Translations by Nguyen Duc Long

Nguyen Duc Long has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
1.
Monitor Resolution Settings has detected that the virtual resolution must be set in your configuration file in order to apply your settings. Would you like Screen Resolution to set the virtual resolution for you? (Recommended)
2010-04-05
Thiết đặt độ phân giải màn hình phát hiện rằng chế độ phân giải ảo phải được đặt trong tập tin cấu hình để áp dụng thiết đặt của bạn. Bạn có muốn Độ phân giải Màn hình được đặt về chế độ phân giải ảo cho bạn? (Khuyên dùng)
2.
Could not connect to Monitor Resolution Settings DBUS service.
2010-04-05
Không thể kết nối với dịch vụ DBUS Thiết đặt Độ phân giải Màn hình.
3.
Please log out and log back in again. You will then be able to use Monitor Resolution Settings to setup your monitors
2010-04-05
Xin hãy đăng xuất rồi đăng nhập trở lại. Sau đó bạn sẽ có thể dùng Thiết đặt Độ phân giải Màn hình để cài đặt màn hình của bạn
4.
Monitor Resolution Settings can't apply your settings.
2010-04-05
Thiết đặt Độ phân giải Màn hình không thể áp dụng thiết đặt của bạn.
5.
Monitor Resolution Settings
2010-04-05
Thiết đặt Độ phân giải Màn hình
6.
Change Screen Resolution Configuration
2010-04-05
Thay đổi Cấu hình Độ phân giải Màn hình
7.
Change the effect of Ctrl+Alt+Backspace
2010-04-05
Thay đổi tác dụng của Ctrl+Alt+Backspace
8.
Changing the Screen Resolution configuration requires privileges.
2010-04-05
Thay đổi cấu hình Độ phân giải Màn hình yêu cầu có đặc quyền.
9.
Changing the effect of Ctrl+Alt+Backspace requires privileges.
2010-04-05
Thay đổi tác dụng của Ctrl+Alt+Backspace yêu cầu có đặc quyền.