Translations by NSLW

NSLW has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 471 results
2.
This cannot be undone, are you sure you wish to reset to default values?
2011-12-13
Nie można tego cofnąć, czy jesteś pewien, że chcesz powrócić do ustawień domyślnych?
13.
Manage your nick, away and other identity settings
2011-12-13
Zarządzaj swoim pseudonimem, nieobecnością i innym ustawieniami tożsamości
17.
Open the known history for this channel in a new tab
2011-12-13
Otwórz w nowej karcie znaną dla tego kanału historię
19.
Open the channel settings dialog for this tab
2011-12-13
Otwórz okno dialogowe ustawień kanału dla tej karty
21.
Show a list of all the known channels on this server
2011-12-13
Pokaż listę wszystkich znanych kanałów na tym serwerze
23.
List all URLs that have been mentioned recently in a new tab
2011-12-13
Sporządź listę wszystkich adresów URL, które ostatnio zostały wspomniane w nowej karcie
29.
Last Focused Tab
2011-12-13
Ostatnio uaktywniona karta
41.
Clear &Marker Lines
2011-12-13
Wyczyść wiersze &znaczące
42.
Clear marker lines in the current tab
2011-12-13
Wyczyść wierze znaczące na bieżącej karcie
51.
&Marker Line
2011-12-13
Wiersz &znaczący
52.
Insert a horizontal line into the current tab that only you can see
2011-12-13
Wstaw, widoczną tylko dla ciebie, poziomą linię do bieżącej karty
54.
Insert any character into your current IRC message
2011-12-13
Wstaw jakikolwiek znak do twojej bieżącej wiadomości IRC
56.
Show Nicklist
2011-12-13
Pokaż listę pseudonimów:
58.
<qt>You have active DCC file transfers. Are you sure you want to quit <b>Konversation</b>?</qt>
2011-12-13
<qt>Masz aktywne przesyłania plików DCC. Czy na pewno chcesz wyjść <b>Konversation</b>?</qt>
60.
<qt>Are you sure you want to quit <b>Konversation</b>?</qt>
2011-12-13
<qt>Czy na pewno chcesz wyjść z <b>Konversation</b>?</qt>
68.
Insert &Marker Line
2011-12-13
Wstaw wiersz &znaczący
75.
Network is down, will reconnect automatically when it is back up.
2011-12-13
Sieć padła, połączenie zostanie automatycznie nawiązane ponownie po uruchomieniu sieci.
76.
Trying to connect to %2 (port <numid>%3</numid>) in 1 second.
Trying to connect to %2 (port <numid>%3</numid>) in %1 seconds.
2011-12-13
Próba połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za 1 sekundę.
Próba połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za %1 sekundy.
Próba połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za %1 sekund.
77.
Trying to reconnect to %2 (port <numid>%3</numid>) in 1 second.
Trying to reconnect to %2 (port <numid>%3</numid>) in %1 seconds.
2011-12-13
Próba ponownego połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za 1 sekundę.
Próba ponownego połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za %1 sekundy.
Próba ponownego połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za %1 sekund.
80.
You are already connected to %1. Do you want to open another connection?
2011-12-13
Już jesteś podłączony do %1. Czy chcesz otworzyć inne połączenie?
83.
You are presently connected to %1 via '%2' (port <numid>%3</numid>). Do you want to switch to '%4' (port <numid>%5</numid>) instead?
2011-12-13
Jesteś obecnie podłączony(a) do %1 przez '%2' (port <numid>%3</numid>). Czy chcesz zamiast tego przełączyć się do '%4' (port <numid>%5</numid>) ?
101.
This identity is in use, if you remove it the network settings using it will fall back to the default identity. Should it be deleted anyway?
2011-12-13
Ta tożsamość jest w użyciu, jeżeli ją usuniesz, to ustawienia sieci powrócą do domyślnej tożsamości. Czy mimo to usunąć ją?
109.
&Server host:
2011-12-13
Host &serwera:
110.
Enter the host of the network here.
2011-12-13
Tutaj podaj hosta sieci.
121.
A user-friendly IRC client
2011-12-13
Przyjazny użytkownikowi klient IRC
129.
Maintainer, Release Manager, User interface, Connection management, Protocol handling, Auto-away
2011-12-13
Opiekun, Menadżer wydań, Interfejs użytkownika, Zarządzanie połączeniami, Obsługa protokołu, Auto-nieobecność
133.
Protocol handling, Input line
2011-12-13
Obsługa protokołów, wiersz wprowadzania
191.
Various fixes, ported encryption to QCA2, added DH1080 key exchange support.
2011-12-13
Rozmaite poprawki, przeportowano szyfrowanie do QCA2, dodano obsługę wymiany klucza DH1080.
192.
Modestas Vainius
2011-12-13
Modestas Vainius
193.
Bug fixes and enhancements.
2011-12-13
Poprawki błędów i ulepszenia.
194.
Abdurrahman AVCI
2011-12-13
Abdurrahman AVCI
195.
Various bug fixes and enhancements.
2011-12-13
Rozmaite poprawki błędów i ulepszenia.
196.
Martin Blumenstingl
2011-12-13
Martin Blumenstingl
197.
KStatusNotifierItem support, KIdleTime support, other enhancements
2011-12-13
Obsługa KStatusNotifierItem, obsługa KIdleTime, inne ulepszenia
198.
irc:// URL or server hostname
2011-12-13
irc:// adres URL lub nazwa hosta serwera
205.
Disable auto-connecting to any IRC networks
2011-12-13
Wyłącz auto-połączenie do jakichkolwiek sieci IRC
233.
You can right click on a contact and choose to edit the Address Book Associations to link them to a contact in your address book.
2011-12-13
Możesz kliknąć prawym klawiszem na kontakt i wybrać edycję skojarzeń książki adresowej, aby powiązać je do kontaktów w książce adresowej.
240.
For the former contacts, this can be resolved by right clicking on a contact and choosing to edit the Address Book Associations, thereby linking them to a contact in your address book. For the latter, by choosing to editing the corresponding address book contact you can specify an email address for them.
2011-12-13
Dla pierwotnych kontaktów, można to rozwiązać klikając prawym na kontakcie i wybierając edycję skojarzeń książki adresowej, dowiązując je przez to do kontaktu w twojej książce adresowej. Później, poprzez wybranie edycji odpowiadającego w książce adresowej kontaktu możesz dla niego określić adres e-mailowy.
245.
[Query] &lt;%1&gt; %2
2011-12-13
[Rozmowa] &lt;%1&gt; %2
252.
%1 File Transfer is complete
2011-12-13
przesyłanie pliku %1 zakończone
270.
DCC %1 with %2 on port <numid>%3</numid>.
2011-12-13
DCC %1 z %2 na porcie <numid>%3</numid>.
272.
DCC %1 with %2 on %3:<numid>%4</numid>.
2011-12-13
DCC %1 z %2 na %3:<numid>%4</numid>.
274.
Do you want to close your DCC %1 with %2?
2011-12-13
Czy chcesz zamknąć swoje DCC %1 z %2?
275.
Close DCC %1
2011-12-13
Zamknij DCC %1
277.
Default ( %1 )
2011-12-13
Domyślne ( %1 )
280.
Unknown command.
2011-12-13
Nieznane polecenie.
289.
Abort the transfer(s)
2011-12-13
Przerwij przesyłanie(a)
291.
&Clear
2011-12-13
Wy&czyść
292.
Clear all selected Items
2011-12-13
Wyczyść wszystkie zaznaczone elementy
293.
Clear Completed
2011-12-13
Wyczyść ukończone