Browsing Vietnamese translation

9 of 108 results
9.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of NVIDIA graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.

If you wish to enable desktop effects, this driver is required.

If this driver is not enabled, you will not be able to enable desktop effects and will not be able to run software that requires 3D acceleration, such as some games.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Trình điều khiển này sẽ hỗ trợ tối đa khả năng đồ họa 3D của cạc NVIDA, cũng như cung cấp tăng tốc 2D của những cạc mới.

Nếu bạn muốn bật hiệu ứng màn hình, cần phải có trình điều khiển này.

Nếu trình điều khiển này không bật, bạn sẽ không thể bật hiệu ứng màn hình và sẽ không thể chạy các ứng dụng yêu cầu tăng tốc 3D, ví dụ như các trò chơi.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../examples/handlers/nvidia.py:29
9 of 108 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.