Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Jockey trunk series template jockey.

716 of 108 results
7.
NVIDIA accelerated graphics driver
Trình điều khiển tăng tốc hiển thị của NVIDIA
Translated by Hoàng Đức Hiếu on 2009-02-24
Located in ../data/handlers/nvidia.py:25 ../examples/handlers/nvidia.py:26
8.
3D-accelerated proprietary graphics driver for NVIDIA cards.
Trình điều khiển tăng tốc đồ họa 3D có sở hữu độc quyền cho cạc NVIDIA.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../examples/handlers/nvidia.py:27
9.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of NVIDIA graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.

If you wish to enable desktop effects, this driver is required.

If this driver is not enabled, you will not be able to enable desktop effects and will not be able to run software that requires 3D acceleration, such as some games.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Trình điều khiển này sẽ hỗ trợ tối đa khả năng đồ họa 3D của cạc NVIDA, cũng như cung cấp tăng tốc 2D của những cạc mới.

Nếu bạn muốn bật hiệu ứng màn hình, cần phải có trình điều khiển này.

Nếu trình điều khiển này không bật, bạn sẽ không thể bật hiệu ứng màn hình và sẽ không thể chạy các ứng dụng yêu cầu tăng tốc 3D, ví dụ như các trò chơi.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../examples/handlers/nvidia.py:29
10.
Alternate Atheros "madwifi" driver
Thay thế trình điểu khiển Atheros "madwifi"
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:22 ../data/handlers/madwifi.py:22
11.
Alternate "madwifi" driver for Atheros wireless LAN cards.
Thay thể trình điều khiển "madwifi" cho cạc LAN không dây Atheros
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:23 ../data/handlers/madwifi.py:23
12.
Only activate this driver if you have problems with your wireless LAN connection.

The free "ath5k" driver should work with most Atheros cards nowadays, but on some computers this alternate (but proprietary) driver still works better, or at all.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Chỉ kích hoạt trình điều khiển này nếu bạn có vấn đề với kết nối mạng LAN không dây.

Trình điều khiển tự do "ath5k" có thể làm việc với hầu hết cạc Atheros hiện nay, nhưng với một số máy tính thì trình điều khiển thay thế (có sở hữu độc quyền) này vẫn hoạt động tốt hơn.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:24 ../data/handlers/madwifi.py:24
13.
You removed the configuration file %s
Bạn đã gỡ tệp cấu hình %s
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:38 ../data/handlers/madwifi.py:38
14.
Enable debugging messages.
Bật các thông điệp gỡ lỗi.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in ../backend/jockey-backend.py:32
15.
Write logging messages to a file instead to stderr.
Ghi các thông điệp lện một tập tin thay vì ghi lên stderr.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in ../backend/jockey-backend.py:35
16.
Timeout for D-BUS service (default: 600, 0: run forever)
Thời gian chờ cho dịch vụ D-BUS (mặc định: 600, 0: chạy mãi)
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in ../backend/jockey-backend.py:38
716 of 108 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Hoàng Đức Hiếu, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Anh, Ngô Huy Hoàng, Phan Trọng Khanh, jackerphan.