Translations by Daniel Nylander

Daniel Nylander has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 686 results
~
Wether the group has been collapsed and items are hidden
2010-03-23
Huruvida gruppen har fällts ut och objekten är dolda
~
Whether the animation should loop when it reaches the end
2009-07-27
Huruvida animationen ska upprepas när den når slutet
~
TRUE if a selecion exists.
2009-07-27
TRUE om en markering finns.
~
Loop
2009-07-27
Upprepa
5.
Font options
2006-09-11
Typsnittsalternativ
6.
The default font options for the screen
2006-09-11
Standardtypsnittsalternativen för skärmen
7.
Font resolution
2006-09-11
Typsnittsupplösning
8.
The resolution for fonts on the screen
2006-09-11
Upplösningen för typsnitt på skärmen
9.
Cursor
2009-08-25
Markör
22.
Authors
2008-08-23
Upphovsmän
23.
List of authors of the program
2008-08-23
Lista med programmets upphovsmän
43.
The label used for menu items and buttons that activate this action.
2007-07-23
Etiketten som används för menyobjekt och knappar som aktiverar denna åtgärd.
50.
GIcon
2008-08-23
GIcon
51.
The GIcon being displayed
2008-08-23
GIcon som visas
70.
Always show image
2009-03-03
Visa alltid bild
71.
Whether the image will always be shown
2009-03-03
Huruvida bilden alltid ska visas
75.
Related Action
2009-07-27
Relaterad åtgärd
76.
The action this activatable will activate and receive updates from
2009-07-27
Åtgärden denna aktiverbara kommer att aktivera och ta emot uppdateringar från
77.
Use Action Appearance
2009-07-27
Utseende för Använd åtgärd
78.
Whether to use the related actions appearance properties
2009-07-27
Huruvida egenskaper för utseende av relaterade åtgärder ska användas
111.
Arrow Scaling
2007-07-23
Pilskalning
112.
Amount of space used up by arrow
2007-07-23
Mängd utrymme som används av pil
121.
Header Padding
2007-03-15
Huvudutfyllnad
122.
Number of pixels around the header.
2007-03-15
Antal bildpunkter runt huvudet.
123.
Content Padding
2007-03-15
Innehållsutfyllnad
124.
Number of pixels around the content pages.
2007-03-15
Antal bildpunkter runt innehållssidorna.
125.
Page type
2007-03-15
Sidtyp
126.
The type of the assistant page
2007-03-15
Typen för guidesidan
127.
Page title
2007-03-15
Sidtitel
128.
The title of the assistant page
2007-03-15
Titeln på guidesidan
129.
Header image
2007-03-15
Huvudbild
130.
Header image for the assistant page
2007-03-15
Huvudbild för guidesidan
131.
Sidebar image
2007-07-23
Sidopanelsbild
132.
Sidebar image for the assistant page
2007-07-23
Sidopanelsbild för guidesidan
133.
Page complete
2007-07-23
Sida komplett
134.
Whether all required fields on the page have been filled out
2007-03-15
Huruvida alla nödvändiga fält på sidan har fyllts i
144.
How to lay out the buttons in the box. Possible values are: default, spread, edge, start and end
2010-09-15
Hur knappar ska placeras ut i rutan. Möjliga värden är default, spread, edge, start och end
147.
Spacing
2007-07-23
Utrymme
148.
The amount of space between children
2007-07-23
Mängden utrymme mellan barn
161.
Translation Domain
2007-09-19
Översättningsdomän
162.
The translation domain used by gettext
2007-09-19
Översättningsdomänen som används av gettext
176.
Image position
2006-09-11
Bildposition
177.
The position of the image relative to the text
2007-07-23
Position på bilden relativ till texten
178.
Default Spacing
2007-07-23
Standardutrymme
179.
Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons
2010-01-16
Extra utrymme att lägga till för GTK_CAN_DEFAULT-knappar
180.
Default Outside Spacing
2007-07-23
Standardutrymme på utsidan
181.
Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the border
2010-01-16
Extra utrymme att lägga till för GTK_CAN_DEFAULT-knappar som alltid visas utanför kanten
188.
Inner Border
2006-09-11
Inre kant
189.
Border between button edges and child.
2006-09-11
Kant mellan knappsidor och barn.
190.
Image spacing
2007-07-23
Bildutrymme