Translations by musli

musli has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 68 results
76.
Terracotta
2005-12-01
Rjavo oranžna
2005-12-01
Rjavo oranžna
2005-12-01
Rjavo oranžna
2005-12-01
Rjavo oranžna
111.
A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values are: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" and "mime_type".
2005-12-01
Seznam oznak pod ikono v ikonskem pogledu in na namizju. Dejansko število možnosti je odvisno od stopnje povečave. Možne vrednosti so: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" in "mime_type".
118.
Computer icon visible on desktop
2005-12-01
Na namizju vidna ikona Računalnik
142.
Desktop computer icon name
2005-12-03
Ime namizne ikone računalnika
149.
Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate due to the reading of folders chunk-wise.
2005-12-02
Imeniki nad to velikostjo bodo prekinjeni približno pri tej velikosti. Namen te možnosti je izogniti se nenamernemu povečanju porabe pomnilnika in posledično ubitja Nautilusa pri ogromnih imenikih. Negativna vrednost označuje, da ni omejitve. Omejitev je približna velikosti zaradi načina branju imenikov s sklopi.
155.
If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. Otherwise it will show both folders and files.
2005-12-02
Če nastavljeno na resnično, bo Nautilus v drevesu stranskega pulta kazal le imenike. Sicer bodo prikazani imeniki in datoteke.
160.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
2005-12-02
Če nastavljeno na resnično, bodo okna brskalnika Nautilus vedno uporabljala tekstni način vnosa za orodno vrstico lokacije namesto pulta poti.
162.
If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views.
2005-12-02
Če nastavljeno na resnično, Nautilus v seznamskem in ikonskem načinu kaže imenike pred datotekami.
170.
If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop.
2005-12-02
Če nastavljeno na resnično, bo Nautilus uporabil za namizje uporabnika njegov domač imenik. Sicer bo za namizje uporabil imenik ~/Desktop.
173.
If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file.
2005-12-02
Če nastavljeno na resnično, bodo v upravljalniku datotek prikazane skrite datoteke. Skrite datoteke se ali začnejo z piko ali pa so naštete v datoteki z imenom ".hidden".
176.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2005-12-02
Če nastavljeno na resnično, bo na namizje postavljena ikona, povezana z domačim imenikom.
178.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2005-12-02
Če nastavljeno na resnično, bodo na namizje postavljene ikone, ki bodo kazale na vpete pogone.
182.
If true, icons will be laid out tighter by default in new windows.
2005-12-02
Če resnično, bodo ikone v novih oknih postavljene tesneje skupaj.
218.
Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files icon. If set to "always" then always plays the sound, even if the file is on a remote server. If set to "local_only" then only plays previews on local file systems. If set to "never" then it never previews sound.
2005-12-02
Razprodaja hitrosti pri predogledu zvočne datoteke ko z miško prečkamo njeno ikono. Če nastavljeno na "always" se bo zvok vedno predvajal, neglede na to, da je datoteka lahko na oddaljenemu strežniku. Če nastavljeno na "local_only" se bo predogled predvajal, le na datotekah lokalnega sistema. Če nastavljeno na "never" se predogled zvoka nikoli ne izvede.
219.
Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the file's icon. If set to "always" then always show previews, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show previews for local file systems. If set to "never" then never bother to read preview data.
2005-12-02
Razprodaja hitrosti pri predogledu besedilne datoteke v njeni ikoni. Če nastavljeno na "always" se bo predogled vedno prikazal, neglede na to, da je datoteka lahko na oddaljenemu strežniku. Če nastavljeno na "local_only" se bo predogled prikazal, le na datotekah lokalnega sistema. Če nastavljeno na "never" se predogled nikoli ne izvede.
220.
Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "always" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show thumbnails for local file systems. If set to "never" then never bother to thumbnail images, just use a generic icon.
2005-12-02
Razprodaja hitrosti pri predogledu slikovne datoteke v njeni ikoni. Če nastavljeno na "always" se bo predogled vedno prikazal, neglede na to, da je datoteka lahko na oddaljenemu strežniku. Če nastavljeno na "local_only" se bo predogled prikazal, le na datotekah lokalnega sistema. Če nastavljeno na "never" se predogled nikoli ne izvede.
221.
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "always" then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show counts for local file systems. If set to "never" then never bother to compute item counts.
2005-12-02
Razprodaja hitrosti pri prikazu števila datotek v mapi. Če nastavljeno na "always" se bo število vedno prikazalo, neglede na to, da je mapa lahko na oddaljenemu strežniku. Če nastavljeno na "local_only" se bo število datotek prikazalo, le za mape lokalnega sistema. Če nastavljeno na "never" se število datotek nikoli ne prikaže.
224.
The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "name", "size", "type", "modification_date", and "emblems".
2005-12-02
Privzet vrstni red predmetov v ikonskem pogledu. Mogoče vrednosti so: "name"", "size", "type", "modification_date" in "emblems".
225.
The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "name", "size", "type", and "modification_date".
2005-12-02
Privzet vrstni red predmetov v seznamskem pogledu. Mogoče vrednosti so: "name"", "size", "type", "modification_date" in "emblems".
228.
The format of file dates. Possible values are "locale", "iso", and "informal".
2005-12-02
Format datuma datotek. Mogoče vrednosti so "locale", "iso" in "informal".
231.
This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the desktop.
2005-12-02
Ime se lahko nastavi, če želite prikrojeno ime računalnikove ikone na namizju.
337.
Please choose a different emblem name.
2005-12-02
Prosimo, izberite drugo ime emblema.
614.
This will open %d separate window.
This will open %d separate windows.
2005-12-02
To bo odprlo %d ločeno okno.
To bo odprlo %d ločenih oken.
667.
This is disabled due to security considerations.
2005-12-02
Onemogočeno zaradi varnostnih zadržkov.
668.
There was an error launching the application.
2005-12-01
Prišlo je do napake ob zagonu programa. Podrobnosti:
670.
To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again.
2005-12-01
Za odprtje ne-krajevnih datotek,le-te prekopirajte v krajevno mapo in jih nato znova spustite.
671.
To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again. The local files you dropped have already been opened.
2005-12-01
Za odprtje ne-krajevnih datotek,le-te prekopirajte v krajevno mapo in jih nato znova spustite. Krajevne datoteke, ki ste jih spustili so že bile odprte.
686.
File Browser
2005-12-01
Brskalnik datotek:
695.
Create L_auncher...
2005-12-01
Ustvari Z_aganjalec
702.
The desktop view encountered an error while starting up.
2005-12-02
Pogled namizja je naletel na napako pri zagonu.
725.
The folder "%s" contains more files than Nautilus can handle.
2005-12-02
Mapa "%s" vsebuje več datotek kot jih zmore obvladati Nautilus.
742.
Connect to Server %s
2005-12-02
Poveži s strežnikom %s
745.
Create _Document
2005-12-02
Nov _dokument
771.
Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the selected folder
2005-12-02
V izbrano mapo premakni ali kopiraj datoteke poprej izbrane z ukazom Izreži ali Kopiraj
776.
Select items in this window matching a given pattern
2005-12-02
Izberi predmete v tem oknu, ki ustrezajo danemu vzorcu
791.
Connect To This Server
2005-12-02
Poveži z tem strežnikom
876.
_Browse Folder
_Browse Folders
2005-12-02
Prebrskaj Mapo
Prebrskaj Mape
972.
The list view encountered an error while starting up.
2005-12-02
Seznamski pogled je naletel na napako pri zagonu.
973.
Display this location with the list view.
2005-12-02
Prikažo lokacijo v seznamskem pogledu.
975.
Please drag just one image to set a custom icon.
2005-12-02
Prosimo spustite le eno sliko za nastavitev ikone po meri.
976.
The file that you dropped is not local.
2005-12-02
Datoteka, ki ste jo spustili ni krajevna.
977.
You can only use local images as custom icons.
2005-12-02
Za prikrojene ikone lahko uporabljate le krajevne slike.
1047.
Nautilus could not create the required folder "%s".
2005-12-02
Nautilus ni mogel ustvariti potrebne mape %s.
1048.
Before running Nautilus, please create the following folder, or set permissions such that Nautilus can create it.
2005-12-02
Pred zagonom Nautilusa ustvarite sledečo mapo ali pa spremenite dovoljenja, da jo bo lahko ustvaril sam.
1049.
Nautilus could not create the following required folders: %s.
2005-12-02
Nautilus ni mogel ustvariti sledeče mape %s.
1050.
Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions such that Nautilus can create them.
2005-12-02
Pred zagonom Nautilusa ustvarite sledeče mape ali pa spremenite dovoljenja, da jih bo lahko ustvaril sam.
1072.
Secure WebDAV (HTTPS)
2005-12-02
Secure WebDAV (HTTPS)