Browsing Vietnamese translation

8 of 71 results
8.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tài liệu này được viết và chỉnh sửa bởi nhóm biên soạn tài liệu Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Để xem danh sách những người đã đóng góp cho dự án, hãy xem <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">trang cộng tác viên</ulink>
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-16
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:4(para)
8 of 71 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.