Translations by sinHoot

sinHoot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
4.
Remove the Log Out item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ލޮގްއައުޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
5.
Remove the Restart item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ރީސްޓާޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
6.
Remove the shutdown item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ޝަޓްޑައުން ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
9.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
11.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
12.
Log Out...
2011-04-20
ލޮގްއައުޓު...
14.
Shut Down...
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން...
15.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
16.
Restart
2011-04-20
ރީސްޓާޓް
17.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
18.
Are you sure you want to close all programs and log out of the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ އިން ލޮގްއައުޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
19.
Are you sure you want to close all programs and restart the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ ރީސްޓާޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
20.
Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފައި ކޮމްޕިއުޓާރ ނިއްވާލަނީތޯ ؟
21.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
22.
Restart
2011-04-20
ރީސްޓާޓް
23.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
24.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
25.
Restart...
2011-04-20
ރިސްޓާޓް...
26.
Shut Down...
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން...
29.
Some software updates won't apply until the computer next restarts.
2011-04-20
ބައެއް ސޮފްޓުވެއަރ އަޕްޑޭޓުސް ރަނގަޅައް މަސަތްކަތް ކުރާނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ރީސްޓާޓް ކުރުމައް ފަހު އެވެ.
32.
Switch User...
2011-04-20
ސުވިޗު ޔޫސާ
33.
Switch From %s...
2011-04-20
ސުވިޗު ކުރާނީ %s...
34.
Lock Screen
2011-04-20
ލޮކް ސްކްރީން
36.
Log Out…
2011-04-20
ލޮގުއައުޓް
39.
Restart…
2011-04-20
ރީސްޓާޓް ...
40.
Shut Down…
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން ...
41.
Restart to Complete Update
2011-04-20
އަޕްޑޭޓްސް ތައް ފުރިހަމަ ކުރުމައް ކޮމްޕިއުޓާރ ރީސްޓާޓް ކޮއްލައްވާ
42.
Restart to Complete Update…
2011-04-20
އަޕްޑޭޓްސް ތައް ފުރިހަމަ ކުރުމައް ކޮމްޕިއުޓާރ ރީސްޓާޓް ކޮއްލައްވާ..