Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Eye of GNOME head series template eog.

110 of 18 results
51.
Save As
Lưu _mới
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
In upstream:
Lưu ảnh bằng tên mới
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2014-11-17
Located in data/eog-multiple-save-as-dialog.ui:16
73.
_Loop sequence
_Lặp tuần tự
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-11
In upstream:
Quay _vòng
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-09-25
Located in data/eog-preferences-dialog.ui:482
76.
A value greater than 0 determines the seconds an image stays on screen until the next one is shown automatically. Zero disables the automatic browsing.
Giá trị hơn 0 thì xác định số giây hiển thị ảnh cho tới khi tự động hiển thị ảnh kế tiếp. Đặt là 0 để tắt khả năng duyệt tự động.
Translated by Clytie Siddall on 2007-09-08
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
In upstream:
Giá trị lớn hơn 0 xác định số giây hiển thị ảnh cho tới khi tự động hiển thị ảnh kế tiếp. Đặt là 0 để tắt khả năng duyệt tự động.
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-28
Located in data/org.gnome.eog.gschema.xml.in:69
93.
Loop through the image sequence
Lặp lặp chuỗi ảnh
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
In upstream:
Lặp lại cảnh ảnh
Suggested by Clytie Siddall on 2007-09-08
Located in data/org.gnome.eog.gschema.xml.in:58
134.
Transformation on unloaded image.
Biến đổi trên ảnh chưa tải.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
In upstream:
Chuyển dạng trên ảnh đã bỏ tải.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in src/eog-image.c:566
136.
EXIF not supported for this file format.
Không hỗ trợ EXIF cho khuôn dạng tập tin này.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
In upstream:
Không hỗ trợ EXIF cho định dạng tập tin này.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in src/eog-image.c:1074
141.
Couldn't allocate memory for loading JPEG file
Không thể cấp phát bộ nhớ để nạp tập tin JPEG
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
In upstream:
Không thể cấp phát bộ nhớ để tải ảnh JPEG
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2016-03-27
Located in ../src/eog-image-jpeg.c:393
188.
At least two file names are equal.
Ít nhất hai tập tin có cùng một tên.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
In upstream:
Ít nhất hai tên tập tin bị trùng.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in src/eog-uri-converter.c:989
189.
Could not display help for Eye of GNOME
Không thể hiển thị trợ giúp cho Mắt Gnome.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-11
In upstream:
Không thể hiển thị trợ giúp cho Mắt GNOME.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in ../src/eog-util.c:68
205.
Eye of GNOME
Eye of Gnome (Mắt Gnome)
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
In upstream:
Mắt của GNOME
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2016-03-27
Located in data/eog.appdata.xml.in:6
110 of 18 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Ngô Huy Hoàng, Phát Trương Tấn, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân, Vu Do Quynh, lngt.