Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 27 results
101.
Upgrading may reduce desktop effects, and performance in games and other graphically intensive programs.
Quá trình nâng cấp có thể làm giảm hiệu ứng đồ họa, hiệu năng các trò chơi và các chương trình khác yêu cầu đồ họa cao.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-12-08
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:520 ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:548 ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:575
102.
This computer is currently using the NVIDIA 'nvidia' graphics driver. No version of this driver is available that works with your video card in Ubuntu 10.04 LTS.

Do you want to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Máy tính sử dụng trình điều kiển đồ hoạ NVIDIA 'nvidia' . Không có phiên bản của trình điều khiển tương đương nào việc với phần cứng của bạn trong Ubuntu 10.04 LTS

Bạn có muốn tiếp tục?
Translated by Tran The Trung on 2010-04-10
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:524 ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:552
103.
This computer is currently using the AMD 'fglrx' graphics driver. No version of this driver is available that works with your hardware in Ubuntu 10.04 LTS.

Do you want to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Máy tính sử dụng trình điều kiển đồ hoạ AMD 'fglrx'. Không có phiên bản của trình điều khiển tương đương nào làm việc với phần cứng của bạn trong Ubuntu 10.04 LTS

Bạn có muốn tiếp tục?
Translated by Tran The Trung on 2010-04-10
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:579
104.
No i686 CPU
Không dùng bộ xử lý i686
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-10-25
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:609
105.
Your system uses an i586 CPU or a CPU that does not have the 'cmov' extension. All packages were built with optimizations requiring i686 as the minimal architecture. It is not possible to upgrade your system to a new Ubuntu release with this hardware.
Hệ thống của bạn sử dụng bộ xử lý i586 hoặc bộ xử lý không hỗ trợ phần mở rọng 'cmov'. Tất cả các gói được built với dẫn tối ưu hóa đều yêu cầu phần cứng với bộ xử lý tối thiểu là i686. Bạn không thể nâng cấp hệ thống lên đến bản Ubuntu tiếp theo với cấu hình phần cứng này.
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-10-25
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:610
107.
Your system uses an ARM CPU that is older than the ARMv6 architecture. All packages in karmic were built with optimizations requiring ARMv6 as the minimal architecture. It is not possible to upgrade your system to a new Ubuntu release with this hardware.
Hệ thống của bạn sử dụng một CPU ARM là kiến trúc cũ hơn ARMv6. Tất cả các gói trong karmic được xây dựng với yêu cầu tối ưu ARMv6 như kiến trúc tối thiểu. Không thể để nâng cấp hệ thống của bạn với một bản phát hành Ubuntu mới với phần cứng này.
Translated and reviewed by RadioActiveRice on 2009-12-11
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:647
109.
Your system appears to be a virtualised environment without an init daemon, e.g. Linux-VServer. Ubuntu 10.04 LTS cannot function within this type of environment, requiring an update to your virtual machine configuration first.

Are you sure you want to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Hệ thống của bạn dường như là một môi trường mà không có một virtualised init daemon, ví dụ: Linux-VServer. Ubuntu 10.04 LTS không có chức năng này trong vòng loại của môi trường, đòi hỏi một cập nhật cho cấu hình máy ảo của bạn đầu tiên.

Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?
Translated by Tran The Trung on 2010-04-10
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:668
110.
Sandbox upgrade using aufs
Sanbox nâng cấp sử dụng aufs
Translated and reviewed by RadioActiveRice on 2009-12-11
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeMain.py:63
131.
This will abort the operation and may leave the system in a broken state. Are you sure you want to do that?
Nó sẽ hủy bỏ hành động này và rời khỏi hệ thống trong một trạng thái xấu. Bạn có chắc chắn muốn thực hiện nó.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-12-08
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:482 ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk3.py:494
157.
<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b>

The system could be in an unusable state if you cancel the upgrade. You are strongly advised to resume the upgrade.
FIXME make this user friendly
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Hủy bỏ quá trình nâng cấp?</big></b>

Hệ thống sẽ không làm việc ổn định nếu bạn hủy bỏ quá trình này. Khuyến cáo: bạn hãy tiếp tục quá trình nâng cấp.
Translated by buixuanduong1983 on 2009-03-24
Reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-12-08
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeViewKDE.py:820
1120 of 27 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, DC@DR, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, Minh Ngọc Lê, Nghiem Ba Hieu, Phan Trọng Khanh, Quyet, RadioActiveRice, Son Tac, Tran Anh Tuan, Tran Dinh Anh Tuan, Tran The Trung, Viet Hung, Vũ Đức Tiệp, bautroibaola, buixuanduong1983, huuchien86, lê bình, mrcuongnv.