Browsing Frisian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Frisian guidelines.
110 of 344 results
1.
About Bug Reporting - Help
Context:
@title title of the dialog
Ynformaasje oer it rapportearjen fan brekken
Translated by berend on 2009-12-22
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:34
2.
Information about bug reporting
Context:
@title
Ynformaasje oer it rapportearjen fan brekken
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:48
3.
You can help us improve this software by filing a bug report.
Context:
@info/rich
Jo kinne ús helpe dizze sêftguod te ferbetterjen troch in brekrapport yn te foljen.
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:50
4.
<note>It is safe to close this dialog. If you do not want to, you do not have to file a bug report.</note>
Context:
@info/rich
<note>It is feilich om dit skerm te sluten. As jo it net wolle, dan hoege jo net in brekrapport yn te foljen.</note>
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:51
5.
In order to generate a useful bug report we need some information about both the crash and your system. (You may also need to install some debug packages.)
Context:
@info/rich
Om it brûkber brekrapport oan te meitsjen ha wy wat ynformaasje nedich oer it ferûngelokjen en jo systeem. (It kin nedich wêze dat jo wat debug pakketten ynstallearje moatte.)
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:53
6.
Bug Reporting Assistant Guide
Context:
@title
Hânlieding foar it rapportearjen fan brekrapporten
Translated by berend on 2009-12-22
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:58
7.
This assistant will guide you through the crash reporting process for the KDE Bug Reports Database Site. All the information you enter on the bug report must be in English, if possible, as KDE is formed internationally.
Context:
@info/rich
Dizze assistint sil jo troch it proses liede fan it rapportearjen fan ferûngelokjen, dit is foar de KDE Brek rapports Databank site. Alle ynformaasje dy't jo ynfiere yn it brekrapport moat yn it ingelsk wêze, as mooglik, om't KDE ynternasjonaal ûntwikkele is.
Translated by berend on 2010-01-23
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:60
8.
What do you know about the crash?
Context:
@title
Wat witte jo fan it ferûngelokjen?
Translated by berend on 2009-12-22
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:67 aboutbugreportingdialog.cpp:170 reportassistantdialog.cpp:74
9.
In this page you need to describe how much do you know about the desktop and the application state before it crashed.
Context:
@info/rich
Yn dizze side kinne jo beskriuwe hoe folle jo witte oer it buroblêd en de applikaasje tastân doe't it ferûngfelokke.
Translated by berend on 2010-01-23
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:70
10.
If you can, describe in as much detail as possible the crash circumstances, and what you were doing when the application crashed (this information is going to be requested later.) You can mention:
Context:
@info/rich
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
As it mooglik is, beskriuw dan de omstannichheden fan it ferûngelokjen mei safolle mooglik details, ek wat jo oan it dwaan wienen doe't it programma ferûngelokke. Jo kinne oantsjutte:
Translated by berend on 2010-01-23
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:72
110 of 344 results

This translation is managed by Ubuntu Fryske Oersetting, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rinse de Vries, berend.