Translations by Josef Andersson

Josef Andersson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
45.
A shorter label that may be used on toolbar buttons.
2015-02-28
En kortare etikett som kan användas på verktygsfältsknappar.
55.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation.
2015-03-06
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är orienterad horisontellt.
2015-02-28
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsraden är orienterad horisontellt.
57.
When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar overflow menu.
2015-02-28
Då detta är SANT visas ställföreträdare för verktygsobjekt för denna åtgärd i verktygsfältets spillmeny.
59.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation.
2015-03-06
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är orienterad vertikalt.
2015-02-28
Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsfältet är orienterad vertikalt.
1059.
Invert direction slider moves to increase range value
2014-12-02
Invertera riktningen som skjutreglaget flyttar sig för att öka intervallvärdet
1070.
Slider Width
2014-12-02
Bredd på skjutreglage
1082.
Draw slider ACTIVE during drag
2014-12-02
Rita ut skjutreglaget AKTIV under dragning
1083.
With this option set to TRUE, sliders will be drawn ACTIVE and with shadow IN while they are dragged
2014-12-02
Med det här alternativ inställt till TRUE kommer skjutreglage att ritas AKTIVA och med skugga I när de dras
1085.
When TRUE, the parts of the trough on the two sides of the slider are drawn with different details
2014-12-02
När TRUE kommer delarna av tråget på båda sidor av skjutreglaget att ritas ut med olika detaljer
1126.
Whether the current value is displayed as a string next to the slider
2014-12-02
Huruvida det aktuella värdet visas som en sträng bredvid skjutreglaget
1129.
Slider Length
2014-12-02
Längd på skjutreglaget
1130.
Length of scale's slider
2014-12-02
Längd på skalans skjutreglage
1132.
Space between value text and the slider/trough area
2014-12-02
Utrymme mellan värdetext och skjutreglage/trågområdet
1138.
Minimum Slider Length
2014-12-02
Minsta bredd på skjutreglage
1139.
Minimum length of scrollbar slider
2014-12-02
Minsta längd på rullningslistens skjutreglage
1140.
Fixed slider size
2014-12-02
Fast storlek på skjutreglage
1141.
Don't change slider size, just lock it to the minimum length
2014-12-02
Ändra inte storleken på skjutreglaget, lås den bara till den minsta längden
1227.
When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen
2015-03-31
När TRUE kommer inga rörelseaviseringshändelser att levereras på denna skärm
1229.
Timeout before tooltip is shown
2015-02-28
1268.
Toolbar style
2015-02-28
Stil på verktygsfält
1269.
Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc.
2015-02-28
Huruvida standardverktygsfält endast har text, text och ikoner, endast ikoner, osv.
1270.
Toolbar Icon Size
2015-02-28
Storlek på verktygsfältikoner
1271.
The size of icons in default toolbars.
2015-02-28
Storlek på ikoner i standardverktygsfält.
1448.
Toolbar Style
2015-02-28
Stil på verktygsfält
1449.
How to draw the toolbar
2015-02-28
Hur verktygsfältet ska ritas
1451.
If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit
2015-02-28
Om en pil ska visas om verktygsfältet inte passar
1453.
If the tooltips of the toolbar should be active or not
2015-02-28
Om verktygstipsen på verktygsfältet ska vara aktiva eller inte
1454.
Size of icons in this toolbar
2015-02-28
Storlek på ikoner i detta verktygsfält
1457.
Whether the item should receive extra space when the toolbar grows
2015-02-28
Huruvida objektet ska få extra utrymme när verktygsfältet växer
1461.
Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons
2015-02-28
Mängden kantmellanrum mellan skuggan från verktygsfältet och knapparna
1467.
Type of bevel around toolbar buttons
2015-02-28
Typ av avfasning runt verktygsfältsknappar
1480.
Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode
2015-02-28
Huruvida verktygsfältsobjektet är viktigt. Då detta är SANT visar verktygsfältsknappar text i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-läge