Translations by Canonical Ltd

Canonical Ltd has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 151 results
~
_Track number:
2005-08-03
_Inombolo yengoma:
~
_Album:
2005-08-03
_I-albham:
12.
Create automatically updating playlist where:
2005-08-03
Yila ngokuzenzekelayo uluhlu lokudlala oluhlaziyayo apho:
13.
GB
2005-08-03
I-GB
14.
MB
2005-08-03
I-MB
16.
_Limit to:
2005-08-03
_Yenza umda ku:
18.
songs
2005-08-03
iingoma
19.
A_lbum
2005-08-03
I-A_lbham
21.
Browser Views
2005-08-03
OkuBonakaliswa sisiKhangeli
31.
Ti_me
2005-08-03
Ix_esha
33.
Track _number
2005-08-03
Inombolo _yengoma
34.
Visible Columns
2005-08-03
IiKholamu eziBonakalayo
35.
_Artist
2005-08-03
_Imvumi
37.
_Genre
2005-08-03
_Uhlobo
39.
_Last played
2005-08-03
_Eyokugqibela ukudlalwa
40.
_Play count
2005-08-03
_Ubalo lokudlala
41.
_Quality
2005-08-03
_Umgangatho
42.
_Rating
2005-08-03
_Umda obekiweyo
48.
_Browse...
2005-08-03
_Khangela...
58.
Basic
2005-08-03
Esisiseko
74.
Details
2005-08-03
Iinkcukacha
88.
Bitrate:
2005-08-03
I-Bitrate:
91.
Duration:
2005-08-03
Ixesha:
93.
Last played:
2005-08-03
Eyokugqibela ukudlalwa:
94.
Play count:
2005-08-03
Ubalo lokudlala:
95.
_Rating:
2005-08-03
_Umda obekiweyo:
102.
_Artist:
2005-08-03
_Imvumi:
104.
_Genre:
2005-08-03
_Uhlobo:
109.
File name:
2005-08-03
Igama lefayili:
111.
Location:
2005-08-03
Indawo:
114.
_Title:
2005-08-03
_Isihloko:
122.
Music Player
2005-08-03
IsiDlali soMculo
123.
Play and organize your music collection
2005-08-03
Dlala uze ulungelelanise ingqokelela yomculo wakho
124.
Rhythmbox
2005-08-03
I-Rhythmbox
145.
Unknown
2005-08-03
Engaziwayo
149.
%d:%02d
2005-08-03
i-%d:%02d
151.
%d:%02d of %d:%02d remaining
2005-08-03
i-%d:%02d ye %d:%02d eseleyo
153.
%d:%02d of %d:%02d
2005-08-03
i-%d:%02d ye %d:%02d
157.
Failed to create %s element; check your installation
2005-08-03
Akuphumelelanga ukuyila isiqalelo %s; jonga ukumisela kwakho
194.
Title
2005-08-03
Isihloko
195.
Artist
2005-08-03
Imvumi
216.
Never
2005-08-03
Angekhe
301.
Could not start pipeline playing
2005-08-03
Akukwazekanga ukuqalisa ukudlala umbhobho wothungelwano
302.
Could not pause playback
2005-08-03
Akukwazekanga ukunqumamisa ukudlala ingoma ebidlaliwe
438.
_Properties
2005-08-03
_Iimpawu
469.
_Delete
2005-08-03
_Cima
504.
Create a new Internet Radio station
2005-08-03
Yila isitishi sikaNomathotholo se-Intanethi esitsha
506.
Genre
2005-08-03
Uhlobo
507.
Radio
2005-08-03
Unomathotholo
508.
%d station
%d stations
2005-08-03
%d isitishi
%d izitishi