Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 77 results
2.
Text Editor
Bộ soạn văn bản
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Soạn thảo văn bản
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in data/org.gnome.gedit.desktop.in:3 gedit/gedit-print-job.c:730
26.
List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is writable by default.
Danh sách các lược đồ VFS mà trình gedit hỗ trợ trong chế độ ghi. Lược đồ "file"(tập tin) ghi được theo mặc định.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Danh sách các lược đồ VFS được trình gedit hỗ trợ trong chế độ ghi. Lược đồ “file” (tập tin) ghi được theo mặc định.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/gedit.schemas.in.in.h:23
27.
List of active plugins. It contains the "Location" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the "Location" of a given plugin.
Danh sách các phần bổ sung đang hoạt động. Nó chứa "Vị trí" của các bổ sung đó. Hãy xem tập tin ".gedit-plugin" để biết vị trí của từng bổ sung.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Danh sách các bổ sung còn hoạt động. Nó chứa “Vị trí” của các bổ sung đó. Hãy xem tập tin “.gedit-plugin” để biết vị trí của từng bổ sung.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
31.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions.
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng "-1" cho số hành động vô hạn.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng “-1” nếu muốn không giới hạn số lượng.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
32.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng "-1" cho số hành động vô hạn. Bị phản đối kể từ phiên bản 2.12.0.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng “-1” cho số hành động vô hạn. Bị phản đối kể từ phiên bản 2.12.0.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
36.
Print Header
In thông tin đầu
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
In phần đầu trang
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:194
51.
Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the "Print Line Numbers" option is non-zero.
Xác định phông dùng in số dòng. Chỉ có tác dụng nếu tùy chọn "In số dòng" khác không.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-08
In upstream:
Xác định phông dùng in số hiệu dòng. Chỉ có tác dụng nếu tùy chọn “In số hiệu dòng” khác không.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
52.
Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the "Print Header" option is turned on.
Xác định phông để in đầu thông tin đầu trang khi in tài liệu. Chỉ có tác dụng nếu bật tùy chọn "In đầu trạng".
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-08
In upstream:
Xác định phông chữ để in đầu đề trang khi in tài liệu. Chỉ có tác dụng nếu bật tùy chọn “In đầu trang”.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2016-09-03
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
53.
Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the "Recent Files" submenu.
Xác định số tối đa các tập tin được mở gần đây sẽ được hiển thị trong trình đơn con "Các tập tin gần đây".
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-08
In upstream:
Xác định số tối đa các tập tin được mở gần đây sẽ được hiển thị trong trình đơn con “Các tập tin mới dùng”.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
63.
Undo Actions Limit (DEPRECATED)
Giới hạn hồi lại (BỊ PHẢN ĐỐI)
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Giới hạn hồi lại (KHÔNG DÙNG NỮA)
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
110 of 77 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Vu Hung, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.