Translations by Erdenechimeg Myataviin

Erdenechimeg Myataviin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
~
2008
2009-10-08
2008
~
@@image: '../../libs/img/ubuntuheader.png'; md5=84040cd03136d69da31810be4f35cd03
2009-09-22
@@image: '../../libs/img/ubuntuheader.png'; md5=84040cd03136d69da31810be4f35cd03
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2009-09-22
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Үбүнтү Баримтжуулалтын Төсөл)
2.
About Ubuntu
2009-09-22
Үбүнтүний тухай
4.
An introduction to the background and philosophy of the Ubuntu operating system.
2009-09-22
Үбүнтү үйлдлийн системийн философ ба чадамжийн танилцуулга
8.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2009-10-08
Энэ баримт бичгийг (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam) Үбүнтү-ний баримтжуулалтын баг боловсруулна. Хувь оруулагчдын жагсаалтыг <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">Хувь оруулагчдын хуудас</ulink> -аас үзнэ.
12.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2009-10-08
Эндээс <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink> нэртэй лицензийн хуулбарыг үзэж болно.
14.
Ubuntu Documentation Project
2009-10-08
Үбүнтү Баримтлалжуултын Төсөл
15.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
2009-10-08
Canonical Ltd. болон <placeholder-1/>-ийн гишүүд
18.
This section is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Ubuntu, and shows how to get help with Ubuntu.
2009-10-08
Энэ нь Үбүнтүнийг танилцуулах хэсэг. Энд Үбүнтү-ний философи ба үүсэл, Үбүнтүнд хувь нэмэр яаж оруулах тухай мэдээлэл, Үбүнтүний тусламжийг яаж авах тухай тайлбарлана.
20.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition"; we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
2009-10-08
Үбүнтү үргэлж үнэ төлбөргүй байх бөгөөд "интерпраиз хувилбар" -т хүрэл нэмэлт төлбөр төлөхгүй; Бид хүн бүрд Төлбөргүй гэсэн зарчимдаа хамгийн сайн ажлуудаа нэгтгэнэ.
21.
Ubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, to make Ubuntu usable for as many people as possible.
2009-10-08
Үбүнтүнд чөлөөт програм хангамжийн нийгэмлэгийн бүх хүрээнд хийгдсэн орчуулгуудаас хамгийн боломжтой гэснийг нь нэгтгэх, Үбүнтүнийг аль болох олон хүн хэрэглэхээр бэлтгэнэ.
22.
Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
2009-10-08
Үбүнтү нь зургаан сар болгонд тогтмол итгэлтэй шинэ хувилбар гарч байна. Та харин тухайн тогтонги хувилбар эсвэл тухайн хөгжүүлж байгаа хувилбарыг ашиглах боломжтой. Гарч байгаа хувилбар бүр дор хаяж 18 сарын дэмжлэг үзүүлнэ.
23.
Ubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
2009-10-08
Үбүнтү нь бүхэл ажиллагаа нээлттэй эхийн програм хангамжийг хөгжүүлэх зарчим руу чиглүүлэх ба бид хүмүүсийг нээлттэй эхийн програм хангамжийг ашиглахад туслах бөгөөд програмыг сайжруулж үргэлжлүүлж дамжуулна.
24.
Ubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Ubuntu community is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons: <placeholder-1/>
2009-10-08
Үбүнтү нь <emphasis>Линүкс</emphasis> цөмийг тойруулж бүтээсэн бүхлээрээ нээлттэй эхийн үйлдлийн систем юм. Үбүнтү-ний хамт олон нь <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Үбүнтүний философи</ulink> болох: энэ програм хангамжийг төлбөргүй хэрэглэж байх, энэ програм хангамжийн хэрэгслүүд хүн бүрийн өөрсдийн хэл дээр хэрэглэх боломжтой байх ба ямар ч гажиг согогтой хүнийг ялгаварлахгүй байх, хэрэглэгчид өөрсдөдөө тохируулан програм хангамжаа чөлөөтэй тусгайлан өөрчлөх гэсэн туйлын хүсэл зорилгоор бүрэлдэн тогтсон байна. Ийм шалтгаануудаас : <placeholder-1/>
25.
Find out more at <ulink url="http://www.ubuntu.com">the Ubuntu website</ulink>.
2009-10-08
<ulink url="http://www.ubuntu.com">Үбүнтү вэб сайт</ulink> -аас цааш дэлгэрүүлж үз .
26.
About the Name
2009-10-08
Нэрийн тухай
31.
As a platform based on Free software, the Ubuntu operating system brings the spirit of ubuntu to the software world.
2009-10-12
Чөлөөт програм хангамжид суурилсан, Үбүнтү үйлдлийн систем нь үбүнтү-ний мөн чанарыг програм хангамжийн ертөнцөд оруулна.
32.
Free Software
2009-10-08
Чөлөөт програм хангамж
33.
The Ubuntu project is entirely committed to the principles of free software development; people are encouraged to use free software, improve it, and pass it on.
2009-10-08
Үбүнтү төсөл нь бүхэл ажиллагаа чөлөөт програм хангамжийг хөгжүүлэх зарчим руу чиглүүлэх ба бид хүмүүсийг чөлөөт програм хангамжийг ашиглахад туслах бөгөөд програмыг сайжруулж үргэлжлүүлж дамжуулна.
35.
You can find out more about free software and the ideological and technical philosophy behind it at the <ulink url="http://www.gnu.org/philosophy/">GNU website</ulink>.
2009-10-12
Та чөлөөт програм хангамжийн тухай, үзэл санааны болон технологийн философийн цаад мөн чанарыг <ulink url="http://www.gnu.org/philosophy/">GNU вэб сайт</ulink> -аас үзэж болно.
36.
The Difference
2009-10-08
Ялгаа