Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 470 results
2.
Text Editor
Bộ soạn văn bản
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Soạn thảo văn bản
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in data/org.gnome.gedit.desktop.in:3 gedit/gedit-print-job.c:730
4.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
Phông tự chọn sẽ được dùng trong vùng biên soạn. Phông này chỉ có tác dụng nếu tắt tùy chọn "Dùng phông mặc định".
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Phông tự chọn sẽ được dùng trong vùng biên soạn. Phông này chỉ có tác dụng nếu tắt tùy chọn « Dùng phông mặc định ».
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
5.
Active plugins
Kích hoạt phần bổ sung
Translated by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
Reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-15
In upstream:
Phần bổ sung đang được dùng
Suggested by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:304
13.
Display Line Numbers
Hiện số dòng
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Hiện số hiệu dòng
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:106
18.
Encodings shown in menu
Bảng mã được hiển thị trong trình đơn
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Bảng mã hiển thị trong trình đơn
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:90
22.
If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of lines.
Nếu là 0 thì không chèn số dòng vào tài liệu khi in. Nếu không thì gedit sẽ in số dòng mỗi ở hàng.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Nếu là 0 thì không chèn số hiệu dòng vào tài liệu khi in. Nếu không thì gedit sẽ in số hiệu dòng mỗi (số đó) hàng.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:210
23.
Insert spaces
Chèn khoảng cách
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Chèn dấu cách
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:96
24.
Line Number Font for Printing
Phông được dùng cho số dòng khi in
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Phông số hiệu dòng để in
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:227
25.
Line Wrapping Mode
Chế độ cuộn dòng
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Chế độ ngắt dòng
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:77
26.
List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is writable by default.
Danh sách các lược đồ VFS mà trình gedit hỗ trợ trong chế độ ghi. Lược đồ "file"(tập tin) ghi được theo mặc định.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Danh sách các lược đồ VFS được trình gedit hỗ trợ trong chế độ ghi. Lược đồ “file” (tập tin) ghi được theo mặc định.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/gedit.schemas.in.in.h:23
110 of 470 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Vu Hung, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.