Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101150 of 520 results
92.
Other finger:
2009-02-12
Un altre dit:
93.
Right index finger
2009-02-12
Dit índex dret
94.
Right little finger
2009-09-23
Dit petit dret
95.
Right middle finger
2009-09-23
Dit del mig dret
96.
Right ring finger
2009-09-23
Dit anular dret
97.
Right thumb
2009-09-23
Polze dret
98.
Select finger
2009-02-12
Seleccioneu un dit
99.
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader.
2009-02-12
La vostra empremta dactilar s'ha desat correctament. Hauríeu de poder entrar utilitzant el lector d'empremtes dactilars.
113.
The new password has already been used recently.
2010-10-18
La contrasenya nova ja s'ha utilitzat recentment.
124.
Change your password
2009-09-23
Canvia la contrasenya
126.
To change your password, enter your current password in the field below and click <b>Authenticate</b>. After you have authenticated, enter your new password, retype it for verification and click <b>Change password</b>.
2010-03-01
Per canviar la contrasenya, entreu-la en el camp d'aquí sota i feu clic a <b>Autentica</b>. Un cop us hàgiu autenticat, introduïu la nova contrasenya, torneu-la a escriure per tal de verificar-la, i feu clic a <b>Canvia la contrasenya</b>.
131.
Assistive Technologies
2008-03-01
Tecnologies assistives
132.
Assistive Technologies Preferences
2008-03-01
Preferències de la tecnologia assistiva
133.
Changes to enable assistive technologies will not take effect until your next log in.
2009-07-02
Els canvis en les tecnologies assistives no tindran efecte fins que no torneu a entrar.
134.
Changes to visual system bell take effect immediately.
2010-10-19
Els canvis en la campana visual del sistema tindran efecte immediatament.
136.
Enable _visual system bell
2010-10-19
Activa la campana _visual del sistema
140.
Jump to the Mouse Accessibility dialog
2008-10-12
Salta al diàleg d'accessibilitat del ratolí
141.
Preferences
2009-09-23
Preferències
143.
_Keyboard Accessibility
2008-10-12
Accessibilitat del _teclat
144.
_Mouse Accessibility
2008-10-12
Accessibilitat del _ratolí
147.
Choose which accessibility features to enable when you log in
2008-10-12
Seleccioneu quines funcionalitats d'accessibilitat s'han d'habilitar en entrar
156.
Please run "Appearance/Desktop Effects" again after restarting the computer, when the new graphics driver is active.
2010-04-20
Executeu un altre cop «Aparença/Efectes visuals» després de reiniciar l'ordinador, quan s'utilitzi el controlador gràfic nou.
162.
Could not load user interface file: %s
2009-09-23
No s'ha pogut carregar el fitxer d'interfície d'usuari: %s
169.
Install
2008-10-12
Instal·la
170.
This theme will not look as intended because the required GTK+ theme engine '%s' is not installed.
2008-10-12
L'aparença d'aquest tema no serà la desitjada perquè el motor de temes del GTK+ «%s» no està instal·lat.
173.
Revert Font
2008-10-12
Recupera el tipus de lletra
175.
The current theme suggests a background, a font and a button layout. Also, the last applied font and button layout suggestion can be reverted.
2010-04-21
El tema actual us suggereix un fons, un tipus de lletra i una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de tipus de lletra i de disposició de botons aplicat.
2010-04-20
El tema actual suggereix un fons de pantalla, un tipus de lletra i una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de tipus de lletra i de disposició de botons aplicat.
176.
The current theme suggests a background and a font. Also, the last applied font suggestion can be reverted.
2008-10-12
Aquest tema suggereix un fons de pantalla i un tipus de lletra. També es pot recuperar l'últim suggeriment de tipus de lletra aplicat.
177.
The current theme suggests a background, a font and a button layout. Also, the last applied button layout suggestion can be reverted.
2010-04-21
El tema actual us suggereix un fons, un tipus de lletra i una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de disposició de botons aplicat.
2010-04-20
El tema actual suggereix un fons de pantalla, un tipus de lletra i una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de disposició de botons aplicat.
178.
The current theme suggests a background and a button layout. Also, the last applied font and button layout suggestion can be reverted.
2010-04-21
El tema actual us suggereix un fons i una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de tipus de lletra i de disposició de botons aplicat.
2010-04-20
El tema actual suggereix un fons de pantalla i una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de tipus de lletra i de disposició de botons aplicat.
179.
The current theme suggests a background. Also, the last applied font suggestion can be reverted.
2008-10-12
Aquest tema suggereix un fons de pantalla. També es pot recuperar l'últim suggeriment de tipus de lletra aplicat.
181.
The current theme suggests a font. Also, the last applied font suggestion can be reverted.
2008-10-12
Aquest tema suggereix un tipus de lletra. També es pot recuperar l'últim suggeriment de tipus de lletra aplicat.
182.
The current theme suggests a font and a button layout. Also, the last applied button_layout suggestion can be reverted.
2010-04-21
El tema actual us suggereix un tipus de lletra i una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de disposició de botons aplicat.
2010-04-20
El tema actual suggereix un tipus de lletra i una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de disposició de botons aplicat.
184.
The last applied font suggestion can be reverted.
2008-10-12
Es pot recuperar l'últim suggeriment de tipus de lletra aplicat.
186.
The current theme suggests a button layout. Also, the last button layout suggestion can be reverted.
2010-04-21
El tema actual us suggereix una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de disposició de botons aplicat.
2010-04-20
El tema actual suggereix una disposició de botons. Tanmateix, podeu desfer l'últim suggeriment de disposició de botons aplicat.
191.
<b>Mutter is running, can't switch to other effects.</b>
2010-04-20
<b>S'està executant el Mutter, no es pot canviar a altres efectes.</b>
196.
Best _shapes
2010-03-01
Millors fo_rmes
198.
C_olors:
2009-09-23
C_olors:
200.
Center
2010-03-01
Centra
209.
Get more backgrounds online
2010-03-01
Obtén més imatges de fons en línia
2009-09-23
Obté més imatges de fons en línia
210.
Get more themes online
2010-03-01
Obtén més temes en línia
2009-09-23
Obté més temes en línia
212.
Hinting
2009-09-23
Contorn
213.
Horizontal gradient
2009-09-23
Degradat horitzontal