Translations by Mateusz Drożdżyński

Mateusz Drożdżyński has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
14.
No current search pattern
2006-02-09
Brak szablonu wyszukiwania
19.
Read %lu line (Converted from DOS and Mac format)
Read %lu lines (Converted from DOS and Mac format)
2006-02-09
Wczytano %lu wiersz (przekonwertowany z formatu DOS oraz Mac)
Wczytano %lu wiersze (przekonwertowane z formatu DOS oraz Mac)
Wczytano %lu wierszy (przekonwertowanych z formatu DOS oraz Mac)
2006-02-03
Wczytano %lu linię (przekonwertowaną z formatu DOS oraz Mac)
Wczytano %lu linie (przekonwertowane z formatu DOS oraz Mac)
Wczytano %lu linii (przekonwertowanych z formatu DOS oraz Mac)
21.
Read %lu line (Converted from Mac format)
Read %lu lines (Converted from Mac format)
2006-02-09
Wczytano %lu wiersz (przekonwertowany z formatu Mac)
Wczytano %lu wiersze (przekonwertowane z formatu Mac)
Wczytano %lu wierszy (przekonwertowanych z formatu Mac)
23.
Read %lu line (Converted from DOS format)
Read %lu lines (Converted from DOS format)
2006-02-09
Wczytano %lu wiersz (przekonwertowany z formatu DOS)
Wczytano %lu wiersze (przekonwertowane z formatu DOS)
Wczytano %lu wierszy (przekonwertowanych z formatu DOS)
25.
Read %lu line
Read %lu lines
2006-02-09
Wczytano %lu wiersz
Wczytano %lu wiersze
Wczytano %lu wierszy
38.
Cannot prepend or append to a symlink with --nofollow set
2006-02-09
Nie można dołączyć dowiązania symbolicznego z włączoną opcją --nofollow
40.
Too many backup files?
2005-12-16
Zbyt wiele kopii zapasowych?
41.
Error writing %s: %s
2005-12-16
Błąd podczas zapisu %s: %s
43.
Wrote %lu line
Wrote %lu lines
2006-02-09
Zapisano %lu wiersz
Zapisano %lu wiersze
Zapisano %lu wierszy
62.
Backwards
2006-02-09
Wstecz
66.
Go To Text
2006-02-09
Przejdź do tekstu
83.
First Line
2006-02-09
Pierw.wiersz
84.
Last Line
2006-02-09
Ost.wiersz
86.
Beg of Par
2006-02-09
Pocz. Akap.
87.
End of Par
2006-02-09
Kon. Akap.
90.
Insert File
2005-12-16
Wstaw plik
107.
Go to line and column number
2006-02-09
Przejdź do wiersza i kolumny o zadanym numerze
2006-02-09
Przejdź do linii i kolumny o zadanym numerze
108.
Mark text at the cursor position
2006-02-09
Zaznacz tekst w bieżącym położeniu kursora
125.
Go to the first line of the file
2006-02-09
Przejdź do pierwszego wiersza pliku
126.
Go to the last line of the file
2006-02-09
Przejdź do ostatniego wiersza pliku
137.
Cut from the cursor position to the end of the file
2005-12-16
Wytnij od pozycji kursora do końca pliku
139.
Count the number of words, lines, and characters
2006-02-09
Policz ilość słów, wierszy i znaków
155.
Exit from the file browser
2005-12-16
Zamknij przeglądarkę plików
177.
Back
2006-02-09
W przód
180.
Prev Line
2006-02-09
Poprzedni wiersz
2005-12-16
Poprz. linia
181.
Next Line
2006-02-09
Następny wiersz
2005-12-16
Nast. linia
189.
Verbatim Input
2006-02-10
Wprowadzanie bezpośrednie
190.
Tab
2006-02-09
Tabulator
194.
CutTillEnd
2006-02-03
TnijDoKońca
195.
Word Count
2005-12-16
Liczba słów
197.
Constant cursor position display
2006-02-10
Stała pozycja wyświetlania kursora
203.
Auto indent
2006-02-09
Automatyczne wcięcia
204.
Cut to end
2006-02-09
Tnij do końca
205.
Long line wrapping
2006-02-09
Zawijaj wiersze
206.
Conversion of typed tabs to spaces
2006-02-09
Konwersja znaków tabulacji na spacje
207.
Backup files
2006-02-09
Kopia zapasowa
213.
Search Command Help Text Enter the words or characters you would like to search for, and then press Enter. If there is a match for the text you entered, the screen will be updated to the location of the nearest match for the search string. The previous search string will be shown in brackets after the search prompt. Hitting Enter without entering any text will perform the previous search.
2006-02-10
Tekst pomocy polecenia wyszukiwania Wprowadź słowa lub znaki, których chcesz szukać, następnie naciśnij Enter. Jeśli istnieje fragment tekstu do nich pasujący, ekran zostanie odświeżony pokazując położenie najbliższego dopasowania. Po zachęcie 'Szukaj:' w nawiasach kwadratowych zostanie pokazany poprzednio szukany łańcuch. Naciśnięcie Enter bez wprowadzania tekstu spowoduje wykonanie poprzedniego szukania.
216.
Insert File Help Text Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at the current cursor location. If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable multiple file buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).
2006-02-10
Tekst pomocy polecenia wstawienia pliku Wpisz nazwę pliku, którego zawartość ma zostać wstawiona do bufora bieżącego pliku w bieżącym położeniu kursora. Jeśli skompilowałeś nano z obsługą wielu buforów plikowych i włączyłeś ją opcją wiersza poleceń -F lub --multibuffer, kombinacją Meta-F albo za pomocą pliku nanorc, wstawianie pliku spowoduje wczytanie go do oddzielnego bufora (użyj Meta-< i > do przełączania się między buforami plikowymi.
217.
If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a nonexistent filename at the prompt and press Enter. The following function keys are available in Insert File mode:
2006-02-10
Jeśli potrzebujesz czytego bufora, po pojawieniu się znaku zachęty nie wpisuj nic lub wprowadź nazwę nieistniejącego pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter. W trybie wstawiania pliku dostępne są następujące klawisze funkcyjne:
218.
Write File Help Text Type the name that you wish to save the current file as and press Enter to save the file. If you have selected text with the mark, you will be prompted to save only the selected portion to a separate file. To reduce the chance of overwriting the current file with just a portion of it, the current filename is not the default in this mode. The following function keys are available in Write File mode:
2006-02-10
Tekst pomocy polecenia zapisu pliku Wpisz nazwę, pod jaką chcesz zapisać bieżący plik i naciśnij Enter. Jeśli zaznaczyłeś tekst za pomocą Ctrl-^, zostanie ci zaproponowany zapis zaznaczonej części do osobnego pliku. Aby zmniejszyć ryzyko nadpisania bieżącego pliku jego częścią, w tym trybie nazwa bieżącego pliku nie jest nazwą domyślną. W trybie zapisu pliku dostępne są następujące klawisze funkcyjne:
222.
Browser Go To Directory Help Text Enter the name of the directory you would like to browse to. If tab completion has not been disabled, you can use the Tab key to (attempt to) automatically complete the directory name. The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:
2006-02-10
Tekst pomocy polecenia przejścia do katalogu w przeglądarce Wprowadź nazwę katalogu, jaki chcesz przeglądąć. Jeśli dopełnianie za pomocą tabulacji nie zostało wyłączone, możesz skorzystać klawisza TAB, co automatycznie dopełni (jeśli to możliwe) nazwę wpisywanego katalogu. W trybie przejścia do katalogu w przeglądarce dostępne są następujące klawisze funkcyjne:
228.
enable/disable
2006-02-09
włącz/wyłącz
231.
Buffer not written to %s: %s
2005-12-16
Plik nie zapisany do %s: %s
232.
Buffer not written: %s
2005-12-16
Plik nie zapisany: %s
240.
Enable smart home key
2006-02-09
Uaktywnij inteligentny przycisk home
241.
Save backups of existing files
2006-02-09
Zapisz kopie zapasowe istniejących plików