Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1739 results
~
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "always" then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to "local-only" then only show counts for local file systems. If set to "never" then never bother to compute item counts.
2011-05-18
Kdaj naj se prikaže število predmetov v mapi. V primeru nastavitve "always", potem se predmete vedno prešteje in pokaže njihovo število, tudi če je mapa na oddaljenem strežniku. V primeru nastavitve "local_only" se število prikaže le za mape na krajevnih datotečnih sistemih. V primeru nastavitve "never", število predmetov ni nikoli izračunano.
~
By Access Date
2011-05-18
po _datumu zadnjega dostopa
~
If set to true, then hidden files are shown by default in the file manager. Hidden files are either dotfiles, listed in the folder's .hidden file or backup files ending with a tilde (~).
2011-05-18
Izbrana možnost določi, da so v upravljalniku datotek skrite datoteke privzeto prikazane. Skrite datoteke se začnejo s piko, so naštete v datoteki .hidden ali pa so datoteke varnostnih kopij, ki se začnejo z znakom ~.
~
When a folder is visited this viewer is used unless you have selected another view for that particular folder. Possible values are "list-view", "icon-view" and "compact-view".
2011-05-18
Kadar je obiskana mapa, se uporabi ta pregledovalnik, razen če ste za to mapo določili drug pogled. Mogoče vrednosti so "list_view", "icon_view" in"compact_view".
~
_New Tab
2011-05-18
_Nov zavihek
~
The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "name", "size", "type" and "mtime".
2011-05-18
Privzeta razvrstitev predmetov v pogledu ikon. Mogoče vrednosti so "name", "size", "type", in "mtime".
~
The font _description used for the icons on the desktop.
2011-05-18
_Opis pisave, ki naj se uporabi za ikone in na namizju.
~
Bookmarks
2011-05-18
Zaznamki
~
If set to "after-current-tab", then new tabs are inserted after the current tab. If set to "end", then new tabs are appended to the end of the tab list.
2011-05-18
Izbrana možnost "za trenutnim zavihkom" omogoča, da bodo novo odprti zavihki postavljeni vedno za trenutno izbrani zavihek. Možnost "na koncu", pa odpre nov zavihek kot zadnji v vrsti.
~
By Trashed Date
2011-05-18
po _datumu premika v smeti
~
Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the file's icon. If set to "always" then always show previews, even if the folder is on a remote server. If set to "local-only" then only show previews for local file systems. If set to "never" then never bother to read preview data.
2011-05-18
Kdaj naj se prikaže predogled datotek z besedilom v ikoni datoteke. V primeru nastavitve "always" je predogled prikazan vedno, tudi če je datoteka na oddaljenem strežniku. V primeru nastavitve "local_only", je predogled prikazan le za datoteke na krajevnih datotečnih sistemih. V primeru nastavitve "never" datoteke z besedilom nikoli niso prikazane v predogledu.
~
Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "always" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "local-only" then only show thumbnails for local file systems. If set to "never" then never bother to thumbnail images, just use a generic icon.
2011-05-18
Kdaj naj se prikaže predogled slikovnih datotek kot sličica. V primeru nastavitve "always", je predogled prikazan vedno, tudi ko je datoteka na oddaljenem strežniku. V primeru nastavitve "local_only", se predogled prikaže le za datoteke na krajevnih datotečnih sistemih. V primeru nastavitve "never"se sličice s predogledi ne ustvarijo. Prikazana je splošna ikona.
~
Devices
2011-05-18
Naprave
~
A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" and "mime_type".
2011-05-18
Seznam oznak pod ikonami v prikazu ikon in na namizju. Dejansko število prikazanih oznak je odvisno od ravni približanja. Možne vrednosti so: "size" (velikost), "type" (vrsta), "date_modified" (datum spreminjanja), "date_changed" (datum spremembe), "date_accessed" (datum dostopa), "owner" (lastnik), "group" (skupina), "permissions" (dovoljenja), "octal_permissions" (osmiška dovoljenja) in "mime_type" (mime vrste).
~
Browse Network
2011-05-18
Prebrskaj vsebino omrežja
~
Could not use system package installer
2010-08-15
Ni mogoče uporabiti sistemskega namestilnika paketov
~
The folder already exists in "%F". Replacing it will remove all files in the folder.
2010-08-15
Datoteka že obstaja v "%F". V primeru zamenjave bodo odstranjene vse datoteke v tej mapi.
~
The source folder already exists in "%B". Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being moved.
2010-08-15
Izvorna mapa v "%B" že obstaja. Med združevanjem map bo program pred zamenjavo datotek, ki so v sporu s premaknjenimi datotekami zahteval potrditev.
~
A file named "%B" already exists. Do you want to replace it?
2010-08-15
Datoteka z imenom "%B" že obstaja. Ali jo želite zamenjati?
~
The source folder already exists in "%B". Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2010-08-15
Izvorna mapa že obstaja v "%B". Med združevanjem map bo program pred zamenjavo datotek, ki so v sporu s kopiranimi datotekami, zahteval potrditev.
~
Stretc_h Icon...
2010-08-15
Razte_gni ikono ...
~
The file already exists in "%F". Replacing it will overwrite its content.
2010-08-15
Datoteka že obstaja v "%F". V primeru zamenjave bo prepisana celotna njena vsebina.
~
A folder named "%B" already exists. Do you want to merge the source folder?
2010-08-15
Mapa z imenom "%B" že obstaja. Ali želite združiti vsebino mape?
~
If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately.
2010-08-15
V primeru, da se odločite izprazniti smeti, bodo vsi predmeti trajno izgubljeni. Predmete lahko izbrišete tudi ločeno.
~
Copy to
2010-01-25
Kopiraj v
~
If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately.
2010-01-25
V primeru, da se odločite izprazniti smeti, bodo vsi predmeti trajno izgubljeni. Predmete lahko izbrišete tudi posamič.
~
Switch to other pane
2010-01-25
Preklopi na drug pladenj
~
Same location as other pane
2010-01-25
Enako mesto kot v drugem pladnju
~
Extra Pane
2010-01-25
Dodatni pladenj
~
Open each _folder its own window
2010-01-25
Odpri vsako _mapo v svojem oknu
~
Move to
2010-01-25
Premakni v
~
A folder named "%B" already exists. Do you want to merge the source folder?
2010-01-10
Mapa z imenom "%B" že obstaja. Ali želite združiti vsebino?
~
If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately.
2010-01-10
Ob praznjenju smeti, bodo vsi predmeti trajno izgubljeni. Lahko jih izbrišete tudi posamično.
~
_Open with %s
2009-09-21
_Odpri z %s
~
Could not use system package installer
2009-01-19
Ni mogoče uporabiti sistemskega nameščanja paketov.
~
Stretc_h Icon...
2008-08-22
Raztegni ikono ...
~
Empty all of the items from the trash?
2008-02-26
Ali naj se izbrišejo vsi predmeti iz smeti?
~
If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately.
2008-02-26
Če se odločite izprazniti smeti, bodo vsi predmeti trajno izgubljeni. Lahko jih izbrišete tudi posamično.
2008-02-26
Če se odločite izprazniti smeti, bodo vsi predmeti trajno izgubljeni. Lahko jih izbrišete tudi posamično.
2008-02-26
Če se odločite izprazniti smeti, bodo vsi predmeti trajno izgubljeni. Lahko jih izbrišete tudi posamično.
~
The source folder already exists in "%B". Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2008-01-23
Izvorna mapa že obstaja v "%B". Med združevanjem map bo program zahteval potrditev pred zamenjavo obstoječih datotek v mapi.
~
A folder named "%B" already exists. Do you want to merge the source folder?
2008-01-23
Mapa z imenom "%B" že obstaja. Jo želite združiti vsebino?
~
A folder named "%B" already exists. Do you want to replace it?
2008-01-23
Mapa z imenom "%B" že obstaja. Ali jo želite zamenjati?
~
The file already exists in "%F". Replacing it will overwrite its content.
2008-01-23
Datoteka že obstaja v "%F". V primeru, da jo zamenjate, bo prepisana celotna njena vsebina.
~
The source folder already exists in "%B". Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being moved.
2008-01-23
Izvorna mapa že obstaja v "%B". Med združevanjem map bo program zahteval potrditev pred zamenjavo obstoječih datotek v mapi.
~
A folder named "%B" already exists. Do you want to merge the source folder?
2008-01-23
Mapa z imenom "%B" že obstaja. Jo želite združiti vsebino?
2008-01-23
Mapa z imenom "%B" že obstaja. Jo želite združiti vsebino?
~
The folder already exists in "%F". Replacing it will remove all files in the folder.
2008-01-23
Datoteka že obstaja v "%F". V primeru, da jo zamenjate, bodo odstranjene vse datoteke v tej mapi.
~
A file named "%B" already exists. Do you want to replace it?
2008-01-23
Datoteka "%B" že obstaja. Ali jo želite zamenjati?
1.
File is not a valid .desktop file
2010-08-15
Datoteka ni veljavna datoteka .desktop