Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 470 results
27.
List of active plugins. It contains the "Location" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the "Location" of a given plugin.
Danh sách các phần bổ sung đang hoạt động. Nó chứa "Vị trí" của các bổ sung đó. Hãy xem tập tin ".gedit-plugin" để biết vị trí của từng bổ sung.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Danh sách các bổ sung còn hoạt động. Nó chứa “Vị trí” của các bổ sung đó. Hãy xem tập tin “.gedit-plugin” để biết vị trí của từng bổ sung.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
31.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions.
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng "-1" cho số hành động vô hạn.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng “-1” nếu muốn không giới hạn số lượng.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
32.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng "-1" cho số hành động vô hạn. Bị phản đối kể từ phiên bản 2.12.0.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng “-1” cho số hành động vô hạn. Bị phản đối kể từ phiên bản 2.12.0.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
36.
Print Header
In thông tin đầu
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
In phần đầu trang
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:194
37.
Print Line Numbers
In số dòng
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
In số hiệu dòng
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:209
39.
Printing Line Wrapping Mode
Chế độ cuộn dòng in
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Chế độ ngắt dòng in
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:204
45.
Smart Home End
Home End thông minh
Translated and reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-15
In upstream:
Home End khéo
Suggested by Clytie Siddall on 2007-09-30
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:142
48.
Specifies how to wrap long lines for printing. Use "GTK_WRAP_NONE" for no wrapping, "GTK_WRAP_WORD" for wrapping at word boundaries, and "GTK_WRAP_CHAR" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
Xác định cách cuộn dòng dài như thế nào khi in. Dùng "GTK_WRAP_MODE" nếu không cuộn, "GTK_WRAP_WORD" nếu cuốn theo biên từ, và "GTK_WRAP_CHAR" nếu cuộn theo các ký tự. Chú ý các giá trị này cần viết hoa.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-08
In upstream:
Xác định cuộn dòng dài như thế nào khi in. Dùng "GTK_WRAP_MODE" nếu không cuộn, "GTK_WRAP_WORD" nếu cuốn theo biên từ, và "GTK_WRAP_CHAR" nếu cuộn theo các ký tự. Chú ý các giá trị này cần viết hoa.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in ../data/gedit.schemas.in.in.h:53
49.
Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use "GTK_WRAP_NONE" for no wrapping, "GTK_WRAP_WORD" for wrapping at word boundaries, and "GTK_WRAP_CHAR" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
Xác định cách cuộn dòng dài như thế nào trong vùng biên soạn. Dùng "GTK_WRAP_MODE" nếu không cuộn, "GTK_WRAP_WORD" nếu cuốn theo biên từ, và "GTK_WRAP_CHAR" nếu cuộn theo các ký tự. Chú ý các giá trị này cần viết hoa.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-08
In upstream:
Xác định cuộn dòng dài như thế nào trong vùng biên soạn. Dùng "GTK_WRAP_MODE" nếu không cuộn, "GTK_WRAP_WORD" nếu cuốn theo biên từ, và "GTK_WRAP_CHAR" nếu cuộn theo các ký tự. Chú ý các giá trị này cần viết hoa.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in ../data/gedit.schemas.in.in.h:54
51.
Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the "Print Line Numbers" option is non-zero.
Xác định phông dùng in số dòng. Chỉ có tác dụng nếu tùy chọn "In số dòng" khác không.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-08
In upstream:
Xác định phông dùng in số hiệu dòng. Chỉ có tác dụng nếu tùy chọn “In số hiệu dòng” khác không.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
1120 of 470 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Vu Hung, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.