Translations by Никола Радовановић

Никола Радовановић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 833 results
~
1 video skipped due to user cancel:
%d videos skipped due to user cancel:
2011-01-16
%d видео снимак је прескочен при увозу:
%d видео снимка су прескочена при увозу:
%d видео снимака је прескочено при увозу:
~
1 photo/video failed to import due to a camera error:
%d photos/videos failed to import due to a camera error:
2011-01-16
Увоз %d фотографија/видео снимка није успео због грешке на фотоапарату:
Увоз %d фотографије/видео снимка није успео због грешке на фотоапарату:
Увоз %d фотографија/видео снимка није успео због грешке на фотоапарату:
~
1 video failed to import due to a camera error:
%d videos failed to import due to a camera error:
2011-01-16
Увоз %d видео снимка није успео због грешке на фотоапарату:
Увоз %d видео снимка није успео због грешке на фотоапарату:
Увоз %d видео снимка није успео због грешке на фотоапарату:
~
1 photo/video failed to import due to a file or hardware error:
%d photos/videos failed to import due to a file or hardware error:
2011-01-16
Увоз %d фотографија/видео снимка није успео због грешке у датотеци или уређају:
Увоз %d фотографије/видео снимка није успео због грешке у датотекама или уређају:
Увоз %d фотографија/видео снимака није успео због грешке у датотекама или уређају:
~
1 video failed to import due to a file or hardware error:
%d videos failed to import due to a file or hardware error:
2011-01-16
Увоз %d видео снимка није успео због грешке у датотеци или уређају:
Увоз %d видео снимка није успео због грешке у датотекама или уређају:
Увоз %d видео снимака није успео због грешке у датотекама или уређају:
~
1 duplicate photo/video was not imported:
%d duplicate photos/videos were not imported:
2011-01-16
%d дупла фотографија/видео снимак није увежен:
%d дупле фотографије/видео снимка нису увежена:
%d дуплих фотографија/видео снимака није увежено:
~
1 duplicate video was not imported:
%d duplicate videos were not imported:
2011-01-16
%d дупли видео снимак није увежен:
%d дупла видео снимка нису увежена:
%d дуплих видео снимака није увежено:
~
Current
2011-01-16
Текуће
~
Unflag
2011-01-16
Скини обележје
~
Export Video
2011-01-16
Извези видео снимак
~
Unable to prepare desktop slideshow: %s
2011-01-16
Нисам успео да припремим смењивање позадине радне површине: %s
~
Send To
2011-01-16
Пошаљи у
~
Flag selected photos
2011-01-16
Обележи изабране слике
~
Videos _visible to:
2011-01-16
Видео снимак је _видљив:
~
Unflag selected photos
2011-01-16
Скини обележје са изабраних слика
~
Unable to launch Nautilus Send-To: %s
2011-01-16
Нисам успео да покренем Наутилус пошаљи у: %s
~
Photos and videos _visible to:
2011-01-16
Фотографије и видео снимци су _видљиви:
~
Export Photo/Video
Export Photos/Videos
2011-01-16
Извоз фотографије/видеа снимка
Извоз фотографије/видеа
Извоз фотографија/видеа снимака
~
Shotwell was unable to play the selected video: %s
2011-01-16
Фото-бунар није успео да пусти изабрани видео снимак: %s
~
Open the selected videos in the system video player
2011-01-16
Отвори изабрани видео снимак у програму за њихово пуштање
~
_Play Video
2011-01-16
_Пусти видео снимак
~
Videos
2011-01-16
Видео снимци
~
Rotate the photos right (press Ctrl to rotate left)
2011-01-16
Окреће слике на десно (притисни Ctrl за окретање на лево)
~
%.1f seconds
2011-01-16
%.1f секунди
~
Duration:
2011-01-16
Трајање:
~
%d Video
%d Videos
2011-01-16
%d видео снимак
%d видео снимка
%d видео снимака
~
Export the selected items to disk
2011-01-16
Извези изабране слике на диск
~
Writing metadata to files...
2011-01-16
Уписујем метаподатаке у датотеке ...
~
An _existing category:
2011-01-16
_Постојећа категорија:
~
Updating library...
2011-01-16
Освежавам збирку слика ...
~
Preparing to import...
2011-01-16
Спремам слике за увоз...
~
Import all the photos into your library
2011-01-16
Увози све слике вашу збирку слика
~
Export
2011-01-16
Извези
~
Event %s
2011-01-16
Догађај %s
~
No Event
2011-01-16
Без догађаја
~
Unable to monitor %s: Not a directory (%s)
2011-01-16
Не могу да пратим %s: непостојећи директоријум (%s)
~
Unable to open/create photo database %s: error code %d
2011-01-16
Нисам успео да отворим/направим базу слика %s: код грешке %d
~
Go to this photo's event
2011-01-16
Иди на догађај са ове слике
~
View Eve_nt for Photo
2011-01-16
Преглед до_гађаја са слике
~
Unable to create data subdirectory %s: %s
2011-01-16
Нисам успео да направим подфасциклу за податке %s: %s
~
Unable to create temporary directory %s: %s
2011-01-16
Нисам успео да направим привремену фасциклу %s: %s
~
Unable to create data directory %s: %s
2011-01-16
Нисам успео да направим фасциклу за податке %s: %s
~
%d second
%d seconds
2011-01-16
%d секунду
%d секунде
%d секунди
~
Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema %d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki at %s
2011-01-16
Фото-бунар није успео да унапреди вашу збирку слика са верзије %s (издање %d) на %s (издање %d). За више података посетите Фото-бунар Вики на %s
~
Rejected Only
2011-01-16
Само одбиј
~
Show only rejected photos
2011-01-16
Прикажи само одбијене слике
~
1 photo/video successfully imported.
%d photos/videos successfully imported.
2011-01-16
%d фотографија/видео снимак је успешно увежен.
%d фотографије/видео снимка су успешно увежени.
%d фотографија/видео снимака су успешно увежени.
~
Import _All
2011-01-16
Увези _све
~
1 video successfully imported.
%d videos successfully imported.
2011-01-16
%d видео снимак је успешно увежен.
%d видео снимка су успешно увежени.
%d видео снимака су успешно увежени.
~
Import _Selected
2011-01-16
Увези _изабрано