Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Jockey trunk series template jockey.

110 of 108 results
1.
Please enter 'y' or 'n' and press Enter
Vui lòng ấn phím 'y' hoặc 'n' rồi ấn Enter
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../text/jockey-text.py:72
2.
y
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
y
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../text/jockey-text.py:74
3.
n
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
n
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../text/jockey-text.py:76
4.
ATI/AMD proprietary FGLRX graphics driver
Trình điều khiển đồ họa sở hữu độc quyền ATI/AMD FGLRX
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../data/handlers/fglrx.py:24
5.
3D-accelerated proprietary graphics driver for ATI cards.
Trình điều khiển đồ họa sở hữu độc quyền tăng tốc 3D cho cạc ATI.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../data/handlers/fglrx.py:25
6.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of some ATI graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.
Trình điều khiển này hỗ trợ tối đa khả năng 3D của một số cạc đồ họa ATI, cũng như tăng tốc 2D của những cạc mới
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../data/handlers/fglrx.py:27
7.
NVIDIA accelerated graphics driver
Trình điều khiển tăng tốc hiển thị của NVIDIA
Translated by Hoàng Đức Hiếu on 2009-02-24
Located in ../data/handlers/nvidia.py:25 ../examples/handlers/nvidia.py:26
8.
3D-accelerated proprietary graphics driver for NVIDIA cards.
Trình điều khiển tăng tốc đồ họa 3D có sở hữu độc quyền cho cạc NVIDIA.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../examples/handlers/nvidia.py:27
9.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of NVIDIA graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.

If you wish to enable desktop effects, this driver is required.

If this driver is not enabled, you will not be able to enable desktop effects and will not be able to run software that requires 3D acceleration, such as some games.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Trình điều khiển này sẽ hỗ trợ tối đa khả năng đồ họa 3D của cạc NVIDA, cũng như cung cấp tăng tốc 2D của những cạc mới.

Nếu bạn muốn bật hiệu ứng màn hình, cần phải có trình điều khiển này.

Nếu trình điều khiển này không bật, bạn sẽ không thể bật hiệu ứng màn hình và sẽ không thể chạy các ứng dụng yêu cầu tăng tốc 3D, ví dụ như các trò chơi.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../examples/handlers/nvidia.py:29
10.
Alternate Atheros "madwifi" driver
Thay thế trình điểu khiển Atheros "madwifi"
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:22 ../data/handlers/madwifi.py:22
110 of 108 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Hoàng Đức Hiếu, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Anh, Ngô Huy Hoàng, Phan Trọng Khanh, jackerphan.