Translations by Christian Rose

Christian Rose has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1068 results
~
Pixels
2006-03-17
Bildpunkter
~
Colorspace
2006-03-17
Färgrymd
~
Rowstride
2006-03-17
Radhöjd
~
Whether the pixbuf has an alpha channel
2006-03-17
Huruvida pixbufen har en alfakanal
~
Bits per Sample
2006-03-17
Bitar per prov
~
Has Alpha
2006-03-17
Har alfa
~
The number of columns of the pixbuf
2006-03-17
Antalet kolumner i pixbufen
~
The number of rows of the pixbuf
2006-03-17
Antalet rader i pixbufen
~
Number of Channels
2006-03-17
Antal kanaler
~
A pointer to the pixel data of the pixbuf
2006-03-17
En pekare till bildpunktsdata för pixbufen
~
The colorspace in which the samples are interpreted
2006-03-17
Den färgrymd i vilken proven tolkas
~
The number of bytes between the start of a row and the start of the next row
2006-03-17
Antalet byte mellan början av en rad och början på nästa rad
~
How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, edge, start and end
2006-03-17
Hur knappar ska placeras ut i rutan. Möjliga värden är standard, spridd, kant, start och slut
~
The number of bits per sample
2006-03-17
Antalet bitar per prov
~
The number of samples per pixel
2006-03-17
Antal prov per bildpunkt
1.
Default Display
2006-03-17
Standarddisplay
2.
The default display for GDK
2006-03-17
Standarddisplayen för GDK
3.
Screen
2006-03-17
Skärm
4.
the GdkScreen for the renderer
2006-03-17
GdkScreen för renderaren
10.
Program name
2006-03-17
Programnamn
11.
The name of the program. If this is not set, it defaults to g_get_application_name()
2006-03-17
Namnet på programmet. Om detta inte är angivet är standardalternativet g_get_application_name()
12.
Program version
2006-03-17
Programversion
13.
The version of the program
2006-03-17
Programmets version
14.
Copyright string
2006-03-17
Copyrightsträng
15.
Copyright information for the program
2006-03-17
Copyrightinformation om programmet
16.
Comments string
2006-03-17
Kommentarsträng
17.
Comments about the program
2006-03-17
Kommentarer om programmet
18.
Website URL
2006-03-17
URL till webbplats
19.
The URL for the link to the website of the program
2006-03-17
URL:en för länken till programmets webbplats
20.
Website label
2006-03-17
Webbplatsetikett
21.
The label for the link to the website of the program. If this is not set, it defaults to the URL
2006-03-17
Etiketten för länken till programmets webbplats. Om detta inte är angivet är standardalternativet URL:en
24.
Documenters
2006-03-17
Dokumentatörer
25.
List of people documenting the program
2006-03-17
Lista med folk som dokumenterat programmet
26.
Artists
2006-03-17
Artister
27.
List of people who have contributed artwork to the program
2006-03-17
Lista med folk som har bidragit med grafik till programmet
28.
Translator credits
2006-03-17
Tack till översättare
29.
Credits to the translators. This string should be marked as translatable
2006-03-17
Tack till översättarna. Denna sträng ska vara markerad för översättning
30.
Logo
2006-03-17
Logotyp
31.
A logo for the about box. If this is not set, it defaults to gtk_window_get_default_icon_list()
2006-03-17
En logotyp för om-rutan. Om detta inte är angivet är standardalternativet gtk_window_get_default_icon_list()
32.
Logo Icon Name
2006-03-17
Namn på logotypikon
33.
A named icon to use as the logo for the about box.
2006-03-17
En namngiven ikon att använda som logotyp för om-rutan.
34.
Wrap license
2006-03-17
Radbryt licensen
35.
Whether to wrap the license text.
2006-03-17
Huruvida licenstexten ska radbrytas.
36.
Accelerator Closure
2006-03-17
Genvägsstängning
37.
The closure to be monitored for accelerator changes
2006-03-17
Stängningen som ska övervakas för genvägsändringar
38.
Accelerator Widget
2006-03-17
Genvägswidget
39.
The widget to be monitored for accelerator changes
2006-03-17
Widgeten som ska övervakas för genvägsändringar
40.
Name
2006-03-17
Namn
41.
A unique name for the action.
2006-03-17
Ett unikt namn för åtgärden.
42.
Label
2006-03-17
Etikett