Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 1451 results
1.
File is not a valid .desktop file
Tập tin không phải là một tập tin .desktop hợp lệ
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:165
2.
Unrecognized desktop file Version '%s'
Không nhận ra tập tin desktop Phiên bản « %s »
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:188
3.
Starting %s
Đang khởi chạy %s
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:958
4.
Application does not accept documents on command line
Ứng dụng này không chấp nhận tài liệu trên dòng lệnh
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Ứng dụng này không chấp nhận đối số trên dòng lệnh
Suggested by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1100
5.
Unrecognized launch option: %d
Không nhận ra tuỳ chọn khởi chạy: %d
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1168
6.
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry
Không thể gửi địa chỉ URI của tài liệu cho một mục bàn làm việc 'Type=Link' (Kiểu=Liên kết)
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Không thể gửi địa chỉ URI của tài liệu qua cho một mục nhập desktop « Type=Link » (Kiểu=Liên kết)
Suggested by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-18
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1373
7.
Not a launchable item
Không phải một mục có thể khởi chạy được
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1392
8.
Disable connection to session manager
Vô hiệu hóa kết nối với bộ quản lý phiên làm việc
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Tắt kết nối đến trình quản lý buổi hợp
Suggested by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
9.
Specify file containing saved configuration
Ghi rõ tập tin chứa cấu hình đã lưu
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
10.
FILE
TẬP TIN
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-16
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
110 of 1451 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, Nguyễn Anh, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Tran Vinh Tan, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân, bautroibaola, heroandtn3, lngt.