Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 77 results
6.
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry
Không thể gửi địa chỉ URI của tài liệu cho một mục bàn làm việc 'Type=Link' (Kiểu=Liên kết)
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Không thể gửi địa chỉ URI của tài liệu qua cho một mục nhập desktop « Type=Link » (Kiểu=Liên kết)
Suggested by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-18
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1373
113.
A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the form "Zoom Level:Integer". For each specified zoom level, if the given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified zoom level. A default entry of the form "Integer" without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - shorten file names if they exceed five lines for zoom level "smallest". Shorten file names if they exceed four lines for zoom level "smaller". Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
Một chuỗi xác định phần nào của tên tập tin dài cần được thay bằng dấu ba chấm, tuỳ vào độ phóng to. Mỗi mục trong danh sách tuân theo mẫu "Mức phóng:Số". Với mỗi mức phóng, nếu số được cho lớn hơn 0, tên tập tin sẽ không vượt qua số dòng cho phép. Nếu số là 0 hoặc nhỏ hơn, không đặt ra giới hạn ở mức phóng đó. Mục mặc định theo dạng "Số" không có mức phóng cũng có thể được dùng để định nghĩa cho mọi mức phóng còn lại. Ví dụ: 0 - luôn luôn hiện tên tập tin quá dài; 3 - cắt tên tập tin nếu vượt quá 3 dòng; smallest:5,smaller:4,0 - cắt tên tập tin nếu vượt quá 5 dòng ở mức phóng "smallest", cắt tên tập tin nếu vượt quá 4 dòng ở mức phóng smaller, không cắt ngắn với các mức phóng to còn lại. Các mức phóng có thể dùng là: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%) và largest (400%).
Translated by Clytie Siddall on 2008-09-18
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
115.
Always use the location entry, instead of the pathbar
Luôn dùng ô nhập địa điểm, thay cho thanh đường dẫn
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-07-31
In upstream:
Luôn dùng mục nhập địa chỉ, thay vào thanh đường dẫn
Suggested by Lê Trường An on 2011-09-07
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
144.
Desktop home icon name
Tên biểu tượng thư mục cá nhân màn hình nền
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
145.
Desktop trash icon name
Tên biểu tượng Sọt rác trên màn hình nền
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-09
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
155.
If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. Otherwise it will show both folders and files.
Nếu đặt là đúng, Nautilus sẽ chỉ hiển thị thư mục trong Khung bên dạng cây. Nếu không nó sẽ hiện cả thư mục và tập tin.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Nếu đặt là đúng, Nautilus sẽ chỉ hiển thị thư mục trong khung bên dạng cây. Nếu không nó sẽ hiện cả thư mục và tập tin.
Suggested by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-26
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
157.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
Nếu đặt là đúng, cửa sổ mới mở sẽ thấy có Khung bên.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Nếu được đặt, cửa sổ mới mở sẽ xuất hiện khung bên.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-12-15
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:354
177.
If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the desktop.
Nếu đặt là true thì biểu tượng liên kết với Sọt rác sẽ được đặt lên màn hình nền.
Translated by Clytie Siddall on 2008-01-15
Reviewed by Clytie Siddall on 2011-01-15
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
199.
Nautilus uses the users home folder as the desktop
Dùng thư mục cá nhân của bạn làm màn hình nền
Translated by Clytie Siddall on 2008-01-15
Reviewed by Clytie Siddall on 2011-01-15
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:39
204.
Only show folders in the tree side pane
Chỉ hiện các thư mục trong Khung bên dạng cây
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Chỉ hiện các thư mục trong khung bên dạng cây
Suggested by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-26
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
110 of 77 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, Nguyễn Anh, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Tran Vinh Tan, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân, bautroibaola, heroandtn3, lngt.