Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 67 results
4.
Application does not accept documents on command line
Ứng dụng này không chấp nhận tài liệu trên dòng lệnh
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Ứng dụng này không chấp nhận đối số trên dòng lệnh
Suggested by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1100
6.
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry
Không thể gửi địa chỉ URI của tài liệu cho một mục bàn làm việc 'Type=Link' (Kiểu=Liên kết)
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Không thể gửi địa chỉ URI của tài liệu qua cho một mục nhập desktop « Type=Link » (Kiểu=Liên kết)
Suggested by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-18
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1373
8.
Disable connection to session manager
Vô hiệu hóa kết nối với bộ quản lý phiên làm việc
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Tắt kết nối đến trình quản lý buổi hợp
Suggested by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
115.
Always use the location entry, instead of the pathbar
Luôn dùng ô nhập địa điểm, thay cho thanh đường dẫn
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-07-31
In upstream:
Luôn dùng mục nhập địa chỉ, thay vào thanh đường dẫn
Suggested by Lê Trường An on 2011-09-07
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
123.
Custom Side Pane Background Set
Bộ nền khung bên tự chọn
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Bộ nền khung lề tự chọn
Suggested by Clytie Siddall on 2005-11-09
Located in ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
127.
Default Side Pane Background Color
Màu nền mặc định của Khung Bên
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Màu nền mặc định của Khung lề
Suggested by Clytie Siddall on 2005-11-09
Located in ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
128.
Default Side Pane Background Filename
Tên tập tin của nền Khung Bên mặc định
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Tên tập tin của nền Khung lề mặc định
Suggested by Clytie Siddall on 2005-11-09
Located in ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
148.
Filename for the default side pane background. Only used if side_pane_background_set is true.
Tên tập tin cho nền khung bên mặc định. Chỉ được dùng nếu side_pane_background_set là đúng.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Tên tập tin cho nền khung lề mặc định. Chỉ được dùng nếu «side_pane_background_set» là đúng.
Suggested by Clytie Siddall on 2005-11-09
Located in ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
155.
If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. Otherwise it will show both folders and files.
Nếu đặt là đúng, Nautilus sẽ chỉ hiển thị thư mục trong Khung bên dạng cây. Nếu không nó sẽ hiện cả thư mục và tập tin.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Nếu đặt là đúng, Nautilus sẽ chỉ hiển thị thư mục trong khung bên dạng cây. Nếu không nó sẽ hiện cả thư mục và tập tin.
Suggested by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-26
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
157.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
Nếu đặt là đúng, cửa sổ mới mở sẽ thấy có Khung bên.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Nếu được đặt, cửa sổ mới mở sẽ xuất hiện khung bên.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-12-15
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:354
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, Nguyễn Anh, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Tran Vinh Tan, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân, bautroibaola, heroandtn3, lngt.