2703.
The messages you have selected for follow up are listed below. Please select a follow up action from the "Flag" menu.
2012-10-09
Els missatges que heu seleccionat per fer-ne el seguiment es llisten a sota. Seleccioneu una acció de seguiment al menú «Senyalador».
2857.
The following recipient was not recognized as a valid mail address: {0}
2012-10-09
No s'ha reconegut el destinatari següent com a una adreça electrònica vàlida: {0}
2858.
The following recipients were not recognized as valid mail addresses: {0}
2012-10-09
No s'han reconegut els destinataris següents com a adreces electròniques vàlides: {0}
2870.
Use _Default
2012-10-09
Utilitza el per _defecte
2915.
Follow Up Flag
2012-10-09
Senyalador de seguiment
3391.
Please select a valid backup file to restore.
2012-10-09
Seleccioneu un fitxer de còpia de seguretat de l'Evolution vàlid per restaurar-lo.
4310.
By _Follow Up Flag
2012-10-09
Pel sen_yalador de seguiment