Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
5156 of 56 results
51.
User %s needs to be added to the admin group.
Người sử dụng %s cần được bổ sung vào nhóm quản trị.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2009-06-13
Located in ../plugins/check_admin_group_plugin.py:45 ../plugins/check_admin_group_plugin.py:72
52.
File was left on the disk by dpkg as part of its configuration file handling. If your computer works fine, you can remove it. You may want to compare it with the actual configuration file (the one without the .dpkg-old or .dpkg-new suffix). If unsure, don't remove the file.
Tập tin đã được trình dpkg để lại trong quá trình tạo ra tập tin cấu hình. Nếu máy tính của bạn đang chạy tốt, bạn có thể loại bỏ tập tin đó. Bạn có thể so sánh nó với tập tin cấu hình đang dùng (tên không có đoạn cuối theo kiểu .dpkg-old hoặc .dpkg-new). Nếu bạn không biết rõ, bạn đừng loại bỏ tập tin này.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-01
Located in ../plugins/dpkg_dotfile_plugin.py:39
53.
The 'relatime' mount option is missing for filesystem mounted at %s
Không có tùy chọn 'realtime' của lệnh mount cho hệ thống tệp tin được gắn tại %s
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-01
Located in ../plugins/fstab_plugin.py:47
54.
The '/dev/scd0' device should be '/dev/cdrom' in fstab.
Thiết bị '/dev/scd0' phải là '/dev/cdrom' trong tập tin fstab.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-01
Located in ../plugins/fstab_plugin.py:73
55.
Remove landscape-client stub
Loại bỏ landscape-client stub
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-05
Located in ../plugins/landscape_stub_plugin.py:44
56.
Package is no longer supported: it is no longer in the package archive. (It may also have been installed from an unofficial archive that is no longer available. In that case you may want to keep it.)
Gói không còn hỗ trợ: nó không còn trong danh sách gói của kho lưu. (Nó cũng có thể đã được cài từ một nguồn kho phần mềm không chính thức và không còn họat động nữa. Nếu đúng như vậy, bạn có thể muốn giữ nó.)
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-01
Located in ../plugins/unsupported_plugin.py:38
5156 of 56 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Trọng Khanh, RadioActiveRice, Vu Do Quynh, huanctv.