Translations by Bryce Harrington

Bryce Harrington has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 525 results
~
Treat groups as a single object during conversion to guides rather than converting each child separately.
2009-07-11
Segédvonalakká való átalakításkor a csoportok egyetlen objektumként legyenek kezelve (ne pedig külön legyen átalakítva minden egyes gyerek)
~
bounding box
2009-07-11
határoló téglalap
~
auto
2009-07-11
automatikus
~
Suppress path outline flash when one path selected
2009-07-11
Útvonal-kontúr felvillantásának mellőzése, amikor ki van jelölve egy útvonal
~
Path outline flash on mouse-over
2009-07-11
Útvonal-kontúr felvillantása, amikor az egérkurzor rajta áll
~
Edit the mask of the object
2009-07-11
Az objektum maszkjának szerkesztése
~
Toolbox icon size
2009-07-11
Eszköztár-ikonok mérete
~
Specifies how long the path outline will be visible after a mouse-over (in milliseconds). Specify 0 to have the outline shown until mouse leaves the path.
2009-07-11
Megadja (ezredmásodpercben), hogy az útvonal-kontúr milyen hosszan lesz látható az egérkurzor rajta tartását követően. Ha azt szeretné, hogy a kontúr mindaddig legyen megjelenítve, amíg az egérkurzor el nem hagyja az útvonalat, akkor a 0 értéket adja meg.
~
The smallest number written to SVG is 10 to the power of this exponent; anything smaller is written as zero.
2009-07-11
Az SVG-be írt legkisebb szám: 10 az ennyiedik hatványon. Az ennél kisebb értékek nullaként kerülnek kiírásra.
~
When on, will attempt to work around bugs in certain GTK themes drawing color sliders.
2009-07-11
Ha be van kapcsolva, akkor az Inkscape megpróbálja kikerülni azon (bizonyos GTK-témákban jelen levő) hibákat, amelyek miatt a színcsúszkák kirajzolása esetleg nem működik
~
Selects the color used for showing the path outline.
2009-07-11
Az útvonal-kontúr megjelenítéséhez használt szín kijelölése
~
Factor by which the event clock is skewed from the actual time (0.9766 on some systems).
2009-07-11
Az a tényező, amennyivel az eseményóra eltér a tényleges időtől (bizonyos rendszereken ez 0,9766)
~
Edit the clipping path of the object
2009-07-11
Az objektum vágóútvonalának szerkesztése
~
If a path is selected, do not continue flashing path outlines.
2009-07-11
Ha ki van jelölve egy útvonal, akkor ne legyenek felvillantva az útvonal-kontúrok
~
How many digits to write after the decimal dot
2009-07-11
Hány számjegy írandó a tizedesjel után
~
Show next path effect parameter for editing
2009-07-11
A következő útvonaleffektus-paraméter megjelenítése szerkesztéshez
~
Show the outline of the path
2009-07-11
Az útvonal kontúrjának megjelenítése
~
If on, the sketch result will be the normal average of all sketches made, instead of averaging the old result with the new sketch.
2009-07-11
Ha az opció be van jelölve, akkor a vázlat eredménye az összes elkészített vázlat normál átlaga lesz, nem pedig a korábbi eredmény és az új vázlat átlaga
~
Secondary toolbar icon size
2009-07-11
Másodlagos eszköztár ikonjainak mérete
~
When hovering over a path, briefly flash its outline.
2009-07-11
Az egérkurzort egy útvonal felett tartva felvillan egy időre annak kontúrja
~
If set and zoomed out, the gridlines will be shown in normal color instead of major grid line color.
2009-07-11
Ha az opció be van jelölve, akkor kicsinyített nézetben (vagyis alacsony nagyítási mérték esetén) a rácsvonalak normál színnel jelennek meg, nem pedig a fő rácsvonalak színével
~
Control bar icon size
2009-07-11
Eszközvezérlő-sáv ikonjainak mérete
~
Path outline:
2009-07-11
Útvonal-kontúr:
~
Select <b>two non-endpoint nodes</b> on a path between which to delete segments.
2009-07-11
Ki kell jelölni egy láncon <b>két nem végponti csomópontot</b>, amelyek a törlendő szakaszokat közrefogják.
~
Center objects horizontally
2009-07-11
Objektumok vízszintes igazítása középre
~
Work-around color sliders not drawing.
2009-07-11
Kerülő megoldás a "színcsúszkák nem jelennek meg" problémára
~
Edit mask path
2009-07-11
Maszk-útvonal szerkesztése
14.
Corel DRAW Compressed Exchange files (.ccx)
2009-07-11
Corel DRAW-féle tömörített fájlok (.ccx)
15.
Corel DRAW Compressed Exchange files input
2009-07-11
Bemenet: Corel DRAW-féle tömörített fájlok
17.
Corel DRAW 7-X4 files (*.cdr)
2009-07-11
Corel DRAW 7-X4-fájlok (*.cdr)
18.
Corel DRAW Input
2009-07-11
Corel DRAW-bemenet
19.
Open files saved in Corel DRAW 7-X4
2009-07-11
Corel DRAW 7-X4-gyel mentett fájlok megnyitása
20.
Corel DRAW 7-13 template files (.cdt)
2009-07-11
Corel DRAW 7-13-sablonfájlok (.cdt)
21.
Corel DRAW templates input
2009-07-11
Corel DRAW-sablon-bemenet
22.
Open files saved in Corel DRAW 7-13
2009-07-11
Corel DRAW 7-13-mal mentett fájlok megnyitása
23.
Computer Graphics Metafile files (.cgm)
2009-07-11
Computer Graphics Metafile-fájlok (.cgm)
24.
Computer Graphics Metafile files input
2009-07-11
Bemenet: Computer Graphics Metafile-fájlok
26.
Corel DRAW Presentation Exchange files (.cmx)
2009-07-11
Corel DRAW Presentation Exchange-fájlok (.cmx)
27.
Corel DRAW Presentation Exchange files input
2009-07-11
Bemenet: Corel DRAW Presentation Exchange-fájlok
253.
Preset
2009-07-11
Előbeállítás
259.
HP Graphics Language file (*.hpgl)
2009-07-11
HP Graphics Language-fájl (*.hpgl)
260.
HPGL Output
2009-07-11
HPGL-kimenet
276.
Duplicate endpaths
2009-07-11
Vég-útvonalak kettőzése
439.
ASCII Text with outline markup
2009-07-11
ASCII-szöveg kontúr-jelöléssel
440.
Text Outline File (*.outline)
2009-07-11
Szöveges kontúrfájl (*.outline)
441.
Text Outline Input
2009-07-11
Szöveges kontúr-bemenet
500.
AutoCAD Plot Input
2009-07-11
AutoCAD-plot-bemenet
503.
AutoCAD Plot Output
2009-07-11
AutoCAD-plot-kimenet
576.
PostScript Input
2009-07-11
PostScript-bemenet
629.
Open files saved in sK1 vector graphics editor
2009-07-11
Az sK1 vektorgrafikai szerkesztővel elmentett fájlok megnyitása