Translations by Matic Zgur

Matic Zgur has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 467 results
~
No other actions are available to view this file. If you copy this file onto your computer, you may be able to open it.
2006-08-23
Nobeno drugo dejanje ni na voljo za ogled te datoteke. Če datoteko skopirate na vaš računalnik, jo boste morda lahko odprli.
~
Empty all of the items from the trash?
2006-08-23
Izprazni vse predmete iz smeti?
~
Open with Other _Application...
2006-08-23
Odpri z drugim progr_amom ...
~
Empty all of the items from the trash?
2006-08-23
Izprazni vse predmete iz smeti?
2006-08-23
Izprazni vse predmete iz smeti?
~
If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately.
2006-08-23
Če boste izpraznili smeti, bodo vsi premeti v tej mapi za vedno izgubljeni. Vedite, da jih lahko zbrišete tudi ločeno.
~
No other applications are available to view this file. If you copy this file onto your computer, you may be able to open it.
2006-08-23
Noben drug program ni na voljo za ogled te datoteke. Če datoteko skopirate na vaš računalnik, jo boste morda lahko odprli.
~
If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately.
2006-08-23
Če boste izpraznili smeti, bodo vsi premeti v tej mapi za vedno izgubljeni. Vedite, da jih lahko zbrišete tudi ločeno.
2006-08-23
Če boste izpraznili smeti, bodo vsi premeti v tej mapi za vedno izgubljeni. Vedite, da jih lahko zbrišete tudi ločeno.
38.
Drag an emblem to an object to add it to the object
2006-08-23
Za dodajanje značke na predmet, jo povlecite nanj
81.
_Emblems
2006-08-23
_Značke
111.
A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values are: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" and "mime_type".
2006-08-23
Seznam oznak pod ikonami v pogledu ikon in na namizju. Dejansko število možnosti je odvisno od stopnje povečave. Možne vrednosti so: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" in "mime_type".
2006-08-23
Seznam oznak pod ikonami v pogledu ikon in na namizju. Dejansko število možnosti je odvisno od stopnje povečave. Možne vrednosti so: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" in "mime_type".
115.
Always use the location entry, instead of the pathbar
2006-08-23
Vedno uporabi vnosno polje lokacije namesto gumbov s potjo
118.
Computer icon visible on desktop
2006-08-23
Ikona Računalnik vidna na namizju
130.
Default column order in the list view
2006-08-23
Privzet vrstni red stolpcev v pogledu seznama
131.
Default column order in the list view.
2006-08-23
Privzet vrstni red stolpcev v pogledu seznama.
135.
Default list of columns visible in the list view
2006-08-23
Privzet seznam stolpcev, ki so prikazani v pogledu seznama
136.
Default list of columns visible in the list view.
2006-08-23
Privzet seznam stolpcev, ki so prikazani v pogledu seznama.
140.
Default zoom level used by the icon view.
2006-08-23
Privzeta stopnja povečave, ki jo uporablja pogled ikon.
2006-08-23
Privzeta stopnja povečave, ki jo uporablja pogled ikon.
141.
Default zoom level used by the list view.
2006-08-23
Privzeta stopnja povečave, ki jo uporablja pogled seznama.
2006-08-23
Privzeta stopnja povečave, ki jo uporablja pogled seznama.
142.
Desktop computer icon name
2006-08-23
Ime namizne ikone računalnik
144.
Desktop home icon name
2006-08-23
Ime ikone Dom na namizju
145.
Desktop trash icon name
2006-08-23
Ime ikone Smeti na namizju
146.
Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers
2006-08-23
Omogoča običajno delovanje Nautilusa, tako da so vsa okna brskalna
147.
Filename for the default folder background. Only used if background_set is true.
2006-08-23
Ime datoteke za privzeto ozadje map. Uporabljeno le, če je ključ bacground_set resničen.
2006-08-23
Ime datoteke za privzeto ozadje map. Uporabljeno le, če je ključ bacground_set resničen.
2006-08-23
Ime datoteke za privzeto ozadje map. Uporabljeno le, če je ključ bacground_set resničen.
149.
Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate due to the reading of folders chunk-wise.
2006-08-23
Mape nad to velikostjo bodo obrezane približno pri tej velikosti. Namen te možnosti je izogniti se nenamernemu povečanju porabe pomnilnika in posledično ubitja Nautilusa pri ogromnih mapah. Negativna vrednost označuje, da ni omejitve. Omejitev je približna velikosti sklopov ob branju map.
153.
Home icon visible on desktop
2006-08-23
Ikona Dom vidna na namizju
2006-08-23
Ikona Dom vidna na namizju
2006-08-23
Ikona Dom vidna na namizju
155.
If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. Otherwise it will show both folders and files.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bo nautilus v drevesu stranskega panoja prikazal le mape. Sicer bodo prikazane tudi datoteke.
159.
If set to true, newly opened windows will have toolbars visible.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, imajo na novo odprta okna vidne orodne vrstice
160.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bodo brskalna okna Nautilusa vedno uporabljala polje za besedilni vnos lokacije namesto gumbov s potjo.
161.
If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in a more unix-like way, accessing some more esoteric options.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, Nautilus omogoči urejanje in prikaz dovoljenj datotek v bolj "unixovskem" načinu.
162.
If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, nautilus v pogledu seznama in ikon prikaže mape pred datotekami.
170.
If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bo Nautilus uporabil za namizje uporabnikovo domačo mapo. Sicer bo za namizje uporabil mapo ~/Desktop.
171.
If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this behavior.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bodo vsa okna Nautilusa vedno brskalna. Tako je Nautilus deloval pred različico 2.6, kar je najljubša izbira nekaterih uporabnikov.
173.
If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bodo v upravitelju datotek prikazane skrite datoteke. Skrite datoteke se začnejo s piko ali pa so naštete v datoteki .hidden.
174.
If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be put on the desktop.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bo na namizje postavljena ikona, ki bo kazala na omrežne strežnike.
175.
If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put on the desktop.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bo na namizje postavljena ikona, ki bo kazala na računalnik.
176.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bo na namizje postavljena ikona, ki bo kazala na domačo mapo.
178.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2006-08-23
Če je nastavljeno na resnično, bo na namizje postavljena ikona, ki bo kazala na priklopljene naprave.
193.
Maximum handled files in a folder
2006-08-23
Največje število datotek v mapi, ki je moč obdelati
199.
Nautilus uses the users home folder as the desktop
2006-08-23
Nautilus naj uporabnikovo domačo mapo uporabi kot namizje
201.
Network Servers icon visible on the desktop
2006-08-23
Ikona omrežni strežniki vidna na namizju
210.
Show folders first in windows
2006-08-23
V oknih najprej prikaži mape