Browsing Vietnamese translation

24 of 71 results
24.
Ubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Ubuntu community is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons: <placeholder-1/>
Ubuntu hoàn toàn là hệ điều hành mã nguồn mở được xây dựng trên nhân <emphasis>Linux</emphasis>. Cộng đồng Ubuntu được xây dựng trên lý tưởng được xác định trong <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Triết lý Ubuntu</ulink>: rằng phần mềm nên miễn phí và các công cụ phần mềm nên tiện dụng đối với tất cả mọi người dùng ngôn ngữ địa phương cũng như người tật nguyền và mọi người nên có quyền tự do tùy biến và thay đổi phần mềm theo cách mà họ muốn. Vì những lý do đó: <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-18
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:31(para)
24 of 71 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.